Tachartasan san Eilean/Veranstaltungen in Skye

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Sa Mai 19, 2007 2:26 pm

Tha sinn caran trang le Coisir Gaidhlig an t-Sratha oir tha sinn ag ullachadh ceithir coinseartan. Bidh a' chiad leth mu dheidhinn beatha agus buaidh Naomh Maolrubha, naomh a thainig a Eirinn gu Alba anns a' sheachdamh linn AD. Thug e christianity don iar-thuath na h-Alba. Anns an darna leth, bidh sinn a' seinn orain as an Eilean is Loch Aillse.

Bidh sinn ann an:
Talla Caol Acain - 25 an Ceitean
AROS ann am Port Righ - 26 an Ceitean
Sabhal Mor Ostaig - 15 an Og-mhios
Talla a' Chomraich - 16 an Og-mhios

Wir sind im Moment schwer im Stress mit Strath Gaelic Choir, da wir vier Konzerte in Vorbeitung haben. Die erste Haelfte ist ein Schauspiel ueber das Leben und den Einfluss des Heiligen Maolrubha, der im 7. Jahrhundert AD von Irland nach Schottland kam. Er hat das Christentum nach Nord-west Schottland gebracht. In der zweiten Haelfte werden wir Lieder von und ueber Skye und Lochalsh singen.

Wir sind in:
AROS in Portree - 25. Mai
Kyleakin Mehrzweckhalle - 26. Mai
Sabhal Mor Ostaig - 15. Juni
Applecross Mehrzweckhalle - 16. Juni

Tha sinn cuideachd an sas ann am proiseact a tha a' sealltainn na dan Somhairle MacIlleathain. Chaidh cuid dhe na dan aige a chuir ri ceol, agus bi sinne a' seinn da orain comhla ri seinneadairean ainmeil (Jenna Chumain agus Seumas Greumach).

Bidh sinn ann an:
AROS - 7 an Og-mhios
Ardsgoil a' Phluic - 9 an Og-mhios

Wir sind weiterhin an einem Projekt beteiligt, dass die Gedichte von Sorley MacLean praesentiert. Einige seiner Gedichten wurden zu Musik gesetzt, und wir singen zwei davon mit bekannten Saengern (Jenna Cumming und James Graham).

Wir sind in:
AROS - 7. Juni
Plockton High School - 9. Juni

Am bi cuideigin dhibh ann an Alba aig an am seo? Wird jemand von euch zu dieser Zeit in Schottland sein?

Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mi Mai 23, 2007 9:45 am

Dhiochuimhnich mi a radh gum bi ceilidh againn le Coisir Sgire Phort Righ ann an Uige air an 23mh la den Og-mhios.

Ich vergass zu erwaehnen, dass wir ein Ceilidh mi Portree Gaelic Choir in Uig haben, am 23. Juni.

Agus bidh an da choisir a' seinn comhla aig am 'Pipe Band Festival' ann am Port Righ air an 30mh la den Og-mhios. Rinn sinn siud airson a' chiad turas an uiridh, agus chord e rinn gle mhath.

Und beide Choere werden zusammen auf dem 'Pipe Band Festival' in Portree singen, am 30. Juni. Letzes Jahr haben wir das zum ersten Mal gemacht, und es war klasse.

Am faic mi duine sam bith?
Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Sa Jun 09, 2007 11:18 am

Tha mi duilich, rinn mi mearachd a thaobh nan coinseartan mu dheidhinn bardachd Shomhairle MhicIlleathain. Bha sinn ann an ard-sgoil a' Phluic oidhche Ardaoin, agus bidh sinn ann an Aros a-nochd.

Ich muss gestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe, was die Konzerte ueber die Sorley MacLean Gedichte angeht. Wir waren Donnerstag Abend in Plockton High School, und sind heute Abend in Aros.

Chaidh a' ciad dha choinseart mu Mhaol Rubha gle mhath; bha mi nam mhonk air an darna oidhche. ;)

Die ersten beiden Maolrubha Konzerte waren richtig gut; am zweiten Abend war ich einer der Moenche. ;)

Tha mi an dochas gum faigh sinn torr dhaoine a-nochd a tha airson ar faicinn.

Ich hoffe, wir bekommen viele Zuschauer heute Abend.

Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » Sa Jun 09, 2007 9:41 pm

Turas eile agus fàsaidh tu naomh
Noch ein mal und du wirst heilig :)

Tha mi an dòchas gum bi oidhcheannan soirbheachail agaibh.
Hoffe, ihr habt erfolgreiche Abende!


Cha bhi mise ann ach toiseach an Iuchair
Ich werde erst im Juli da sein


Tata
Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » So Jun 10, 2007 11:18 am

Tapadh leat, a Mhicheil, ach mise nam naomh??? Droch theans! Rinn sinn cinnteach gun gabh sinn orain mar 'Deoch-slainte nam Muileach' anns an darna leth, airson deagh bhalans... ;)

Danke schoen, Micheal, aber ich eine Heilige??? Nicht wirklich! Wir haben sichergestellt, dass wir in der zweiten Haelfte Lieder wie 'Deoch-slainte nam Muileach' singen, zum Ausgleich... ;)

Chaidh an oidhche a-raoir math dha-riribh. Chaidh a h-uile rud a chlaradh; tha mi an dochas gum faigh sinn copy dheth.

Gestern Abend war klasse. Das Konzert wurde aufgezeichnet, und ich hoffe, dass wir auch eine Kopie davon abbekommen.

Am faic mi thu san Iuchair?

Werde ich dich im Juli sehen?

Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » So Jun 10, 2007 12:36 pm

Tha eagal gum faic :D
thig mi....

ich fürchte ja....ich kommeMìcheal :D
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mo Jun 11, 2007 8:15 pm

Sgoinneil, agus am bi thu a' cosg do dhirndl a-rithist? :D

Klasse, und wirst du auch wieder dein Dirndl tragen? :D

Una ann an Lederhosen...
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Do Jun 21, 2007 12:36 am

Phew, tha a h-uile tachartas seachad a-nis. Chaidh an coinseart aig an t-Sabhal Mhor gle mhath cuideachd ged nach robh torr dhaoine ann. Cha deach mi dhan Chomraich, bha mi aig 'Skye Dance Event' ann an Aros an aite, agus bha sinn a' dannsa le sgioba dhe luchd-toiseachaidh 'country dancing'. Bha torr sgiobaidhean eadar-dhealaichte rim faicinn, ballett, Highland, Egyptian, hip-hop, modern, line dancing, step dancing is eile. 'S e deagh oidhche a bh'ann.

Puuh, nun haben wir alle Veranstaltungen hinter uns. Das Konzert in Sabhal Mor lief auch sehr gut, obwohl wir nicht viele Zuschauer hatten. Ich bin nicht auf dem Konzert in Applecross gewesen, sondern bin stattdessen zum 'Skye Dance Event' in Aros gegangen, wo wir mit der Anfaenger Gruppe vom Country dancing eine Vorfuehrung gemacht haben. Es haben sich viele verschiedene Gruppen praesentiert; es war Ballett, Highland, Aegyptisch, hip hop, moderner Tanz, Line dancing, Step dancing und mehr zu sehen. Es war ein toller Abend.

Bidh Coisir an t-Sratha agus Coisir Sgire Phort Righ a' seinn comhla aig am 'Pipe Band Festival' ann am Port Righ air an 30mh la dhen Og-mhios feasgar.

Strath Gaelic Choir und Portree Gaelic Choir werden zusammen auf dem Pipe Band Festival in Portree am Nachmittag des 30. Juni singen.

Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast