Seite 11 von 13

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Mär 17, 2016 4:26 pm
von Ann
Halò a Stheffi,

Bha, bha i sneachd ann am München.
Ja, in München hat es noch geschneit.

Is toil leam sneachd.
Ich mag Schnee.

Bha mi anns an Eilean Sgitheanach cuideachd agus bha toil leam glè math.
Ich war auc schon auf Skye und mir gefiel es sehr gut.

Bha ann an Alba 3 uiread.
Ich war 3 mal in Schottland.

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Mär 17, 2016 4:30 pm
von Ann
Tha i grianach agus blàth an-diugh.
Heute ist es sonnig und warm.

Chan eil sgòthach ach gaothach.
Es ist nicht wolkig aber windig.

Ann

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Mär 17, 2016 4:31 pm
von Sleite
Bha mise ann am Muenchen aon turas, agus chòrd e rium gu mòr.
Ich war einmal in Muenchen, und es hat mir gut gefallen.

Cha robh sneachd ann. Bha mi ann as t-samhradh.
Es hat nicht geschneit. Ich war im Sommer da.

'S e breug a th' ann. Ach tha mi airson sealltainn dhut ciamar a tha e ceart.
Das war eine Luege. Aber ich wollte dir zeigen wie es richtig heisst. :D

Slèite

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Mär 17, 2016 4:42 pm
von Ann
Tapad leith! :D
Danke dir!

Bha mise ann an Eilean Sgitheanach tri turas, agus chòrd e rium gu mòr.
Ich war dreimal auf Skye, und es hat mir gut gefallen.

Cha robh an t-uisge ann. Bha i grianach ach gaothach.
Es hat nicht geregnet. Es war sonnig aber windig.

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Mär 21, 2016 2:30 am
von Isbeal
Bha obair gu leòr agam an-dè agus an-diugh. Tha mi a' sgrìobhadh artaigil. :(

Ich hatte viel Arbeit gestern und heute. Ich schreibe gerade einen Artikel.

Ach bha e grianach a-muigh, mar sin bha mi a' coiseachd fad uair a thìde ri taobh an Rhein. :D

Aber es war sonnig heute und deshalb ging ich eine Stunde lang neben dem Rhein spazieren.

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Mär 21, 2016 6:33 pm
von Sleite
Tha i fuar agus fliuch a-rithist.
Es ist wieder nass und kalt.

Ach bha i inntinneach Dihaoine.
Aber am Freitag war es interessant.

Bha i sgòthach agus ceòthach.
Es war wolkig und neblig.

Ach bha i grianach air mullach Bhlàbheinn.
Aber auf dem Gipfel von Blaven war es sonnig.

Bha mi os cionn nan sgòthan.
Ich war ueber den Wolken.

Bha sin eireachdail.
Das war wunderbar.

Slèite

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Mär 24, 2016 6:05 pm
von Ann
Tha i fuar agus grianach an-diugh ann am München.
Heute ist es kalt und sonnig in München.

Bha i furar agus sneachd an-de.
Gestern war es kalt und es hat geschneit.

Chan eil Skype Gàidhlig an-diugh.
Heute ist kein Gälisch Skype.

Annag

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Di Mär 29, 2016 1:23 pm
von Sleite
Tha i grianach anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
Heute ist es auf Skye sonnig.

Ach bha mi anns a' Mhonadh Ruadh Dihaoine agus Disathairne.
Aber ich war Freitag und Samstag in den Cairngorms.

Bha i brèagha Dihaoine, ach bha i gaothach.
Am Freitag war es schoen aber windig.

Bha mi a' coiseachd anns na beanntan.
Ich war in den Bergen wandern.

Disathairne bha i grod. Bha i fliuch agus gaothach,
Am Samstag war es scheusslich. Es war nass und windig.

Slèite

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Apr 04, 2016 5:38 pm
von Sleite
Dè tha dol?
Was geht?

Tha mise tinn, ach chan eil mi ro dhona.
Ich bin krank, aber es ist nicht so schlimm.

Tha an cnatan orm.
Ich habe eine Erkaeltung.

An toiseach bha mo shròn a' ruith, agus a-nis tha mi a' casadaich gu dona.
Am Anfang lief mir die Nase und jetzt huste ich stark.

A bharrachd air sin tha mo cheann na bhrochan
Ausserdem hab ich eine matschige Birne.

Tha mi cinnteach gum bi mi nas fheàrr a-màireach.
Ich bin sicher dass es mir morgen wieder besser geht.

Slèite

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Do Apr 07, 2016 5:51 pm
von Ann
Ciamar a tha thu, a Slèite?
Wie geht es dir, Slèite?

Bha thusa tinn. Cha toil leam.
Du warst krank. Das gefällt mir nicht. :achlais:

A bheil thu slàn an-diugh?
Bist du heute gesund?

Slàn leat.
Gesundheut mit dir.

Ann

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Apr 11, 2016 12:37 am
von Isbeal
'S e oidhche mhòr a bh' agam a-raoir!

Ich hatte einen wunderbaren Abend gestern.

Bha mi ann an Hofheim / Taunus. Bha cuirm-chiùil dìreach sònraichte ann.

Ich war in Hofheim / Taunus. Da gab es ein Ausnahme-Konzert.

Bha còmhlan eadar-chùltarail Homebound air an ùrlar an toiseach, is iad uabhasach math, agus as dèidh sin The Bruce 700.

Es gab am Anfang eine interkulturelle Band Homebound, die sehr gut waren. Danach gab es The Bruce 700.

'S e Ailean Domhnullach a sgrìobh an obair seo agus bha e fhèin an làthair agus a' seinn 's a' cluiche. Pìobaire air leth a th' ann.

Es ist Allan Macdonald, der das Werk schrieb, und er war auch dabei. Er sang und spielte auch. Ein excellenter Dudelsackspieler.

Bha ar Mìcheal a' seinn cuideachd. :-)

Unser Michael sang auch mit. :-)

Blas an seo: https://youtu.be/EmhNoHriPxw

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Apr 11, 2016 3:15 pm
von Sleite
Tapadh leat, Ann

Tha mi gu dòigheil.
Mir geht's gut.

Chan eil mi tinn a-nis.
Ich bin jetzt nicht mehr krank.

Bha i brèagha an-dè.
Gestern war es schoen.

Bha sinn nar suidhe anns a' ghàrradh anns a' ghrèin.
Wir haben im Garten in der Sonne gesessen.

Slèite

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Di Apr 19, 2016 3:05 pm
von Sleite
Càite a bheil sibh uile?
Wo seid ihr alle?

Tha i brèagha an-diugh, ach tha i fuar.
Heute ist es schoen aber kalt.

Tha mi trang aig an obair.
Ich habe auf der Arbeit viel zu tun.

Bidh Fèill againn Disathairne.
Am Samstag haben wir ein Fest.

Bidh mòran daoine ann. Tha mi 'n dòchas gum bi an t-sìde math.
Viele Leute werden kommen. Ich hoffe dass das Wetter schoen wird.

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Mo Apr 25, 2016 3:44 pm
von Sophia
Tha mi ag obair an-drasta. Im Moment bin ich bei der Arbeit.

An-diugh tha an t-sneachd ann, agus cha toil leam idir. Heute schneit es, und das gefällt mir gar nicht.

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Verfasst: Di Apr 26, 2016 9:18 am
von Sophia
Di-Dòmhnaich bha i gle fhuar an seo agus mar sin bha sinn aig an taigh.

Sonntag war es hier sehr kalt, und deshalb waren wir zu Hause.

Bha mi a´ leughadh leabhar agus ag ionnsachadh beagan Gàidhlig.

Ich habe ein Buch gelesen und ein bisschen Gälisch gelernt.


Geht das so mit dem "beagan" an dieser Stelle?

Dùrachdan!