Seite 1 von 1

Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 6:05 am
von Stiùbhart
Hallo, tha mi ùr an seo.
Hallo ich bin neu hier.

'Se Albannach a tha annam ach tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig cuideachd fhathast.
Ích komme aus Schottland aber ich lerne auch noch Gälisch.

´S aithne dhomh trì buill bho facebook ann am buidheann.
Ich kenne drei Mitglieder aus facebook in der Gruppe.

Tha mi an dòchas gum b'urrainn dhomh Gàidhlig ionnsachadh nas fheàrr an seo!
Ich hoffe dass ich mein Gälisch hier verbessern kann :-)

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 8:02 am
von Anna
Fàilte chridheil ort, a Stiùbhairt.
Herzlich willkommen, Stiùbhart.

Tha a' Ghearmailtis agad math. :D
Dein Deutsch ist gut. :D

Anna

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 8:38 am
von Steffi1
Fàilte chridheil ort! :D :D
Herzlich willkommen!

Tha e sgoinneil d' fhaicinn an seo.
Es ist toll, Dich hier zu sehen.

Tha mi moiteil asad.
Ich bin stolz auf Dich.

Le dùrachd
Steffi

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 9:04 am
von Regine
Fàilte bhuamsa cuideachd, a Stiùbhairt! :D
Auch von mir ein herzliches Willkommen!

Is math d' fhaicinn an seo, nach eil an saoghal beag!
Es ist schön, dich hier zu sehen, ist die Welt nicht klein!

Tha mise ùr an seo cuideachd agus cha do sgrìobh mi rudan gu leòr fhathast.
Ich bin auch neu hier und habe noch nicht so viel hier geschrieben.

le deargh dhùrachd,
Regine

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 9:29 am
von Stiùbhart
Mòrain taing a chàiredean :-)
Herzlichen Dank Freunde :-)

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 10:31 pm
von Micheal
Agus fàilte chridheil bhuam cuideachd.
Und ein Herzliches Willkommen auch von mir.Mìcheal

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Di Jul 17, 2012 10:47 pm
von Stiùbhart
Stoil leum a bhì mu dheireadh thall an seo mìle taing :-)
Es gefällt mir endlich hier zu sein danke :-)

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Mi Jul 18, 2012 1:41 am
von Isbeal
Agus failte bhuamsa cuideachd, Albannach eile! :D

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Mi Jul 18, 2012 2:05 am
von Stiùbhart
:D

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Mi Aug 15, 2012 10:38 am
von NoClockThing
Fàilte bhuamsa cuideachd! :D

An deach do thogail leis a' Ghearmailtis, no an do dh'ionnsaich thu na b' anmoiche i?
Bist Du mit Deutsch aufgewachsen, oder hast Du es später gelernt?

Re: Is mise Stiûbhart

Verfasst: Mo Sep 24, 2012 3:43 am
von Stiùbhart
Ich habe Deutsch später gelernt, aber ich mache noch immer fehler wie auf Gälisch auch! Deshalb bin ich ab und zu hier :-)