Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mo Feb 18, 2013 4:01 pm

Tha sinn a-nis cho cleachdte ris a h-uile seòrsa bidhe fad na bliadhna: subhagan-làr san Dùbhlachd, mangoan à Amaireaga a Deas, fìon à Astràilia agus muasgain-chaola à Thailand.
Wir sind jetzt das ganze Jahr lang so an alle Arten Essens gewöhnt: Erdbeeren im Dezember, Mangos aus Südamerika, Wein aus Australien und Garnelen aus Thailand.
Tha a h-uile rud ann agus tha e saor, gu tric nas saoire na tha an fhìon bhon Mhosel agus na muasgain-chaola bhon Chuan a Tuath.
Es gibt Alles und es ist billig, häufig billiger als der Wein von der Mosel und die Garnelen von (aus) der Nordsee.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Feb 19, 2013 8:39 am

Tha planaichean aig riaghaltas na h-Alba tuilleadh tuathanasan èisg a chruthachadh gus bradan a reic a dh’Àisia.
Die schottische Regierung hat Pläne mehr Fischfarmen zu schaffen um Lachs nach Asien zu verkaufen.

Dhèanadh sin airgead mòr don dùthaich.
Das brächte mehr (großes) Geld ins Land.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Di Feb 19, 2013 4:01 pm

Ach cha toir iad for idir air a’ bhuaidh air an àrainneachd a tha tuathanasan èisg a' cruthachadh, agus tunnaichean de shalchar air grunnd na mara fo gach tuathanas.
Aber sie achten überhaupt nicht auf die Folge für die Umwelt, die die Fischfarmen verursachen und Tonnen von Dreck auf dem Grund des Meeres unter jeder Farm.
Tha cosgais eile air na rudan sin nach fhaic sinn cho follaiseach, cosgaisean a chaidh gearradh ann an àite eile, mar eisimpleir air tuarastalan dhaoine air neo, mar as trice air an àrainneachd.
Es gibt andere Unkosten bei den dortigen Dingen, die wir nicht so offensichtlich sehen, Kosten, die einen Einschnitt an anderer Stelle brachten, zum Beispiel beim Lohn der Leute oder meistens in der Umwelt.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Feb 19, 2013 5:06 pm

Glè mhath! Tha mi toilichte faicinn cho dìcheallach is a tha sibh!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Feb 19, 2013 11:50 pm

Ma dh’fheumas barrachd biadh a bhith air àite nas lugha, bidh a’ bhuaidh air an àrainneachd a’ fàs, m.e. tro cheimigean a chuireas às de bhiastagan no lusan eile, agus bidh buaidh aige sin air rudan eile.
Wenn mehr Essen auf kleinerem Raum nötig ist, wird der Einfluss auf die Umwelt zunehmen, z.B. durch Chemikalien, die auf Insekten und Unkraut gegeben werden, und ihren Einfluss wiederum auf andere Dinge.

Uaireannan thèid craobhan a leagail airson barrachd achaidhean a chruthachadh, agus thèid àiteachan de luach àrainneachail sònraichte a sgrios airson biadh nas saoire a dhèanamh dhuinn.
Manchmal werden Bäume geschlagen um mehr Felder zu gewinnen, und besondere ökologisch wertvolle Plätze werden zerstört, um für uns billigeres Essen zu machen.

Agus mar as trice chan eil fhios againn ma dheidhinn.
Und häufig wissen wir nichts darüber.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mi Feb 20, 2013 3:26 am

Tha mise den bheachd gum bu chòir do bhiadh a bhith na bu daoire, ach chan eil mi a’ ciallachadh gum bu chòir a’ bhùth barrachd prothaid a dhèanamh ach gum bu chòir laghan eadar-nàiseanta a bhith ann airson biadh a dhèanamh ann an dòigh a dhìonas daoine agus an àrainneachd, beagan mar a tha a’ mhalairt chothromach ga dhèanamh.
Ich bin der Ansicht, dass Essen teurer sein soll, aber ich meine nicht, dass der Laden mehr Gewinn machen soll, aber dass es internationale Gesetze für Essensherstellung geben sollte, auf eine Weise, die Leute und die Umwelt schützt, ein wenig wie der Fair-Handel es macht.

Carson nach eil a h-uile rud a cheannaicheas sinn bho mhalairt chothromach?
Warum kaufen wir nicht Alles vom Fair-Handel ?

Carson a tha sinn a’ gearan mu eu-cor san t-saoghal agus a’ ceannachd annain airson eòro no dhà ?
Warum beschweren wir uns über einen Missstand in der Welt und kaufen ein für ein oder zwei Euro ?

Ma tha sinn airson biadh ionadail a cheannachd nach do rinn cron air an àrainneachd feumaidh sinn dol gu bùth sònraichte agus a’ faireachdainn sònraichte, no fiù ’s neònach.
Falls wir heimisches Essen kaufen wollen, dass der Umwelt keinen Schaden zufügt, müssen wir in einen besonderen Laden gehen uns besonders fühlen oder sogar merkwürdig.

Agus bidh cuid ag ràdh “Tha biadh organach ro dhaor, tha teaghlach de 5nar agam, cha gabh sin dèanamh”.
Und Einige werden sagen „ Bio-Lebensmittel sind zu teuer, ich haben eine 5-köpfige Familie, das kann man nicht machen“.

Ach anns na seann làithean bhiodh daoine a’ cosg a’ mhòr-chuid den tuarastail aca air biadh airson an teaghlaich, ach an-diugh bidh sinn a’ cosg a’ bheag-chuid air biadh agus tha gu leòr air fhàgail airson chàraichean, saor-làithean, choimpiutairean, aodaich is bhagaichean, a tha uabhasach cudromach dhuinn san latha an-diugh.
Aber in früheren Zeiten haben Menschen den Großteil ihres Gehaltes für Essen für ihre Familie ausgegeben, aber heute geben wir einen kleinen Teil für Essen aus und genug geben wir für Autos, Ferien, Computer, Kleidung und Taschen aus und das ist unheimlich wichtig für uns in der heutigen Zeit.
Zuletzt geändert von Steffi1 am Mi Feb 20, 2013 10:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Feb 20, 2013 8:59 am

Ach air ais dhan fheòil eich: Tha cothrom glè bheag ann gum faighear feòil eich no rudan eile ach na tha thu ag iarraidh ann am feòil a gheibh thu aig a’ bhùidsear bheag sa bhaile no fiù ’s ann an cearc shlàn no san steic bhon bhùth mhòr.

Aber zurück zum Pferdefleisch: Es besteht eine kleine Möglichkeit, dass man Pferdefleisch oder andere Dinge, die man nicht haben möchte, auch in dem Fleisch bekommt, das man beim kleinen Metzger in der Stadt holst oder sogar in gesundem Huhn oder Steak im Supermarkt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Feb 20, 2013 11:22 am

Carson a tha sinn a’ gearan mu eu-cor san t-saoghal agus a’ ceannachd annain airson eòro no dhà ?
Warum beschweren wir uns über einen Missstand in der Welt und kaufen ein für ein oder zwei Euro ?

Ma tha sinn airson biadh ionadail a cheannachd nach do rinn cron air an àrainneachd feumaidh sinn dol gu bùth sònraichte agus a’ faireachdainn sònraichte, no fiù ’s neònach.
Falls wir heimisches Essen kaufen wollen, dass der Umwelt keinen Schaden zufügt, ...

Ach anns na seann làithean bhiodh daoine a’ cosg a’ mhòr-chuid den tuarastail aca air biadh airson an teaghlaich, ach an-diugh bidh sinn a’ cosg a’ bheag-chuid air biadh agus tha gu leòr air fhàgail airson chàraichean, saor-làithean, choimpiutairean, aodaich is bhagaichean, a tha uabhasach cudromach dhuinn san latha an-diugh.


kaufen eine Ananas fuer ein oder zwei Euro
...das der Umwelt keinen Schaden zufuegt/der Umwelt schadet
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Feb 20, 2013 11:26 am

das man beim kleinen Metzger in der Stadt holst oder sogar in gesundem Huhn oder Steak im Supermarkt.

holt ..

vielleicht besser: Es ist eher unwahrscheinlich...
...holt ....
....oder selbst in einem ganzen Huhn oder Steak....
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Do Feb 21, 2013 2:45 am

’S ann ann am biadh deiseil ann an crogain no fiù ’s paidhichean, isbeanan, agus rudan eile a chaidh a chur ri chèile ann am factaraidh.
Es ist so, dass es Fertigessen in einem Topf gibt oder sogar Pasteten, Würste und andere Sachen, die in einer Fabrik miteinander vermischt werden.

Leis mar a dh’atharraich an saoghal obrach an-diugh, cha chuir daoine uimhir de dh’ùine seachad sa chidsin agus tha biadh deiseil no leth-deiseil gu math cumanta.
So wie sich die Arbeitswelt heute verändert hat, verbringen Leute nicht ein hohes Maß an Zeit in der Küche und Fertigessen oder Halbfertiges ist ganz schön weit verbreitet.

Nuair a thigear dhachaigh aig 6 agus teaghlach de 5nar ag iarraidh biadh cho luath ’s a ghabhas, cha tòisichear cearc shlàn a chur sa phoit agus is cinnteach nach tòisich sinn an taois a dhèanamh airson nan tortellini againn fhìn.
Wenn man um 6 nach Hause kommt und eine fünfköpfige Familie so schnell wie möglich essen will, fängt man nicht an, ein ganzes Huhn in den Topf zu geben und es ist sicher, dass wir nicht anfangen, den Teig für unsere Tortellini selbst zu machen.

A bharrachd air sin chan eil ùidh aig a h-uile duine ann an còcaireachd agus chan eil a h-uile duine air na sgilean ionnsachadh aig an taigh.
Außerdem interessiert sich nicht jeder fürs Kochen und nicht jeder hat die Begabungen, es zuhause zu erlernen.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Do Feb 21, 2013 8:00 am

Co-dhiù, tha mi air a bhith measail air còcaireachd fad bhliadhnaichean agus nì mi biadh ùr dhomh fhèin gach oidhche.

Wie auch immer, ich habe die ganzen Jahre gerne kochen und ich mache frisches Essen für mich selbst jeden Abend.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Do Feb 21, 2013 8:43 am

Ceart, ceannaichidh mise tortellini cuideachd, ach mar as trice nì mi rudan le glasraich a-mhàin agus bho àm gu àm cleachdaidh mi pìos feòla.
Okay, ich kaufe auch Tortellini, aber meistens mache ich etwas nur mit Gemüse und manchmal benutze ich ein Stück Fleisch.

Ach gu dearbh, bidh mi cinnteach cò às a thàinig e.
Aber wirklich, ich bin mir sicher, wo es her kommt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Do Feb 21, 2013 10:50 am

Tha mi air fàs nas mothachaile rè nam bliadhnaichean agus a-nis cha cheannaich mi ach mairt-fhèoil Albannach, agus mas urrainn dhomh gheibh mi rudeigin bho bhùth ionadail.
Ich werde im Laufe der Jahre zunehmend aufmerksamer und jetzt kaufe ich nichts als schottisches Rindfleisch, und wenn ich kann, nehme ich etwas aus einem einheimischen Laden.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Do Feb 21, 2013 11:41 am

'S ann ann am biadh deiseil ann an crogain no fiù ’s paidhichean, isbeanan, agus rudan eile a chaidh a chur ri chèile ann am factaraidh.
Es ist so, dass es Fertigessen in einem Topf gibt oder sogar Pasteten, Würste und andere Sachen, die in einer Fabrik miteinander vermischt werden.

Leis mar a dh’atharraich an saoghal obrach an-diugh, cha chuir daoine uimhir de dh’ùine seachad sa chidsin agus tha biadh deiseil no leth-deiseil gu math cumanta.
So wie sich die Arbeitswelt heute verändert hat, verbringen Leute nicht ein hohes Maß an Zeit in der Küche und Fertigessen oder Halbfertiges ist ganz schön weit verbreitet.

Nuair a thigear dhachaigh aig 6 agus teaghlach de 5nar ag iarraidh biadh cho luath ’s a ghabhas, cha tòisichear cearc shlàn a chur sa phoit agus is cinnteach nach tòisich sinn an taois a dhèanamh airson nan tortellini againn fhìn.
Wenn man um 6 nach Hause kommt und eine fünfköpfige Familie so schnell wie möglich essen will, fängt man nicht an, ein ganzes Huhn in den Topf zu geben und es ist sicher, dass wir nicht anfangen, den Teig für unsere Tortellini selbst zu machen.

A bharrachd air sin chan eil ùidh aig a h-uile duine ann an còcaireachd agus chan eil a h-uile duine air na sgilean ionnsachadh aig an taigh.
Außerdem interessiert sich nicht jeder fürs Kochen und nicht jeder hat die Begabungen, es zuhause zu erlernen.


crogan = Dose
...hergestellt
...nicht mehr so viel Zeit
--Faehigkeit/Koennen
Zuletzt geändert von Sleite am Do Feb 21, 2013 12:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Do Feb 21, 2013 11:43 am

Co-dhiù, tha mi air a bhith measail air còcaireachd fad bhliadhnaichean agus nì mi biadh ùr dhomh fhèin gach oidhche.

Wie auch immer, ich habe die ganzen Jahre gerne kochen und ich mache frisches Essen für mich selbst jeden Abend.


Ich koche schon seit Jahren gerne
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste