Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » Di Jan 16, 2018 8:33 pm

O chionn ’s gu bheil mòran daoine ùra an seo a-nis: am bu toil leibh bruidhinn mu na tha sinn a’ dèanamh airson Gàidhlig ionnsachadh? Tha mi toilichte gu bheil mi a’ dèanamh cùrsa a-rithist, ach feuchaidh mi ri Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh a’ chlas cuideachd – agus chan eil sin cho furasta mur eil thu a’ fuireach ann an Alba, a bheil?
A bharrachd air leughadh is sgrìobhadh san fhòram seo, bidh mi ag èisteachd ri ceòl Gàidhlig (m. e. nuair a bhios mi a’ dèanamh obair-taighe) agus feuchaidh mi ri na faclan a thuigsinn no ri seinn. Thòisich mi air leabhar-latha Gàidhlig a sgrìobhadh cuideachd. Ged nach bi mi a’ sgrìobhadh a h-uile latha, tha sin gu math feumail airson an cànan a chleachdadh agus ma leughas mi na teacsaichean nas sine agam, chì mi gu bheil mi air rudan ùra ionnsachadh. ’S e brosnachadh math a th’ ann.
Ciamar a bhios sibh fhèin ag ionnsachadh no dè bhios sibh a’ dèanamh airson Gàidhlig a chleachdadh anns a’ bheatha làitheil? No do na daoine a tha fileanta: dè bhiodh sibh a’ dèanamh nuair a bha sibh ag ionnsachadh?

Da jetzt viele neue Leute hier sind: Hättet ihr Lust, euch darüber zu unterhalten, wie wir Gälisch lernen? („Was wir machen, um Gälisch zu lernen“ – ich wusste nicht, wie ich das „wie“ in dem gälischen Satz unterbringen sollte.) Ich bin froh, dass ich jetzt wieder einen Kurs mache, aber ich versuche auch, außerhalb des Unterrichts Gälisch zu benutzen – und das ist ja nicht so einfach, wenn man nicht in Schottland wohnt, oder?
Neben dem Lesen und Schreiben im Forum höre ich gälische Musik (z. B. wenn ich im Haushalt arbeite) und versuche, die Texte zu verstehen oder mitzusingen. Ich habe auch angefangen, ein gälisches Tagebuch zu schreiben. Obwohl ich nicht jeden Tag schreibe, ist das hilfreich, um die Sprache zu üben/zu verwenden und wenn ich meine älteren Texte lese, sehe ich, dass ich dazugelernt habe. Das ist eine gute Motivation.
Wie lernt ihr denn bzw. was macht ihr, um Gälisch im Alltag zu benutzen? (Geht das – „beatha làitheil“ für Alltag? Ich habe mir das nur zusammengebaut, aber nirgends gefunden.) Oder für diejenigen, die fließend Gälisch können: Wie habt ihr früher gelernt?


Bhiodh e math ur beachdan a leughadh!
Es wäre schön, eure Meinungen zu lesen!

Naosg

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » Di Jan 30, 2018 8:42 pm

Halò a Naosg,

tha mi ag obair le "Lehrbuch der Schottisch-Gälischen Sprache" ach gu mi-fhòrtanach chan eil ùine gu leòr agam airson ionnsachadh cunbhalach. Agus tha mi a' sgriòbhadh san fhòram seo. Bha mi a' feuchainn sgriòbhadh leabhar-latha ach bha e doirbh oir chan eil daoine agam airson ceartachadh.
Chan eil mi a' dèanamh cùrsa ach bidh mi ag èisteachd ri ceòl Gàidhlig cuideachd. Chan eil mi a' fuireach ann an Alba agus tha mòran daoine a' saoilsinn gun tha mi craicte oir tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig :( 'S mòr am beud.
Tha mi an dochas bidh mòran freagradhaidhean oir tha cuspair glè inntinneach.

ich arbeite mit dem "Lehrbuch der Schottisch-Gälischen Sprache, aber unglücklicherweise habe ich nicht genug Zeit, um regelmäßig zu lernen. Und ich schreibe hier im Forum. Ich habe versucht Tagebuch zu schreiben, aber das war schwer, weil ich keine Leute hatte, die das korrigieren (ich konnte das hier nicht anders sagen als "um zu", aber bestimmt gibt es eine elegantere Lösung).
Ich mache keinen Kurs, aber ich höre auch Gälische Musik.Ich wohne nicht in Schottland und viele Leute denken, dass ich verrückt bin, weil ich Gälisch lerne (weil sie der Meinung sind, man könne das eh nie benutzen, es also Zeitverschwendung sei). Das ist schade.
Ich hoffe, es wird viele Antworten geben, weil das Thema sehr interessant ist.

Tìoraidh an-dràsta,
Christina

Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » Di Jan 30, 2018 11:05 pm

Halò Christina,

Mòran taing airson freagairt! Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil thu ag ionnsachadh glè luath, fiù ’s gun chùrsa. Bha mise ag ionnsachadh leam fhìn cuideachd fad leth-bhliadhna. Nuair a thòisich mi air Gàidhlig ionnsachadh, bha mi a’ fuireach ann an Alba mar oileanach Erasmus agus bha clas Gàidhlig agam aig an oilthigh. Às dèidh sin bha mi ag ionnsachadh nam aonar leis an leabhar a bha sin a’ cleachdadh anns a’ chlas, agus a-nis tha mi ag obair leis an aon leabhar riutsa. Tha mi a’ dèanamh cùrsa air astar aig an ionad Gàidhlig ann am Bonn cuideachd. An-dràsta chan eil mòran tìde agam airson ionnsachadh nas motha, oir tha deuchainnean agam.
Vielen Dank für die Antwort! Ich finde, du lernst extrem schnell, selbst ohne Kurs. Ich habe auch ein halbes Jahr lang allein gelernt. Als ich angefangen habe, Gälisch zu lernen, habe ich als Erasmus in Schottland gewohnt und hatte einen Gälischkurs an der Uni. Danach habe ich allein mit dem Buch gelernt, das wir im Kurs benutzt haben und jetzt arbeite ich mit dem gleichen Buch wie du. Ich mache außerdem einen Fernkurs am Gälisch-Zentrum in Bonn. Im Moment habe ich auch nicht viel Zeit zum Lernen, weil ich Prüfungen habe.

Dè an ceòl Gàidhlig as fheàrr leat? Is toil leam Julie Fowlis gu mòr, tha guth dìreach àlainn aice. Uaireannan bidh mi ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal cuideachd, ach tha cuid dhe na prògraman gu math doirbh. Tha na daoine a’ bruidhinn ro luath dhomh. Bidh mi ag èisteachd ri Litir do luchd-ionnsachaidh ge-tà, tha sin nas fhasa.
Welche gälische Musik magst du am liebsten? Ich mag Julie Fowlis sehr gerne, sie hat einfach eine wunderschöne Stimme. Manchmal höre ich auch Radio nan Gàidheal, aber einige der Sendungen sind ziemlich schwierig. Die Leute reden zu schnell für mich. Aber ich höre den „Litir do luchd-ionnsachaidh“, das ist einfacher.

Nuair a thòisich mi air leabhar-latha a sgrìobhadh, bha e glè dhoirbh cuideachd agus cha robh mi a’ sgrìobhadh ach teacsaichean glè ghoirid (làn mhearachdan, tha fhios). Tha e a’ fàs nas fhasa, ach tha mi cinnteachd gum bi mi a’ dèanamh tòrr rudan ceàrr fhathast :D
Als ich angefangen habe, Tagebuch zu schreiben, war es auch sehr schwer und ich habe nur ganz kurze Texte geschrieben (natürlich voll mit Fehlern). Es wird immer leichter, aber ich bin sicher, dass ich immer noch jede Menge Sachen falsch mache.

Carson a thòisich thu air Gàidhlig ionnsachadh co-dhiù? Agus an robh thu a-riamh ann an Alba?
Wieso hast du eigentlich angefangen, Gälisch zu lernen? Und warst du schon einmal in Schottland?

Obh obh, na daoine a tha a’ smaoineachadh nach eil feum sam bith ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig … tha mi eòlach air sin. Cha bu chòir dhuinn èisteachd riutha. Gu fòrtanach, chan eil mo charaidean den bheachd sin, ged nach eil Gàidhlig aca nas motha. Co-dhiù, b’ fhèarr leam a bhith craicte na ràsanach :D
Oh ja, die Leute, die denken, Gälisch wäre absolut nutzlos… das kenne ich. Wir sollten nicht auf sie hören. Zum Glück sind meine Freunde nicht der Meinung, obwohl sie auch kein Gälisch können. Wie auch immer, ich bin lieber verrückt als langweilig.

Tìoraidh an-dràsta,
Naosg

Sleite
Beiträge: 1745
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Sleite » Do Feb 01, 2018 3:59 pm

Naoisg agus Christina chòir

Tha e cho math leughadh na tha sibh a' sgrìobhadh! Tha sibh a' dèanamh uabhasach math agus ag ionnsachadh cho luath!
Es ist so schoen zu lesen was ihr schreibt. Ijhr macht das super und lernt echt schnell!

Is toil leamsa Julie Fowlis cuideachd. Chaidh mi a dh'Inbhir Nis aig an deireadh-seachdain a dh'fhaicinn ann an cuirm-chiùil le Duncan Chisholm . Bha iad air leth math!
Ich mag Julie Fowlis auch sehr. Am Wochenende war ich in Inverness bei ihrem Konzert mit Duncan Chisholm. Sie waren fantastisch.

An do dh'èist sibh a-riamh ri Beag air Bheag air Radio nan Gàidheal? 'S e prògram do luchd-ionnsachaidh a th' ann agus tha e uabhasach uabhasach math (mur eil "neach-ionnsachaidh na seachdain a' còrdadh ribh faodaidh sibh leum thairis air sin) Gheibh sibh e an seo http://www.bbc.co.uk/programmes/b05mzzhr.
Habt ihr schonmal Beag air Bheag gehoert? Das ist ein Programm fuer Lerner und es ist richtig gut (wen n euch der Lerner der Woche nicht gefaellt, koennt ihr den Teil ueberspringen).

Tha e àbhaisteach gu bheil daoine den bheachd gu bheil Gàidhlig gun fheum. UIll, ....
1. Chan eil e gun fheum, oir 's e mion-chànan le cultar beartach a th' ann agus tha gach neach-labhairt cudromach.
2. A bheil feum sam bith ann an cur-seachadan eile mar ball-coise, tòimhseachain-tarsainn, sreap, cluich a' phiana .... ?
3. Tha e math rud sam bith ionnsachadh. Bidh e a' cumail an eanchainn ùr agus tha cànanan gu sònraichte math dha. Chan eil e gu diofar dè an cànan
4. Is dòcha gu bheil cànanan mar Spàinntis, Fraingis, Iapanais nas "fheumaile" a thaobh cleachdaidh san t-saoghail, ach dè feum a th' ann gu pearsanta mur eil ùidh agad anns an dùthaich agus an cultar sin?

Es ist normal dass die Leute meinen Gaelisch sei nutzlos. Also...
1. Es ist nicht nutzlos, denn es eine Minderheitensprache mit einer reichen Kultur, und jeder Sprecher ist wichtig.
2. Haben andere Hobbies einen Nutzen? Fussball? Kreuzwortraetsel, Klettern, Klavierspielen?
3. Jegliches Lernen ist gut. Es jaelt das Gehirn am Laufen und Sprachen sind besonders gut, egal welche.
4. Vielliecht gibt es Sprachen die einen in der Welt weiterbringen als gaelisch, z.B. Spanisch, Franzoesisch oder Japanisch. Aber welchen Nurzen hat das wenn man sich nicht persoenlich fuer das Land und die Kultur interessiert?


Beagan ceartachaidh:
tha mòran daoine a' saoilsinn gun tha mi craicte --> gu bheil mi craicte
tha mi an dochas bidh mòran freagradhaidhean oir tha cuspair glè inntinneach. --> Tha mi an dòchas gum bi mòran fhreagairtean ann oir tha an cuspair glè inntinneach.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » Do Feb 01, 2018 7:22 pm

Halò a Noasg,
mòran taing. Is toil leam cànanain agus tha Gàidhlig a' còrdadh rium. Tha e doirbh ach tha mi a' fiughair mhòr ri a h-uile adhartas.
Tha mi ag èisteachd "Capercaillie", uaireannan Allan McDonald agus Margaret Bennett. Bha mi anns an consartan cuideachd. Cha robh mi a' aithneachadh Julie Fowlis ach tha mi ag èisteachd a-nis. Tha i a' còrdadh rium. Uaireannan tha mi ag èisteachd ri Radio nan Gaidheal cuideachd. Tha mi a' dol leat, tha comhradh ro luath dhomh cuideachd. A bheil "Litir do luchd-ionnsachaidh" math?
Carson a thòisich mi air Gàidhlig ionnsachadh co-dhiù? Puh, tha e ceist màth. Bha mi anns an consart, bha mi a' cordadh an cànan agus bha mi ag iarraidh tuigsinn dè bha mi a' èisteachd. Cha robh mi a-riamh ann an Alba. Bu toil leam dol an sin ach cha robh cothram agam.
Is toil leam an t- seantans "B’ fhèarr leam a bhith craicte na ràsanach" :D

vielen Dank. Ich mag Sprachen und Gälisch gefällt mir. Es ist schwer, aber ich freue mich über jeden Fortschritt.
Ich höre "Capercaillie", manchmal Allan McDonald und Margaret Bennett. Ich war auch in Konzerten. Julie Fowlis kannte ich nicht, aber ich höre sie mir jetzt an. Sie gefällt mir. Manchmal höre ich auch Radio nan Gaidheal. Ich stimme dir zu, die Dialoge sind auch für mich zu schnell. Ist der Brief für Gälischlerner gut?
Warum habe ich mit dem Gälischlernen angefangen? Puh, das ist eine gute Frage. Ich war im Konzert, mir hat die Sprache gefallen und ich wollte verstehen, was ich da höre. Ich war noch nicht in Schottland. Ich möchte gerne mal hin, aber ich hatte noch keine Gelegenheit.
Ich mag den Satz "Ich bin lieber verrückt als langweilig" :D

Tìoraidh an-dràsta,
Christina

Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » Fr Feb 02, 2018 12:18 am

Halò, an dithis agaibh!

Mòran taing airson a’ mholaidh, a Shlèite. Dh’èist mi ri “Beag air Bheag” an-diugh agus bha e math fhèin! Agus tha na rudan a thuirt thu mun Ghàidhlig ceart. Canaidh mi sin ri a h-uile duine a chanas nach eil Gàidhlig feumail :D
Vielen Dank für die Empfehlung, Slèite. Ich habe heute „Beag air Bheag“ gehört und es war klasse! Und du hast recht mit dem, was du über Gälisch gesagt hast. Das sage ich jetzt allen, die behaupten, Gälisch wäre nutzlos :D

Tha an Litir glè mhath cuideachd, a Chairistìona. Tha na prògraman uile an seo: https://learngaelic.scot/litir/index.jsp agus faodaidh tu èisteachd riutha agus na teacsaichean a leughadh aig an aon àm. Tha “An Litir Bheag” ann cuideachd, tha sin rud beag nas giorra agus nas sìmplidhe.
Der „Litir“ ist auch sehr gut, Christina. Die Sendungen sind alle auf der Learngaelic-Seite und du kannst sie anhören und gleichzeitig die Texte lesen. Es gibt auch „An Litir Bheag“, das ist etwas kürzer und einfacher.

Lorg mi bhidio le Margaret Bennett a’ seinn aig an Interkeltisches Folkfestival ann an Hofheim agus chòrd e rium gu mòr. Nach tuirt thu gun robh thu aig an fhèis seo am-bliadhna? Tha e inntinneach gun do ghabh thu ùidh anns a’ Ghàidhlig air sgàth a’ chiùil. Bha e eadar-dhealaichte dhòmhsa: a dh’innse na fìrinn, cha do dh’èist mi ri ceòl Gàidhlig idir gus an do thill mi dhan Ghearmailt! Tha sin rud beag neònach, tha fios agam. Ach nuair a bha mi ann an Alba, bha mi dìreach air mo bheò-ghlacadh leis a’ chànan fhèin … agus gu math trang leis a h-uile rud a bha a’ tachairt. Ged a bha mi ann an Alba fad beagan mhìosan, cha robh mi riamh anns na h-Eileanan no air a’ Ghàidhealtachd nas motha. (OK, bha mi a’ coiseachd air a’ Ghàidhealtachd aon turas, ach cha chuala mi Gàidhlig an sin.) Tha mi airson a dhol ann am-bliadhna, ge-tà.
Ich habe ein Video von Margaret Bennett beim Interkeltischen Folkfestival gefunden und es hat mir sehr gefallen. Hast du nicht gesagt, dass du dieses Jahr bei diesem Festival warst? Es ist interessant, dass du wegen der Musik angefangen hast, dich für Gälisch zu interessieren. Bei mir war es anders (eigentlich will ich „genau umgekehrt“ sagen, aber das habe ich nicht herausgefunden): Ehrlich gesagt habe ich erst angefangen, gälische Musik zu hören, als ich wieder in Deutschland war! Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber als ich in Schottland war, war ich einfach fasziniert von der Sprache selbst … und hatte ziemlich viel zu tun mit allem, was los war. Obwohl ich ein paar Monate in Schottland war, war ich auch noch nie auf den Inseln oder in den Highlands. (OK, einmal war ich im Hochland wandern, aber ich habe dort kein Gälisch gehört.) Aber ich möchte dieses Jahr dort hin.

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » Fr Feb 02, 2018 6:57 pm

Halò,
tha mi a' aithneachadh "Beag air Bheag". Tha i glè math.
Tha mi anns an Interkeltisches Folkfestival a-huile bliadhna. Bha mi anns an consart le Margaret Bennett cuideachd. Math fhèin!
Tha mi a' fuireach anns an Hofheim agus tha mòran daoine tighinn às an Alba gu Interkeltisches Folkfestival agus tha iad a' bruidhinn Gàidhlig an sin. Uaireannan tha Mìcheal ann agus bha mi a' ceannach a leabhraichean. Tha i mòran cultar, cànan, sgeulachdan agus ceòl anns an Festival. Tha i glè inntinneach agus bha mi a' tòiseachadh ionnsachadh.

ich kenne "Beag air Bheag". Das ist sehr gut.
Ich bin jedes Jahr auf dem Interkeltischen Folkfestival. Ich war auch in dem Konzert von Margret Bennett. Großartig!
Ich wohne in Hofheim und es kommen viele Leute aus Schottland zum Interkeltischen Folkfestival und sprechen dort Gälisch. Manchmal ist auch Michael da und ich habe seine Bücher gekauft. Es gibt dort viel Kultur, Sprache, Geschichten und Musik auf dem Festival. (Eigentlich wollte ich schreiben, dass man dort viele Berührungspunkte mit Sprache, Kultur und Musik hat, aber das konnte ich so nicht ausdrücken.) Das ist sehr interessant und so habe ich irgendwann angefangen zu lernen.

Tìoraidh an-dràsta,
Christina

Sleite
Beiträge: 1745
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Sleite » Mo Feb 05, 2018 12:18 pm

Tha mi eòlach air Julie Fowlis - Ich kenne Julie Fowlis
Tha mi eòlach air 'Beag air Bheag' ich kenne 'Beag air Bheag'
'S aithne dhomh Julie Fowlis - ich kenne JF.
'S aithne dhomh 'Beag air Bheag' - Ich kenne 'Beag air Bheag'
Tha mi ag aithneachadh JF - Ich erkenne JF (wieder)
Tha mi gad aithneachadh - Ich kenne dich irgendwie (aber ich weiss nicht woher und dein Name faellt mir auch nicht ein)

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Isbeal
Beiträge: 1034
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Isbeal » Mi Feb 07, 2018 3:05 am

Nach math gu bheil ùidh aig an dithis agaibh (agus aig Slèite) ann an ceòl Gàidhlig - slighe eile dhan chànan, agus cùis tlachd is toilicheais fhad 's a bhios sibh ag ionnsachadh. :D

Ist es nicht gut, das Ihr beide (und auch Slèite) Interesse an gälische Musik habt - ein anderer Weg in die Sprache hinein, und eine Quelle von Entzückung und Freude, während Ihr lernt.

Bha mi dìreach aig Celtic Connections ann an Glaschu (nach buidhe dhomh! :P ) agus bha mi ann an iomadh cuirm-chiùil, nam measg Duncan Chisholm agus càirdean (leis a' chlàr ùr aige, Sandwood) - bha sin dìreach sgoinneil. Bha oidhche uabhasach math eile agam - Òrain nan Gàidheal, le cuid de na seinneadairean Gàidhlig as fheàrr, leithid Karen Matheson, Julie Fowlis, Isobel Ann Martin, Robert Robertson, Kathleen MacInnes, Art Cormack..... :moladh: Chunnaic mi consairt iongantach le Skipinnish, Raonaid Walker agus Cruinn cuideachd. Chan eil sgillinn ruadh agam a-nis, ach b' fhiach e e! :lol:

Ich war gerade bei Celtic Connections in Glasgow (hatte ich nicht Glück!) und ich war in einigen Konzerten, unter ihnen Duncan Chisholm and friends (mit seinem neuen CD, Sandwood) - das war einfach wunderbar. Ich hatte eine andere tolle Nacht - Òrain nan Gàidheal, mit einigen der besten gälischen Sängern, wie KM (usw) . Ich sah auch ein tolles Konzert mit Skipinnnish, Rachel Walker und Cruinn. Ich habe keinen Cent mehr jetzt, es war es aber wert!

Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » Do Feb 08, 2018 1:50 pm

Ò, tha sin sgoinneil - nach buidhe dhut, Isbeal! Tha mi eòlach air feadhainn de na seinneadairean sin agus tha iad cho math. Tha mi cinnteach gum b' fhiach e e.
Oh, das ist genial - was für ein Glück! Ich kenne einige von den Sängern und sie sind toll. Ich bin sicher, dass es das wert war.

Tha mi an dòchas gum faigh mi fhìn cothrom a dhol do chonsairt mar sin aon latha - no dhan Interkeltisches Folkfestival, tha coltas glè mhath air sin cuideachd.
Ich hoffe, dass ich auch mal die Gelegenheit bekomme, zu so einem Konzert zu gehen - oder zum Interkeltischen Folkfestival, das klingt auch sehr gut.

Tha mise fortanach cuideachd, ge-tà, oir tha an semester seachad a-nis agus mar sin bidh tìde agam airson Gàidhlig ionnsachadh fad an latha! Uill, chan ann fad an latha is dòcha ... :D
Ich habe aber auch Glück, denn das Semester ist jetzt vorbei und ich habe den ganzen Tag Zeit zum Gälischlernen. Na gut, vielleicht nicht den ganzen Tag.

Tìoraidh an-dràsta,
Naosg

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » So Feb 11, 2018 9:25 pm

Halò,
mòran taing, Sleite (ich muss mir diese ganzen Feinheiten unbedingt mal aufschreiben, sonst lerne ich das nie).
Naosg, tha e math gun tha nas ùine agad (Die Konstruktion ist bestimmt falsch). Chan eil ùine gu leòr agam airson Gàidhlig ionnsachadh an-dràsta. 'S mòr am beud.

danke, Sleite. Naosg, gut, dass du mehr Zeit hast. Ich habe im Moment nicht genug Zeit, um Gälisch zu lernen. Schade.
Tìoraidh an-dràsta,
Christina

Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » So Feb 11, 2018 11:19 pm

Halò Christina,

ich würde sagen "Tha e math gu bheil barrachd ùine agad". Vielleicht aber auch "is math", da bin ich mir nicht sicher. "Nas" kenne ich nur zum Steigern von Adjektiven.
Is bochd nach eil ùine gu leòr agadsa an-dràsta, ach nach math gu bheil thu a' sgrìobhadh san fhòram! :)
Es ist schade, dass du momentan nicht genug Zeit hast, aber wie schön, dass du im Forum schreibst.

Agus feumaidh mi aideachadh nach do dh'ionnsaich mi fhìn mòran an t-seachdain seo - bha mi ro sgìth agus ro leisg às dèidh nan deuchainnean :mhoire:
Und ich muss zugeben, dass ich diese Woche nicht viel gelernt habe - ich war nach den Prüfungen zu müde und zu faul.

Uaireannan, nuair a bhios mi ro sgìth airson gràmair is msaa., bidh mi a' coimhead air "Machair". A bheil thu eòlach air? 'S e siabann Gàidhlig a th' ann agus tha e air Youtube. Chan eil e cho furasta ri thuigsinn, ach tha fo-thiotalan Beurla ann agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil e rud beag nas fhasa na an rèidio oir bidh thu a' faicinn nan daoine. Mar as àbhaist, cha bhi mi a' coimhead air siabainn, ach is toil leam am fear seo air sgàth 's gu bheil e anns a' Ghàidhlig :)
Wenn ich zu müde für Grammatik usw. bin, sehe ich mir manchmal "Machair" an. Kennst du das? Es ist eine gälische Seifenoper und sie ist auf YT. Es ist nicht so leicht zu verstehen, aber es gibt englische Untertitel und ich finde es etwas einfacher als das Radio, weil man die Leute sieht. Normalerweise gucke ich keine Seifenopern, aber diese hier mag ich, weil sie auf Gälisch ist.

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » So Feb 18, 2018 8:45 pm

Halò a Naosg,
chan eil, cha robh mi eòlach "Machair". Ach ma tha e air Youtube bidh mi a' coimhead. Mar as àbhaist cha bhi mi 'a coimhead air siabainn cuideachd, ach bidh e math cinnteach.

nein, ich kannte "Machair" nicht. Aber wenn es auf youtube ist, schaue ich es mir mal an. Normalerweise schaue ich auch keine Seifenopern, aber die ist sicher gut.

Tìoraidh an-dràsta,
Christina

Christina
Beiträge: 35
Registriert: Do Jul 06, 2017 3:56 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Christina » Do Apr 05, 2018 5:02 pm

Hàlo,
tha mi ann a-rithist. Bha mo laptop briste agus chan eil eadar-lìon cola deug. Tha mi an dochas gum bi ùine gu leòr agam airson sgriobhadh agus ionnsachadh cunbhalach a-nis. Bha mi a' coimhed aon eapasod "Machair". Tha e glè inntinneach ach glè doirbh cuideachd. Cha robh mi a' tuigsinn gun fo-thiotalan.

ich bin wieder da. Mein Laptop war kaputt und ich hatte zwei Wochen kein Internet. Ich hoffe, ich werde jetzt genug Zeit haben regelmäßig zu schreiben und zu lernen. Ich habe mir eine Folge von "Machair" angesehen. Das ist sehr interessant, aber auch sehr schwer. Ohne Untertitel hätte ich es nicht verstanden.

Tìoraidh an-dràsta, Christina

Naosg
Beiträge: 69
Registriert: So Mär 19, 2017 8:28 pm

Lernstrategien / Ciamar a bhios sibh ag ionnsachadh?

Beitragvon Naosg » Fr Apr 06, 2018 8:00 pm

Feasgar math, Christina,

Nach math gu bheil thu air ais! Tha mi an dòchas gu bheil an coimpiutair agad ceart gu leòr a-nis.
Wie schön, dass du wieder da bist! Ich hoffe, dein Rechner ist jetzt wieder in Ordnung.

Mar as trice, tha feum agam air na fo-thiotalan cuideachd, gu sònraichte nuair a bhios iad a' bruidhinn gu luath. Dh'fhàs mi rud beag cleachdte ris, ge-tà, mar sin chan eil e cho doirbh 's a bha e an toiseach. Tha mi toilichte nuair a thuigeas mi còmhradh no nuair a dh'aithnicheas mi facal no abairt ùr a dh'ionnsaich mi.
Meistens brauche ich die Untertitel auch, vor allem, wenn sie schnell sprechen. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, deshalb ist es nicht mehr ganz so schwierig wie am Anfang. Ich freue mich immer, wenn ich einen Dialog verstehe oder ein neu gelerntes Wort oder eine Wendung wiedererkenne.

Aon latha, bidh sinn a' tuigsinn a h-uile càil agus cha bhi e doirbh tuilleadh :D
Eines Tages werden wir alles verstehen und es wird nicht mehr schwer sein.

Am bi thu a' dol a dh'Alba am-bliadhna? No dè an t-àite ann an Alba a b' fheàrr leat faicinn?
Fährst du dieses Jahr nach Schottland? Oder welchen Ort in Schottland würdest du am liebsten sehen?

Naosg


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste