Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Isbeal » Do Okt 31, 2013 8:38 pm

Chunnaic mi dealbhan ach cha do leugh mi cus mun deireadh-seachdain Ghàidhlig san Eifel an t-seachdain sa chaidh!
Bha na dealbhan brèagha agus na h-aodainn toilichte, mar sin saoilidh mi gun robh dibhearsain gu leòr agaibh. Nach innis sibh dhuinn rudeigin mu a dhèidhinn? :D

Ich habe Bilder gesehen aber nicht viel gelesen über das Gälisch-Wochenende in der Eifel letzte Woche.
Die Bilder waren schön und die Gesichter fröhlich, so dass ich davon ausgehe, ihr habt viel Spaß gehabt!
Erzählt ihr uns nicht etwas darüber? :D

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Steffi1 » Sa Nov 02, 2013 5:13 am

Chuir sinn deagh làithean seachad anns an Eifel ged nach robh an t-sìde cho math is a bha sinn an dùil.
Wir haben richtig tolle Tage in der Eifel verbracht, obwohl das Wetter nicht so gut war, wie wir erwartet hatten.

Gu mì-fhortanach bha e gu math anmoch mar-thà nuair a ràinig Regine, Stuart is mise Bettenfeld air sgàth´s nach do lorg sinn an t-slighe sa bhad.
Unglücklicherweise war es bereits ganz schön spät, als Regine, Stuart und ich Bettenfeld erreichten, weil wir nicht sofort den Weg gefunden haben.

Chuir e iongnadh orm gun robh tòrr daoine ann agus bha mi toilichte mo charaidean fhaicinn.
Es hat mich überrascht, dass viele Leute da waren und ich war glücklich, meine Freunde zu sehen.

Chuir càch crìoch air an dìnnear mar-thà ach bha brot, isbean is càise gu leòr ann fhathast.
Der Rest hatte das Abendessen bereits beendet, aber es war noch genug Suppe, Wurst und Käse da.

Chòrd e rium glan gun do choinnich sinn ri banacharaid ùr an sin oir cha robh mi eòlach air Patricia gu ruige seo. ´S e boireannach snog glic a th´ann am Patricia agus tha mi a´smaoineachadh gu bheil na luchd-ionnsachaidh eile den aon bheachd.
Es gefiel mir gut, dass wir dort eine neue Freundin getroffen haben, denn ich kannte Patricia bis dahin nicht. Patricia ist eine nette, kluge Frau und ich denke, dass die anderen Lerner der gleichen Ansicht sind.

Às dèidh an dìnneir choimhead mi air an t-sèomar againn.
Nach dem Abendessen habe ich mir unser Zimmer angesehen.

Bha e cofhurtail gu leòr agus bu chòir dhuinn cadal ann an aon sheòmar còmhla seach Micheal is Gerd ach bha e soilleir. :priob:
Es war gemütlich genug und wir sollten in einem gemeinsamen Zimmer zusammen schlafen, bis auf Michael und Gerd, aber das war klar.

´S e sgoil a bh´ann an togalach seo anns na seann làithean agus bha e spòrsail is inntinneach aig an aon àm gun do dh’innis Michael dhuinn sgeulachdan beaga mun sgoil seo nuair a shuidh sinn còmhla rè nan làithean.
Dieses Gebäude war eine Schule in früheren Zeiten und es war gleichzeitig lustig und interessant, dass Michael uns kleine Geschichten über diese Schule erzählt hat, als wir uns während der Tage zusammensetzten.

Dheasaich Michael an cùrsa againn ro làimh agus bu choltach nach biodh càil a dhìth oirnn.
Michael hatte unseren Kurs im Voraus vorbereitet und es schien, dass es uns an nichts mangeln würde.

Thòisich sinn am feasgar le deoch den uisge-beatha a thug Michael leis agus mhìnich e dhuinn feasgar Diardaoin dè a dhèanamaid rè a´chùrsa agus bha sinn air bhioran uile.
Wir begannen den Abend mit einem Schluck vom Whisky, den Michael mitgebracht hatte und er erklärte uns Donnerstagabend, was wir während des Kurses machen würden und wir waren alle aufgeregt.

Bha sinn a´cabadaich gu math fada anns an t-seòmar seo agus mas math mo chuimhe chaidh sinn dhan leabaidh mu mheadhan-oidhche.
Wir haben ganz schön lange in diesem Zimmer geschwätzt und falls ich mich gut erinnere, gingen wir gegen Mitternacht ins Bett.

Rinn sinn co-dhùnadh gun dèanamaid Karin is mise a´bhracaist agus chaidh sinn dhan bhùth sa mhadainn gus na roilichean ùra a thogail.
Wir trafen eine Übereinkunft, dass Karin und ich das Frühstück machen würden und wir gingen morgens in den Laden um die frischen Brötchen abzuholen.

Gu nàdarra bu toil leam barrachd innse dhuibh ach is dòcha gu bheil mo charaidean eile airson sgeul no dhà innse agus mar sin cuiridh mi crìoch air an sgeul agam a-nis. Chì sinn na thachair aig an latha seo. :P
Natürlich möchte ich Euch mehr erzählen, aber vielleicht wollen meine andere Freunde ein oder zwei Geschichten erzählen und deshalb werde ich jetzt meine Geschichte beenden. Wir werden sehen, was an diesem Tag passiert ist.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Teàrlach » Sa Nov 02, 2013 11:01 pm

Bha mise anns an Eifel cuideachd. Chòrd e rium gu math, agus tha mi an dòchas gum bi cùrsaichean ann an sin nas trice.
Ich war auch in der Eifel. Es hat mir gut gefallen, und ich hoffe, dass es dort öfters Kurse gibt.

Cha b' ann Gàidhlig ionnsachadh a-mhàin a rinn sinn.
Wir haben nicht nur Gälisch gelernt.

Feasgar Disathairne choisich sinn bho Bhettenfeld, far an robh sinn a' fuireach, dhan Mhosenberg.
Samstag Nachmittag sind wir von Bettenfeld, wo wir gewohnt haben, zum Mosenberg gewandert.

'S e beinn a th' ann faisg air Bettenfeld.
Das ist ein Berg in der Nähe von Bettenfeld.

Mus do ràinig sinn a' bheinn-sa choimhead sinn air crodh Gàidhealach a bha ag ionaltradh ri taobh na slighe.
Bevor wir den Berg erreicht haben, haben wir uns Hochlandrinder angesehen, die neben dem Weg geweidet haben.

Bha mi a' faireachdainn mar air a' Ghàidhealtachd na h-Alba.
Ich bin mir wie im schottischen Hochland vorgekommen.

Agus bha an t-uisge ann cuideachd.
Und es hat auch geregnet.

Nuair a ràinig sinn mullach na beinne, bha Mìcheal ag innse dhuinn mar a dh'fhàs a' bheinn agus an loch a tha innte.
Als wir den Gipfel des Berges erreicht haben, hat Michael uns erzählt, wie der Berg und der See darin entstanden sind.

B' e beinn-teine a bh' innte a bhris a-mach iomadh bliadhna air ais.
Es war ein Vulkan, der vor vielen Jahren ausgebrochen ist.

Ach tha i marbh o chionn mu dheich mìle bliadhna.
Aber er ist seit ungefähr zehntausend Jahren erloschen.

Agus tha mi an dòchas nach bris i a-rithist rim bheò!
Und ich hoffe, er bricht zu meinen Lebzeiten nicht noch einmal aus!

Bha sealladh sgoinneil bhon mhullach seo oir bha a' ghrian a deàrrsach a-rithist.
Es gab eine tolle Aussicht von diesem Gipfel, denn die Sonne hat wieder geschienen.

Chunnaic sinn gu Bettenfeld agus gu na beanntan is na coilltean eile an sgìre.
Wir konnten bis Bettenfeld sehen und bis zu den anderen Bergen und Wäldern der Gegend.

Mu dheireadh thall choisich sinn air ais dhan taigh òigridh Bhettenfeld, seachad air liosan is gàrraidhean.
Schließlich sind wir zum Jugendhaus Bettenfeld zurückgewandert, vorbei an Haus- und Feldgärten.

Bha sin cuairt anabarrach inntinneach.
Das war ein außergewöhnlich interessanter Ausflug.

Tha mi an dòchas gun innis cuideigin eile mun turais a rinn sinn Dihaoine.
Ich hoffe, dass jemand anderes über den Ausflug erzählt, den wir am Freitag gemacht haben.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Regine » So Nov 03, 2013 12:46 am

Bha an deireadh-seachdain Gàidhlig anns an Eifel uabhasach spòrsail agus math. Dh’fhàs sinn uile nas comasaiche leis a' chànan a chleachdadh na turas sa chaidh, mhòthaich mi.
Das Gälisch-Wochenende in der Eifel war sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Wir wurden alle besser im Umgang mit der Sprache als das letzte Mal, ist mir aufgefallen.

Chòrd am prògram a rinn sinn, glan rium: an turas dha thuathanas nan gobhar mar eisemplear.
Unser Programm hat mir sehr gut gefallen, z.B. der Ausflug zur Ziegenfarm:

Bha iad gan cùmail a-staigh san stàball fad na h-ùine ach a dh'aindeoin choimhead iad gu math toilichte.
Sie wurden die ganze Zeit im Stall gehalten, aber trotz alledem sahen sie zufrieden und glücklich aus.

Tha caraidean agam aig a bheil gobhair cuideachd, fuirichidh iad anns An Edailt, ach tha iad ag obair fada nas simplidhe ach nas cruaidhe agus nas doirbhe aig an aon àm, air sgàth's nach eil innealan sam bith aca. Ach tha na gobhair aca a' fuireach a-muigh fad an t-samhraidh. Bith iad a' coiseachd mun cuairt na beanntan fad an latha agus lorg iad am biadh fhèin agus tha iad slàn is fallain. Tha mi den bheachd, gur e rud as cudromaiche, ma tha iad còmhla ri an caraidean.
Freunde von mir, die in Italien leben, haben auch Ziegen. Sie arbeiten viel einfacher aber härter und schwerer gleichzeitig, weil sie keinerlei Maschinen haben. Aber ihre Ziegen leben den ganzen Sommer über draußen, wo sie den ganzen Tag in den Bergen umherlaufen und sich ihr Futter selber suchen und sie sind gesund und munter. Ich denke dass es am wichtigsten ist, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind.

An dèidh sin fhuair sinn càise de dh’iomadh seòrsa feuchainn, Bha e cho blasta! Dh'ionnsaich sinn mun dòigh mar ga dhèanamh cuideachd, agus bha sin na annas dhomh. Thuirt am boireannach dhuinn, mar as sine a dh'fhàsas e, 's ann as fheàrr a tha e agus bhiodh e an crochadh air de cho fad’s a bha iad nan làighe, cho seann a tha e. Ach b' fheàrr leamsa an càise ùr, bog, oir tha am blas nas tlàithe na an càise seann.
Danach bekamen wir verschiedene Sorten Käse zu probieren. Es war so lecker! Wir lernten, wie er gemacht wird und das war mir neu. Die Dame sagte uns, dass er umso besser schmeckt, je älter er wird und das hängt davon ab, wie lange er gelagert wird. Aber ich persönliche bevorzuge jungen, weichen Käse, denn er hat einen milderen Geschmack als der alte Käse.

Cheannaich mi càise anns a’ bhùth seo cuideachd, mar a h-uile duine. Chuir sinn seachad tide uabhasach spòrsail agus bha latha làn den Ghàidhlig agus tachairtean ùra is inntinneach ann.
Ich kaufte im Laden dort auch Käse, wie alle anderen. Wir verbrachten eine schöne Zeit und einen Tag voller gälisch und neuen und interessanten Begebenheiten.

Bha sunnd orm air a bhith anns an Eifel a dh’ionnsachadh còmhla ri caraidean agus tha mi’n dùil is dòchas gum bi an cùrsa ann an seo a-rithist an ath-bhliadhna
Ich war glücklich in der Eifel mit Freunden zusammen gelernt zu haben und ich bin voller Erwartung und Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder einen Kurs dort geben wird.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Regine » Mi Nov 06, 2013 11:39 pm

tionndadh eile, beagan nas goirra:

Bha an deireadh-seachdain Gàidhlig anns an Eifel uabhasach spòrsail agus math. Dh’fhàs sinn uile nas comasaiche leis a' chànan a chleachdadh na turas sa chaidh, mhòthaich mi. Bha Michael air ullachadh iomadach rudan inntinneach agus spòrsail a dhèanamh, mar eisemplear an turas dha thuathanas nan gobhar.
Das Wochenende in der Eifel war toll! Wir wurden alle viel besser im Umgang mit der Sprache seit dem letzten Kurs, viel mir auf. Michael hatte ein abwechlsungsreiches und schönes Programm zusammengestellt, z.B. den Besuch einer Ziegenfarm.

Ged nach bu mhise neach-eòlaiche, chòrd e glan rium, air a bhith ann. Fhuair sinn càise de dh’iomadh seòrsa feuchainn, agus dh‘ionnsaich sinn mun dòigh mar ga dhèanamh. Bha sin na annas dhomh fhathast, ach co-dhìu bha an càise blasta a dh'aindeoin. Thuirt am boireannach a tha ag obair seo dhuinn, mar as sine a dh'fhàsas e, 's ann as fheàrr a tha e agus bhiodh e an crochadh air de cho fad’s a bha iad nan làighe, cho seann a tha e. Ach b' fheàrr leamsa an càise ùr, bog, oir tha am blas nas tlàithe na am fear seann. Cheannaich mi càise anns a’ bhùth seo cuideachd, mar a h-uile duine.
Obwohl ich kein Experte war, gefiel es mir sehr, hier zu sein. Wir bekamen verschiedenste Sorten Käse zu probieren und wir lernten eine Menge darüber, wie er hergestellt wird. Das war mir bisher neu, aber trotzdem war der Käse lecker. Die Dame, die dort arbeitet, sagte uns, dass er umso besser schmeckt, je älter er wird, und es hängt davon ab, wie lange er gelagert wird. Ich mag den neuen Käse am liebsten, da er einen milderen Geschmack hat als der alte.

An ath-latha rinn sinn cuirt gu mullach na Beinne Mosen. B‘ e beinn-teine a bha e agus dh’innse Michael dhuinn mòran rudan mun dheidhinn.
Am nächsten Tag machten wir einen Ausflug auf den Mosenberg, er war mal ein Vulkan, und Michael erklärte uns eine ganze Menge darüber.

Bha làithean làn den Ghàidhlig agus tachairtean ùra is inntinneach ann. Bha sunnd orm air a bhith anns an Eifel a dh’ionnsachadh còmhla ri caraidean agus tha mi’n dùil is dòchas gum bi an cùrsa ann an seo a-rithist an ath-bhliadhna. Rinn Michael mòran oidhirp airson an tachartas seo a bhith soirbheachail, agus b’ fhiach e an obair, ‘s e tidsear fìor mhath a tha am Michael. Chuir mi romhan Gàidhlig ionnsachadh barrachd air a rinn mi mar tha.
Es waren Tage voller Gälisch und vielen, interessanten Begebenheiten. Ich war froh in der Eifel gewesen zu sein um mit Freunden zusammen zu lernen und ich bin voller Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder einen Kurs hier geben wird. Michael sorgte dafür, dass dieser Kurs ein voller Erfolg war und seine Arbeit hat sich gelohnt, Michael ist ein toller Lehrer. Ich nahm mir vor, mehr gälisch zu lernen, als bisher.
Tha e math a bhith beò!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Anna » Mo Nov 11, 2013 1:28 am

Uill, a charaidean chòir, dè eile a chanainn?
Nun, Freunde, was könnte ich noch sagen?

Thuirt sibh na h-uile rudan a rinn sinn airson na Gàidhlig againn a mhathachadh.
Ihr habt alle Dinge gesagt, die wir machten um unser Gälisch zu verbessern.

Agus chòrd iad rium gu mòr.
Und sie gefielen mir sehr.

Feumaidh mi taing a thoirt do Mhìcheal, oir dheasaich e na làithean seo gu baibheil.
Ich muss Michael danken, denn er hat die Tage wunderbar vorbereitet.

Agus feumaidh mi taing a thoirt dhuibh cuideachd.
Aber ich muss euch auch danken.

Choinnich mi ri ceathrar aca airson a' chiad turais.
Ich traf vier von euch das erste Mal.

Tha Gàidhlig math abaibh agus dh'ionnsaich mi torr bhuaibh.
Euer Gälisch ist gut und ich habe viel von euch gelernt.

Tha mi an dòchas gum fuirich sinn ann am buntanas ri chèile.
Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben.

Ach thachair rud-eigin eile an sin.
Aber es passierte noch etwas anderes dort.

Bha mi eòlas air na daoine eile dhuibh o chionn ùine dhiofraichte a thìde an earalas gun do choinnich sinn ri chèile anns an Eifel.
Die anderen Leute von euch kannte seit unterschiedlich langer Zeit ehe wir uns in der Eifel trafen.

Gu nadarra, bha amhairc diofraichte agam umaibh.
Natürlich hatte ich unterschiedliche Eindrücke von euch

An dèidh dhuinn deireadh-seachdain a chur còmhla anns an aon seòmar, b'urrainn dhomh beachd no dà a dh'fhreagarrachadh, agus tha mi toilichte gun robh cothrom mar sin agam.
Nachdem wir ein Wochenende gemeinsam in einem Zimmer verbracht haben, konnte ich die ein oder andere Meinung anzupassen, und ich bin froh, das ich eine Gelegenheit wie diese hatte.

Tapadh leibh airson a' chothruim seo, a charaidean, agus airson nan feasgaran nuair a bha sinn a' seinn na h-uile òran a bha cuimhne againn air.
Vielen Dank für diese Gelegenheit und für die Abende als wir die ganzen Lieder sangen, die wir kannten....
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Meinir
Beiträge: 1
Registriert: So Nov 17, 2013 1:21 pm
Wohnort: Ilvesheim

Re: Deireadh-seachdain Eifel - ciamar a bha e?

Beitragvon Meinir » So Nov 17, 2013 7:41 pm

Bha mise anns an Eifel cuideachd.
Ich war auch in der Eifel.
Chòrd am prògram a rinn sinn gu mòr. Dh‘ ionnsaich sinn Gàidhlig, sheinn sinn òrain bhreagha agus rinn sinn turasan.
Das Programm hat mir sehr gut gefallen. Wir haben Gälisch gelernt, gesungen und Ausflüge gemacht.
Chaidh sinn do thuthanas nan gobhar.
Wir gingen zu einem Ziegenhof.
Chunnaic mi staball agus sabhal. Fuirichidh na gobhair an seo, da bhoc agus torr mheann.
Ich sah einen Stall und eine Scheune. Dort leben Ziegen, zwei Böcke und viele Zicklein.
Tha gobhair bhàna, dubha, donna ann agus rinn iad meig, meig. Cha robh iad a‘ bruidhinn Gearmailteach, Beurla no Ruisis. Ach bha aon ghobhar agus boc a‘ bruidhinn Gàidhlig. Chuala mi na bha iad ag ràdh:
Die Ziegen sind weiß, schwarz, braun und sie machen meck, meck. Sie sprechen nicht deutsch, Englisch oder Russisch. Aber eine Zeige und ein Ziegenbock sprechen Gälisch. Ich hörte, was sie sagten:
„ Is toil leam fuireach ann an tuathanas seo gu mòr, ach uaireannan bu toil leam fuireach ann an Alba. Bu toil leam ionaltradh air an fheurach cho glas.“
Ich mag es sehr auch dem Bauernhof zu leben, aber manchmal würde ich gern in Schottland wohnen. Ich würde gern auf so grünem Gras weiden."
„ Ach tha e glas an seo cuideachd agus feumaidh sinn obair. Tha an obair a nì sinn an seo nas cudromaiche.
Aber hier ist es auch grün und wir müssen arbeiten. Unsere Arbeit, die wir hier machen ist wichtiger.
Bheir sinn am bainne do chàise, do sheoclaid agus bheir sinn gobhar-fheòil.“
Wir geben die Milch für den Käse, die Schokolade und wir geben Ziegenfleisch."
„Gobhar-fheòil, o mo chreach !“
"Ziegenfleisch, du meine Güte!"
Chan eil fios agam dè a nì iad.
Ich weiß nicht, was sie gemacht haben.
Chaidh sinn dhan bhùth. Dh‘ ith sinn càise blasta agus dh‘ òl sinn uisge.
Wir gingen in den Laden. Wir haben Käse gegessen und Wasser getrunken.
An ath latha chaidh sinn dhan bheinn-teine. Chunnaic sinn crodh Gàidhealach, ach ‘s e an sgeul eile a tha seo.
Am nächsten Tag gingen wir zu einem Vulkan. Wir sahen Hochlandrinder, aber das ist eine andere Geschichte.
Tha cuimhne agam air an Eifel gu tric, bha e glè bhreagha agus bu toil leam cùrsa a dèanamh an sin a-rithist.
Ich erinnere mich noch oft an die Eifel, es war sehr schön und ich möchte gern erneut einen Kurs dort machen.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast