Eadar-theangachadh ùr

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Mo Okt 21, 2013 7:24 pm

Tha thu ceart! Gabh mo leisgeul.
Du hast recht. Entschuldige.

Bidh mi a' sgrìobhadh dà-chànanach a-rithist.
Ich werde wieder zweisprachig schreiben.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Mo Okt 21, 2013 7:48 pm

Uil, seo am pìos agamsa mu deireadh thall ( an toiseachd le feart air gràmar msaa)
Gut und hier ist nun endlich mein Stück ( erstmal mit Augenmerk auf Grammatik usw.)"Chan fheum", ars Tim. "Tha mi a' leantainn ann an ris an seo àbhaisteach, tha e nas fheàrr".
"Tim", fhreagair an t-athair "bhiodh sin fada na b'fhaide, chan eil ùine gu leòr agam."
"Ach chan eil mi airson leantainn seo.", ghearain Tim.
"Tha mi duilich, ach feumaidh mi cabhag a dhèanamh, ghabhaidh sinn an t-slighe seo" dh'òrdaich an t-athair agus tharraing e Tim às a dhèidh. Bha iad a' dol cuide le chèile. Dìreach nuair a bha iad a' dol seachad air an taigh leis a' chù mhòr bha esan na sheasamh aig an fheansa a-rithist agus rinn e tabhainnich, dìreach mar a rinn e an turas mu dheireadh.roimhe.
„Huch“ thionndan an t-àthair gu iongantach, „ 's ann mòr a tha e.!
„´S ann, tha e mòr", ars duine a nochd gu h-obann anns a´ghàrradh. Nochd e cho luath ris a chù fhèin.
“Is toil leis eagal a chur air daoine eile a´dol seachad air an seo, faisg air an fheansa. Thoirmisg mi cho tric dha sin a dhèanamh ach chan èist e rium. Mas asMar is tric bidh e snog. Tha mi an dòchas nach do chuir e dearg eagal oirbh.“

„Uill, cha do chuir. Tha mi ceart gu leòr“ thuirt an t-athair gu gagach. Bha e rud beag troimh-chèile fhathast. Dh’fhàs Tim bàn agus bha dearg eagal air. „ Saoilibh tha mo chù uabhasach sanntach“ thuirt an duine.

“Thoiribh dha aon den briosgaidean seo. Bidh e air a dhòigh leibh." Thug an duine briosgaid à bogsa os làimh.
"A bheil thu airson tè a thoirt dhan chù?" dh'fhaighnich an t-athair. Bha e neo-chomasach do Thim freagairt. Ghabh e briosgaid agus thilg e e gu math fada anns a' ghàrradh. B'fheudar dhan chù fhalbh am feansa airson ga fhaighinn.faighinn i.
Thàinig an cù air ais. Chrath e le earball agus bhlaiseamaich e. Shuidh e air beulaibh Tim risaig an fheansa agus dh'iarr e air barrachd a ghabhail. Rinn sin gàire air Tim. Bha sin a´coimhead èibhinn. A-nis, thilg e tè a-mach dìreach air a bheul.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Mo Okt 21, 2013 8:08 pm

Agus an dèidh sin, feuchaidh mi pìos no dhà atharrachadh
Und danach versuche ich ein, zwei Stücke zu "ändern"

Tha mi a' leantainn ann an seo àbhaisteach
Àbhaisteach dhomh gabhaidh mi an t-slige seo.

Ach chan eil mi airson leantainn seo.
Ach chan eil mi ag iarraidh an t-slighe seo a ghabhail.

ach feumaidh mi cabhag a dhèanamh, ghabhaidh sinn an t-slighe seo
ach feumaidh mi cabhag a dhèanam agus mar sin 's e an t-slighe seo a bhios sinn a' gabhail.

Mas as trice bidh e snog.
Air neo tha e modhail.

Saoilibh tha mo chù uabhasach sanntach
Tha fhios agaibh, 's ann sanntach dha-rìreabh a tha anns a' chù agam.

Bha e neo-chomasach do Thim a' freagairt
Bha e neo-chomasach gu tur do Thim freagairt a thoirt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Mo Okt 21, 2013 9:02 pm

Sgoinneil, Anna! Is math a rinn thu. Chì sinn dè tha aig Regine agus an uair sin cumaidh sinn oirnn.
Super, Anna! Gut gemacht. Mal sehen was Regine hat, und dann machen wir weiter,

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Regine » Di Okt 22, 2013 10:25 am

Tha Tim a´cluich còmhla rin caraidean air an t-slighe dhan sgoil. Tha iad ri feadhla-dhà ri chèile a dhèanamh. Tha iad a´leum is a´coiseachd mun cuairt. Tha eagal air Tim gu h-obann. Tha tàbhann is nuallan garbh ri a chluinntinn air a chùlaibh.
Nuair a tha iad - Tim is a charaidean fhèin – a’ dol dhan sgoil, tha iad ann an deagh shunnd, tha iad a’ ruith mun cuairt agus gu math beòthail. Ach gu h-oban bha eagal air Tim, air sgàth’s gun robh fuaim uabhasach ann air a chùlaibh.

Tha a' chlann a' spleuchdadh air Tim is a' chù mhòr air a chùl. Tha Tim a' tionndan gu slaodach agus tha e na sheasamh dìreach air beulaibh còin mhòir dhuibh.
Bha a’ chlann nan seasamh gun air a bhith a’ gluasadh agus choimhead iad air cù mòr air a chùl. Thionndaidh Tim gu slaodach timcheall air fhèin agus chunnaic e an cù mòr air am beulaibh.

Chuir an cù na spògan tòisich ris an fheansa agus choimhead e air Tim dìreach ris an aodann. Dh'èigh esan gu iongantach. An uair sin ruith e air falbh cho luath s´ a ghabhadh.
Leum an cù ri feansa agus choimhead e dìreach air an aodann Tim. Dh’èigh e gu ard agus ruith e air falbh cho luath’s a ghabhadh.

Bha na cloinne eile nan ruith às dèidh. Stad iad air cùlaibh an ath-chòrnair. Cha robh an cù ga fhaicinn tuilleadh. Puh", thuirt aon de na bhalaich "nach robh e mòr. Bha eagal air Thim gu cinnteach! Dhèanainn gu cinnteach e. Cò a tha e ge-tà?"
Ruith a’ chlann eile às dhèidh agus stad iad air cùlaibh na h-ath chornair. Bha an cù air falbh. “Taing do Dhia!” thuirt aon de na bhalaich, “Nach e bha mòr! Bha deargh eagal air Tim gu fìrinneach, mar thachras dhomh gu cinnteach. Cait a bheil e ge-tà?”

Cha do Tim air sguir. Tha e air ruith cho luath 's a ghabhabh. 'S e chun na sgoile a bha e air ruith. Dìreach ann an seo bha e a' faireachdainn sàbhailte.
Ruith Tim chun na sgoile cho luath’s a ghabhadh, oir ‘s e dìreach ann an seo na dh’fheuch e sàbhailte.

Nuair a ràinig a´chlann eile an sgoil, bha iad a´magadh air Tim is a´chù mhòr. Às dèidh thachair seo, ghabh Tim an-còmhnaidh slighe eile dhan sgoil air eagal gum b´fheudar dha dol seachad air an taigh leis a´chù.
Rinn a’ chlann eile gàire air Tim leis a’ chù mhòr agus cha do chòrd e ris idir. Bhon àm seo ghabh Tim slighe eile dhan sgoil daonnan, air sgàth’s gun robh eagal air a dhol seachad an taigh leis a’ chù.

Chuir a´chlann eile cas air Tim gu tric air a sgàth. Aon latha, chaidh athair Thim dhan sgoil còmhla ris. Bha e airson dol dhan bhanca a bha dìreach ri taobh na sgoile. Nuair a thionndaidh e ann an t-sràid far an robh an taigh leis a' ghàrradh mhòr, tharraing Tim athair cuide ris.
"Dè thachair?" shaoil an t-athair. "Nach fheum sinn tionndaidh ann an seo?"
Tha e math a bhith beò!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Di Okt 22, 2013 12:02 pm

Oh mo chreach! Dh'atharraich thu torr. :mc:
Du liebe Güte! Du hast viel geändert.

Dè mu dheidhinn:
Dè tha a' tighinn riut?
an àite : De thachair?

Wie wäre es mit ....? statt ...?
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Di Okt 22, 2013 12:30 pm

Chanainn gu bheil sin ro ealanta airson sgeulachd cloinne. Chan eil dad ceàrr air "dè thachair"
Cumamaid sìmplidh e.

Ich wuerde sagen das ist zu elegant fuer eine Kindergeschichte. Mit "dè thachair" ist nichts aussetzen. Versucht es einfach zu halten.

Agus a-nis tha mi ag iarraidh ur beachdan a chluinntinn an seo gu poblach mu rud sam bith a bhiodh sibh airson atharrachadh, agus taghaidh sinn an rud as fheàrr. Cumaibh simplidh e.
Jetzt haette ich gerne weitere Vorschlaege ueber Anderungen hier oeffenrlich, und dann waehlen wir das beste aus.


Chan eil a' chiad rosgrann aig Regine a'' còrdadh rium mar toiseach sgeulachd. Beachdan?
Der erste Satz von Regine gefaellt mir nicht als Anfang einer Geschichte. Vorschlaege?
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Regine » Di Okt 22, 2013 1:15 pm

de mu dheidhinn rudeigin mar seo:

"Aon latha air choireigin, nuair a bha Tim agus a charaidean a' dol dhan sgoil,..."
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Di Okt 22, 2013 4:08 pm

Tha sin nas fheàrr, ach is dòcha gun "air choireigin".

Is dòcha mar seo: An latha a bha seo, bha Tim agus a charaidean a' coiseachd dhan sgoil.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Di Okt 22, 2013 4:14 pm

Tha mi cuideachd den bheachd gum bu chòir dhuinn toiseach an sgeòil a chur dhan tràth chaithte, ged nach eil e mar sin anns a' Ghearmailtis. Ach chan e deagh stoidhle a th' ann a bhith a' leum gun adhbhar eadar na tràthan.

Ich finde auch dass wir den Anfang der Geschichte in die Vergangenheit setzen sollten, auch wenn das so nicht im Original steht. Es ist schlechter Stil wenn man ohne Grund zwischen den Zeiten hin und her springt.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Regine » Di Okt 22, 2013 7:51 pm

'S e smuain math a tha seo. :-)

Eine gute Idee!
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Mi Okt 23, 2013 5:41 pm

is math a rinn sibh uile! Tha sibh air tòrr tòrr obrach a dhèanamh air seo agus ged a bha e gu math doirbh chum sibh oirbh! Tha sibh uile ri ur moladh gu mòr!

Seo agaibh an teacsa a-rithist rinn mi fhèin taghadh an siud 's an seo, agus cheartaich mi rudan an siud 's an seo, ach dh'fhàg mi beagan duibhse cuideachd. Chuir mi loidhne fo na rudan a tha fhathast rin leasachadh. Uaireannan tha rudeigin ceàrr leis a' ghràmar, uaireannan tha am facal dìreach neònach no neo-chumanta, uaireannan chan eil e buileach ceàrr, ach bhiodh e na b' fheàrr ann an dòigh eile. Uaireannan dh'fhàg mi dà no trì dhòighean ann agus bu chòir dhuibh taghadh a dhèanamh fhathast. Feuch gum bruidhinn sibh mu na rudan seo gu fosgailte. Cha mhòr nach eil sinn deiseil! :D
----

An latha a bha seo, bha Tim agus a charaidean a' coiseachd dhan sgoil. Bha iad ri fealla-dhà. Tha iad a’ leum is a’ coiseachd mun cuairt gu math beòthail. Ach gu h-obann bha eagal air Tim. Bha tabhann is nuallan garbh rin a cluinntinn air a chùlaibh.
Bha a' chlann a' spleuchdadh air Tim is a' chù mhòr air a chùl / Bha a’ chlann nan seasamh gun air a bhith a’ gluasad agus choimhead iad air cù mòr air a chùl/ Bha a' chlann a' coimhead air Tim is a' chù mhòr air a chùl. Thionndaidh Tim gu slaodach agus chunnaic e an cù mòr air am beulaibh. Chuir an cù na spògan tòisich ris an fheansa / Leum an cù ri feansa agus choimhead e dìreach air aodann Thim. Dh'èigh esan leis an eagal / gu h-àird agus ruith e air falbh cho luath ‘s a ghabhadh.

Ruith a’ chlann eile às dhèidh agus stad iad air cùlaibh na h-ath chòrnair. Cha robh an cù ri fhaicinn tuilleadh. “Thighearna!/Dhia/Mo chreach/Mhuire/Shiorraidh…", thuirt aon de na balaich "Nach e bha mòr. Bha an dearg eagal air Tim! Dhèanainn gu cinnteach e/ mar thachras dhomh gu cinnteach. Cò a tha e ge-tà?"
Cha do Tim air sguir. Bha e air ruith cho luath 's a ghabhabh/ Ruith Tim chun na sgoile cho luath ’s a ghabhadh, oir dìreach an sin bha e a' faireachdainn sàbhailte/
oir ‘s e dìreach an sin na dh’fheuch e sàbhailte.

Nuair a ràinig a´ chlann eile an sgoil, bha iad a’ magadh air Tim is a’ chù mhòr. Bhon àm seo ghabh Tim an-còmhnaidh slighe eile dhan sgoil air eagal is gum b´ fheudar dha dol seachad air an taigh leis a’ chù. Chuir a’ chlann eile cas air Tim gu tric air sgàth sin.
Aon latha, chaidh athair Thim dhan sgoil còmhla ris. Bha e airson dol dhan bhanca a bha dìreach ri taobh na sgoile. Nuair a thionndaidh e dhan t-sràid far an robh an taigh leis a' ghàrradh mhòr, tharraing Tim athair cuide ris.
"Dè thachair?" shaoil an t-athair. "Nach fheum sinn tionndaidh an seo?"
"Chan fheum", ars Tim. "Tha mi a' leantainn an seo mar as àbhaist, tha e nas fheàrr".
"Tim", fhreagair an t-athair "bhiodh sin fada na b' fhaide, chan eil ùine gu leòr agam."
"Ach chan eil mi ag iarraidh an t-slighe seo a ghabhail," ghearain Tim.
"Tha mi duilich, ach feumaidh mi cabhag a dhèanamh agus mar sin 's e an t-slighe seo a bhios sinn a' gabhail " dh'òrdaich an t-athair agus tharraing e Tim às a dhèidh. Bha iad a' dol cuide ri chèile. Dìreach nuair a bha iad a' dol seachad air an taigh leis a' chù mhòr bha esan na sheasamh aig an fheansa a-rithist agus rinn e tabhainnich, dìreach mar a rinn e an turas mu dheireadh/roimhe.
Huchthionndan an t-àthair le iongnadh, „'s ann mòr a tha e!
"´S ann, tha e mòr", ars duine a nochd gu h-obann anns a’ ghàrradh. Nochd e cho luath ris a chù fhèin.
“Is toil leis eagal a chur air daoine eile a tha a’ dol seachad an seo, faisg air an fheansa. Thoirmisg mi cho tric dha sin a dhèanamh ach chan èist e rium. Mar as trice bidh e snog. Tha mi an dòchas nach do chuir e eagal oirbh.“

”Uill, cha do chuir. Tha mi ceart gu leòr“ thuirt an t-athair gu gagach. Bha e rud beag troimh-chèile fhathast. Dh’fhàs Tim bàn agus bha an dearg eagal air. ”Tha fhios agaibh, tha mo chù uabhasach sanntach,“ thuirt an duine.

“Thoiribh dha aon de na briosgaidean seo. Bidh e air a dhòigh leibh." Thug an duine briosgaid à bogsa os làimh.
"A bheil thu airson tè a thoirt dhan chù?" dh'fhaighnich an t-athair. Bha e neo-chomasach do Thim freagairt. Ghabh e briosgaid agus thilg e e gu math fada anns a' ghàrradh. B' fheudar dhan chù falbh am feansa airson ga fhaighinn/faighinn i.
Thàinig an cù air ais. Chrath e le earball agus bhlaiseamaich e. Shuidh e air beulaibh Tim aig an fheansa agus dh'iarr e air barrachd a ghabhail. Chuir sin gàire air Tim. Bha sin a’ coimhead èibhinn. A-nis, thilg e tè a-mach dìreach air a bheul.
"Tha ur mac a' còrdadh ri coin," ars an duine air cùl an fheansa, "mas toil leat tha cead agad a thàladh. ´S e fear laghach a th´ann an Hasso." Cha d´fhuair Tim de mhisneachd/ Cha robh e misneachail gu leòr gus sin a dhèanamh. "Uill", ars an t-athair, "tiugainn ma-tha. Tha cabhag oirnn. Chì sinn a-rithist sibh. Mar sin leibh !" "Mar sin leibh" ars an duine air cùlaibh an fheansa.
Nuair a chum iad orra pìos beag den t-slighe, thuirt an t-athair ri Tim: "Bha an cù gu math mòr. Bha an dearg eagal orm nuair a bha e na sheasamh an sin gu h-obann is bha e a’ tabhainnich." "Bha eagal orm cuideachd" ars Tim, "ach 's e cù modhail cheana a th´ann." "Tha thu ceart" dh'aontaich an t-athair, "ach feumaidh tu an-còmhnaidh a bhith faiceallach le còin coimheach an toiseach."
Nuair a chaidh Tim is an caraidean dhan sgoil an ath-latha ghabh iad an t-slighe mar roimhe. Chaidh iad seachad air an taigh leis a’ chù. Dìreach air beulaibh an taighe dh’atharraich a’ chlann eile taobh an rathaid air eagal is gum feumadh iad dol seachad dìreach faisg air an fheansa. Cha do rinn Tim an aon rud. Chaidh e dìreach chun a' choin a bha na sheasamh sa ghàrradh. Thabhainnich seo nuair a chunnaic e a’ chlann. Thilg Tim briosgaid air a’ chù. ´S e briosgaid a chuir e sa phòcaid air a shàilleibh. Nuair a shuidh Hasso air an fheansa a-rithist agus dh'iarr e air barrachd a ghabhail, chniadaich Tim dha-rìreabh e. Bha a' chlann a' coimhead air bho thaobh eile an rathaid agus bha e doirbh dhaibh a chreidsinn gun robh Tim cho curanta. Bha Tim glè mhoiteil às gun do bhuadhaich e air an eagal aige agus gu nàdarra chòrd e glan ris gun robh tòrr spèis aig a’ chlann eile dha.
----------Ich sag das jetzt nicht nochmal auf Deutsch, da es sich nur um Anweisungen fuer die Uebersetzer handelt.

Slèite
Zuletzt geändert von Sleite am Do Okt 24, 2013 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Do Okt 24, 2013 7:56 am

Shuidh e air beulaibh Tim aig an fheansa agus dh'iarr e air barrachd a ghabhailfhaighinn..

Dh'èigh esan gu iongantachgu clisgeach


Is fheàrr lean an seantans/ ich bevorzuge den Satz:

" Tha ur mac còrdadh ri coin" an àite "Tha ur mac math air còin a làmhachadh"
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Do Okt 24, 2013 10:47 am

Anna chòir

Tha mi ag aontachadh leis na molaidhean agad. Tha sin fada nas fheàrr! Ach anns a' chiad rosgrann, ged a tha gu clisgeach nas fheàrr na gu h-iongantach, is dòcha gum biodh e fiù 's na b' fheàrr le iongnadh noleis an eagal a ràdh.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Mi Okt 30, 2013 11:54 am

Steffi, Anna agus Regine, na dìochuimhnichibh mun eadar-theangachadh bhrèagha seo. Tha rud beag a bharrachd ri dhèanamh. Siuthadaibh!

Slèite.
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast