Seite 1 von 1

Verfasst: Di Jun 15, 2004 10:40 am
von Gast
Bha mi anns an Alba as t-Fhoghar 2003. Bha mi anns an Luirg, am baile mòr diomhair den Roinn na Gàidhealtachd. Tha am baile beag ach snog. Tha am foghar an t-am fheàrr anns an Alba. Bha mi a’faicinn an grian air an fheasgar.
Tha an tìr bòidheach: na cnuic, na lochan mòra dorcha, na beathaichean aig an tìr de fraoch.
Bha na saor-làithean làn de uisge. Bha an t-sìde làn de ceathach, bha i fuar daonnan agus bha an t-uisge ann minig. Bha an gaoth làidir. Bha doinneann de sneachd làidir againn. Bha an sneachd a’laighe aig an feur air beulaibh an taighe.
Bha mi a’faicinn Loch Shin den taigh. Bha an loch mar mhuir. Bha na tuinn ro àrd.
Cha robh càr againn. Bha biseagal againn. Bha sinn a’stiùireadh den Luirg do Dòrnach (40 km). Bha e dian agus bha sinn sgìth. Ach bha Dòrnach blian - a-mhàin bha taigh-bìth fosgail. Bha sinn a’stiùreadh den „Dornoch Firth“ cuir a-steach gu ceann.
Bha sinn a’dol aig an Mheall Dola – cnoc beag de àirde 350m. Tha e cruaidh, bha sinn a’dol thairis air an tìr de mhonadh, bha sinn a’dìreadh callaidean agus cha robh a’lorg comharraidhean. Bha sinn salach agus sgìth.
Tha an Alba agus Roinn na Gàidhealtachd agam seunta. Alba, tha mi a’tighinn a-rithist!

Ich war im Herbst 2003 in Schottland. Ich war in Lairg, dem heimlichen Zentrum der schottischen Highlands. Die Stadt ist klein aber nett. Der Herbst ist die beste Zeit, um Schottland zu besuchen. Ich sah die schönsten Sonnenuntergänge.
Das Land ist wunderschön: Die Hügel, die grossen, dunkeln Lochs, die Tiere auf dem Land von Heidekraut.
Die Ferien waren voll von Regen. Es hatte viel Nebel, war immer kalt und es regnete häufig. Der Wind war stark. Wir hatten einen schlimmen Schneesturm. Der Schnee lag auf dem Gras vor dem Haus.
Vom Haus sah ich Loch Shin. Der Loch war wie ein Meer. Die Wellen waren zu hoch.
Wir hatten kein Auto. Wir hatten ein Fahrrad. Wir sind von Lairg nach Dornoch gefahren (40 km). Es war anstrengend und wir waren müde. Doch Dornoch war langweilig – nur ein Restaurant war offen. Wir fuhren dem Dornoch Firth entlang nach Hause.
Wir gingen auf den Meall Dola – ein kleiner Hügel von 350m Höhe. Er ist schwierig, wir mussten über eine Moorlandschaft stapfen, Zäune erklimmen und fanden kaum Wegweiser. Wir waren dreckig und müde.
Schottland und die Highlands haben mich in ihren Bann gezogen. Schottland, ich komme wieder!

Für diesen Text habe ich ganz schön lange gebraucht - aber ich bin richtig stolz auf mich. Er beschreibt genau das, was ich in Schottland erlebt habe. Schreibt doch auch einmal selber über eure Ferienerlebnisse in Schottland. Man liest hier gar nichts darüber.
Beannachd leat
Mòrag

Verfasst: Di Jun 15, 2004 10:23 pm
von graisg
Meal-an-naidheachd ort a Mhòrag, bha sin math.
Tha mi an dòchas gum faic sinn mòran bhuatsa.

Glückwunsch Morag, das war gut. Ich höffe das wir mehr von ihnen sehen.

Des

Verfasst: Mi Jun 16, 2004 11:05 am
von mona nicleoid
A Mhorag,
tha thu a' dèanamh uabhasach math!!! Tha thu ag ionnsachadh gu luath!

Tha thu ceart, bhitheadh e snog sgrìobhadh mu dheidhinn saor-laithean... ach tha mi a' smaoineachadh gun do sgrìobh daoine rudan beaga mar sin ann fhathast an-siud 's an-seo...
Uill, faodaidh tu leughadh mu dheidhinn saor-laithean agam an-uiridh anns na h-eileanan agus aig SMO air an làrach-lìn agam :)

(die ersten 2 Sätze kriegst du auch so raus, denke ich... ;))
Du hast Recht, es wäre schön, etwas über Ferien zu schreiben... aber ich glaub, ein paar Leute haben schon mal dies und das geschrieben irgendwo (musst mal suchen :D).
Jedenfalls kannst du über meine Ferien vom letzten Jahr auf meiner Website lesen...

Cùm ort! Mach weiter so!
Mona

Verfasst: Mi Jun 16, 2004 3:51 pm
von Gast
Bha mi 'san eilean Muile 's a Cheitein 's a chaidh agus ghabh mi fhìor ionghnadh ann. Bha an t-àite cho àlainn le monadh, tràighean geal, mòran uisge anns gach ceàrn, agus na flùraichean cho pàilt agus cho bòidheach. Chòrd na cnuic rium gu mòr cuideachd, ged nach do ràinig mi gu mullach Beinne Mhòir air sgàths cha robh ùine gu leòr agam. Chunnaic mo chuideachd ròin agus 's dòcha iolaire òrach (errm, chan eil mi a'smaoineachadh gum b'e sin an t-ainm ceart air ;) ) gu h-àrd àrd 'sna iarmailt. Rinn mise beagan dìridh, beagan shnàimh agus mòran coiseachd.

Cha robh ach aon rud ceàrr leis an eilean Muile. Cha chuala mi guth de Ghàidhlig ann!

Ceud.

Verfasst: Mi Jun 16, 2004 4:01 pm
von Micheal
A Mhorag,
tha sin sgoinneil
Das ist klasse!

Cha robh mise ann an saor-làì`thean fhathast ach bidh mi ann an Alba airson ceithir seachdainnean. Innsidh mi dhut ciamar a bha e an uair sin.
Nicht war ich in (-) Frei-tage schon aber sein-werden ich in(-) Schottland für 4 Wochen. Erzählen-werden ich zu-du wie das war es die-Stunde-jene (danach)

So und da ist mal eine Wort für Wort ÜB einfach um mal zu schauen,wie sich so ein Satz aufbaut. Ich werde das hin und wieder mal machen - wenn's hilft freue ich mich über eine Rückmeldung.

Mìcheal Moderator

Verfasst: Mi Jun 16, 2004 4:13 pm
von mona nicleoid
seall seall... tha e a' fàs fìor thrang an-seo! :)
Tapadh leat airson sgrìobhadh!

golden eagle = iolair bhuidhe, tha mi a' smaoineachadh. 'S toigh leam iolairean gu mòr!!!
mona

Verfasst: Mi Jun 16, 2004 4:34 pm
von Gast

golden eagle = iolair bhuidhe, tha mi a' smaoineachadh. 'S toigh leam iolairean gu mòr!!!
mona


Tapadh leat, a Mhona, cha robh mi a'smaoineachadh gun robh "iolaire òrach" a'coimhead gu buileach ceart!

C.
:)

Verfasst: Fr Jun 18, 2004 5:44 am
von Seasaidh
Zum Thema Erlebnisse in Schottland könnte mir so einiges einfallen... Ich fange mal hiermit an:

Dh’fhuirich mi ann an Alba bhon t-Sultain (2001) gun Iuchar (2002). Cha robh mi dìreach air saor-làithean airson deich mìosan… bha mi ag ionnsachaidh aig an oilthigh Srath Chluaidh. Ach nach eil fhios gun chaidh mi sgrìoban do àitean eadar-dhealaichte bho àm gu àm…

Chaidh mi dhan Eilean Ì aon latha san Ogmhìos. Ghabh mi a’ chiad bhàt’-aiseig bhon Oban gu Creag an Iubhair (Muile). Chaidh mi do Fionnphort air am bus. Tha bàt’-aiseig beag a’ dol bho Fionnphort gun Eilean Ì. Bha e beagan fliuch nuair a ràinig mi Baile Mòr agus bha beagan luchd-turais an-sin. Chan eil Baile Mòr glè mhòr idir… ;)
Choisich mi mu chuairt a’ bhaile agus chaidh mi dhan abaid. Tha an abaid gu math inntinneach. An deidh sin chaidh mi dhan tràigh an tuath. Bha an grian a’ deàlraichadh tro na sgòthan agus bha mi an aon phearsa anns a’ tràigh. ‘B e tiota fìor dhraoidheil a bha sin… 'S eilean uabhasach àlainn ann an Ì!
Choisich mi mu chuairt na tràighe gus an ghabh mi an bàt’-aiseig mu dheireadh airson tilleadh gun Oban.Übersetzung

Von September 2001 bis Juli 2002 habe ich in Schottland gewohnt. Ich habe dort nicht nur zehn Monate Urlaub gemacht… ich habe an der Strathclyde University studiert. Aber natürlich habe ich ab und zu auch mal Ausflüge an verschiedene Orte gemacht.

An einem Tag im Juni fuhr ich nach Iona. Ich nahm die erste Fähre von Oban nach Craignure (Mull). Ich fuhr mit dem Bus nach Fionnphort. Von Fionnphort geht eine kleine Fähre nach Iona. Es war etwas regnerisch als ich in Baile Mòr ankam und es waren wenige Touristen dort. Bàile Mòr ist absolut nicht groß… ;)
Ich spazierte durch das Dorf und ging zur Abtei. Die Abtei ist ziemlich interessant. Danach ging ich zum Nordstrand. Die Sonne schien durch die Wolken und ich war die einzige am Strand. Das war ein wirklich magischer Moment... Iona ist eine wunderschöne Insel!
Ich wanderte noch am Strand rum bis ich die letzte Fähre nahm, um nach Oban zurückzufahren.

Jessica

Verfasst: Fr Jun 18, 2004 6:53 pm
von mona nicleoid
Anns a' bhliadhna 2002 bha mi ann an Leòdhas a' chiad turas. Bha mi dìreach ann airson trì laithean, ach bha e uabhasach math, fìor sgionneil, agus tha cuimhne math agam air na laithean sin fhathast.
Thàinig màthair mo sheanmhair à Leòdhais, mar sin, bha daonnan ùidh agam dol ann, ach cha robh cothrom ann mus an turas sin.

An toiseach bha mi anns an Eilean Sgitheanach, agus chaidh mi gu Tairbeart air an aiseag bho Uige. Bha sin aig deireadh an Sultain, agus cha robh an t-sìde cho math. Bha e stoirmeil agus bha an t-uisge ann, agus bha a' mhuir gu math fiadhaich. Ach 's toigh leam sin! :)

Fortsetzung folgt... :D (muss grad zwischendurch mal arbeiten)

so, da ich das eigentlich nicht alles wörtlich übersetzen möchte, gebe ich euch eine Reihe von Vokabeln, in der Reihenfolge, wie sie im Text auftauchen. Falls jemand Schwierigkeiten hat, noch mal nachfragen, dann übersetze ich es vielleicht doch, oder zumindest teilweise :)

bliadhna = Jahr | Leòdhas = Insel Lewis | a' chiad turas = das erste Mal
laithean = Pl. von latha = Tag | fìor sgionneil = richtig toll | cuimhne = Erinnerung | thàinig = Vergangenheit von thig = kommen | màthair = Mutter | seanmhair = Großmutter | daonnan = immer | ùidh - tha ùidh agam = es interessiert mich | cothrom = Gelegenheit, Möglichkeit

an toiseach = zuerst | Eilean Sgitheanach = Insel Skye | chaidh = Vergangenheit von dol = gehen | Tairbeart = Tarbert, Hafen auf der Insel Harris | aiseag = Fährschiff | Uige = Uig, Hafen auf Skye | deireadh an Sultain = Ende September | an t-sìde = das Wetter | muir = Meer | fiadhaich = wild

bis nachher.
Mona

Verfasst: Fr Jun 18, 2004 7:13 pm
von mona nicleoid
weiter geht's :D

Ràinig mi Tairbeart 'san fheasgar, agus bha an osdail-òigrigh làn, mar sin chaidh mi air a' bhus gu Steòrnabhagh. Bha e a' fàs dorch, agus bha an t-uisge ann, ach bha mi a' coimhead a-mach às an uinneig fad na h-uine, agus chòrd an sealladh rium gu mòr.

'S doirbh dhomh mìneachadh le faclan dè bha dol no dè bha mi a' faireachdainn air an turas sin. Bha mi a' faireachdainn ceangail sònraichte don tìr, mar am bitheadh mi air a bhith ann mu-thràth. Bidh sin, a' chiad dealbh a fhuair mi den eilean sin, anns mo chuimhne gu siorraidh.

Bha dùil agam dol don osdail-oigrigh ann an Steòrnabhagh, ach dh' innis daoine eile dhomh mu dheidhinn osdail eile, osdail fìor bhrèagha air taobh an iar an eilein, agus chaidh mi ann còmhla riutha. Bha sin ann an Gearrannan, agus nuair a ràinig mi an àite sin, bha mi cho toilichte! Tha an osdail ann an seann thaigh dubh, ann an clachan aosda, gu math faisg air bagh beag, aig a' chuan mòr mòr...


ràinig = Vergangenheit von ruigsinn = erreichen | osdail-òigrigh = Jugendherberge | chaidh = Vergangenheit von dol = gehen | Steòrnabhagh = Stornoway, "Hauptstadt" von Lewis | fàs = wachsen, werden | coimhead = gucken, beobachten | uinneag = Fenster | fad na h-uine = die ganze Zeit | chòrd = Vergangenheit von còrdadh = gefallen |
sealladh = Blick, Anblick

mìneachadh = erklären | faclan = Plural von facal = Wort | faireachdainn = fühlen | ceangal = Verbindung | sònraichte = besonders | tìr = Land, Erde | air a bhith = gewesen | mu-thràth = schon, vorher | dealbh = Bild | gu siorraidh = für immer

dùil = Erwartung, Plan - tha dùil agam = ich habe vor | dh' innis = Vergangenheit von innse = erzählen | taobh an iar = Westen, Westseite | còmhla = zusammen mit | Gearrannan = Garenin, kleines Dorf bei Carloway | taigh dubh = "blackhouse", traditionelles Haus auf den Inseln | clachan = Dörfchen | bagh = Bucht | cuan = Meer, Ozean

... bis gleich!

Verfasst: Fr Jun 18, 2004 7:48 pm
von mona nicleoid
und noch den Rest:

Bha mo cho-latha breith ann an latha as-dèidh, agus dh' èirigh mi gu math tràth. Chunnaic mi ròn aig a' chladach. An uair sin chòisich mi còmhla ri boireannach eile gu Calanais. Bha an latha grianach agus blàth, agus bha dathan an tìr agus nan lochan cho àlainn...!

Cha robh mòran daoine aig na tursachan Calanais, bha e gu math sàmhach. Bha sinn anns an taigh-tasgaidh beag airson greis, agus bha sinn a-muigh am measg nan tursachan ùine fada... 's e àite sònraichte a th' ann, chòrd e rium gu mòr. Bha cèic beag agus coinlean agam, agus chùm mi mo cho-latha breith am measg nan tursachan. Bha mi cho toilichte agus taingeil don àite sin.

co-latha breith = Geburtstag | èirigh = aufstehen | tràth = früh | chunnaic = Vergangenheit von faicinn = sehen | ròn = Seehund | cladach = Strand | còiseachd = wandern, gehen | boireannach = Frau | Calanais = Callanish, Ort an der Westküste von Lewis | grianach = sonnig | blàth = warm | dathan = Farben | àlainn = wünderschön

tursachan = Megalithen, "Hinkelsteine", prähistorische Steinsetzungen | sàmhach = still, ruhig | taigh-tasgaidh = Museum | airson greis = eine Weile | a-muigh = draußen | ùine fada = eine lange Zeit | cèic = Kuchen (Lehnwort von engl. cake) | coinlean = Kerze | cùmal = halten, ein Fest feiern | taingeil = dankbar

ich hoffe, ihr könnt es lesen! Wenn was zu schwer ist, einfach fragen! :)
Mona