Seite 12 von 15

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Dez 14, 2012 4:13 am
von Steffi1
Chunnacas teòclaid na Nollaige, leithid fèidh agus bodaich na Nollaige anns na bùithtean agus bha sgeadachadh air tòrr diofar rudan.
Man sah Weihnachtsschokolade, solche Rentiere und Weihnachtsmänner in den Läden und es gab Dekoration auf vielen unterschiedlichen Dingen.

Tha sgeadachadh Nollaige a-nis air cèicean, cnòthan, suiteis agus fiù ’s hama, sabhsaichean agus cearc.
Es gibt jetzt Weihnachtsschmuck auf Kuchen, Nüssen, Süssigkeiten und sogar Schinken, Soßen und Hühnchen.

Mar is gum feum iad innse don luchd-ceannachd gum biodh na rudan sin snog airson dìnnear na Nollaige.
Als ob sie den Käufern erzählen müssen, dass die Sachen dort nett für das Weihnachtsessen wären.

Chaidh craobhan na Nollaige a chur suas bho dheireadh na Samhna.
Weihnachsbäume werden aufgestellt von Ende November an.

Sa chumantas ’s e craobhan plastaig de 1 meatair de dh’àirde a th’ annta.
Im Allgemeinen sind es Plastikbäume von 1 Meter Höhe.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Dez 14, 2012 11:26 am
von Sleite
Math fhèin. Tha sin uile ceart, ach is dòcha gum biodh e rud beag na b' fheàrr mar seo:

Weihnachtsschokolade wie Rentiere und Weihnachtsmaenner...

Weihnachtsbaeume wurden...

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Dez 14, 2012 11:29 am
von Anna
Bidh iad air an sgeadachadh le soillsean agus bàlaichean plastaig de tòrr dhiofar dhathan, gorm, buidhe, dearg, geal agus uaine, uile còmhla.
Sie werden geschmückt mit Lametta (Glitter) und Plastikkugeln der verschiedensten Farben, blau, gelb, rot, weiß und grün, alle zusammen.


Agus an rud as cudromaiche: Ma tha pìos glas (uaine) den chraoibh fhathast ri fhaicinn, chan eil sgeadachadh gu leòr oirre!
Und das ist das Wichtigste: Wenn noch ein Stückchen gründ des Baumes zu sehen ist, ist er nicht genug geschmückt!

A bharrachd air sin tha e riatanach gun cuirear streath de sholais dealanach sa chraoibh cuideachd.
Weiterhin ist es essentiell, dass man auch eine Lichterkette auf den Baum tut.


Mar as dathaich ’s ann nas fheàrr agus ma bhios iad a’ dol air agus dheth agus a’ gluasad mar a bhiodh ann an diosgo, bidh sin fiù ’s nas fheàrr.
Besser, wenn sie farbig ist, udn wenn sie an und aus geht und leuchtet, als wäre es in der Disko, ist es sogar noch besser.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Dez 14, 2012 6:28 pm
von Sleite
:) he he sgoinneil.

Mar as dathaich ’s ann nas fheàrr

Je bunter desto besser

Slèite

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Sa Dez 15, 2012 3:35 am
von Steffi1
Tha mi a’ cluinntinn gun cuir daoine na craobhan aca suas anns an taigh timcheall air an 13s latha den Dùbhlachd.
Ich höre, dass Leute ihre Bäume im Haus um den 13. Dezember herum aufstellen.

Tha 12 làithean de Nollaig ann agus tòisichidh iad air an latha sin.
Es gibt 12 Weihnachtstage und sie beginnen an diesem Tag.

Sin uile de dh’fhiosrachadh a th’ agam air.
Das ist alles an (von) Information, was ich habe.

Tha òran ann a tha ag innse mu na 12 làithean sin.
Es gibt ein Lied, dass über die 12 Tage dort erzählt.

Rudeigin mu chearc-thomain agus craobh-pheura.
Etwas über Rebhuhn und einen Birnenbaum.

Tha mi a’ tuigsinn cuideachd gun cuir daoine na tiodhlacan fon chraoibh cho luath ’s a tha iad aca.
Ich verstehe auch, dass Leute die Geschenke, so schnell wie sie sie haben, unter den Baum legen.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: So Dez 16, 2012 3:36 am
von Steffi1
Agus mar sin bidh barrachd is barrachd a’ tighinn rè na mìosa.
Und deshalb kommen mehr und mehr dazu im Laufe des Monats.

Sin na tiodhlacan bhon teaghlach.
Das sind die Geschenke von der Familie.

Gu nàdarra thig an tiodhlac bho bhodach na Nollaige air latha na Nollaig fhèin.
Natürlich wird das Geschenk vom Weihnachtsmann am Weihnachtstag selbst kommen.

Chan eil fhios agam co ris a tha cùisean coltach sa Ghearmailt sna làithean seo, ach an seo cha bhruidhinn duine sam bith mi Ìosa Chrìosd a rugadh aig an Nollaig.
Ich weiß nicht, mit welchen Dingen (Bräuchen) das in diesen Tagen in Deutschland vergleichbar ist, aber hier sagt Niemand zu mir, dass Jesus Christus an Weihnachten geboren ist.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Dez 17, 2012 12:03 am
von Sleite
Chan eil fhios agam co ris a tha cùisean coltach sa Ghearmailt sna làithean seo, ach an seo cha bhruidhinn duine sam bith mi Ìosa Chrìosd a rugadh aig an Nollaig.
Ich weiß nicht, mit welchen Dingen (Bräuchen) das in diesen Tagen in Deutschland vergleichbar ist, aber hier sagt Niemand zu mir, dass Jesus Christus an Weihnachten geboren ist.

Ich weiss nicht wie die Dinge heutzutage in Deutschland stehen aber hier redet niemand davon dass Jesus Christus an Weihnachten geboren ist.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Dez 17, 2012 4:25 am
von Steffi1
Chan eil mise fiù ’s a’ creidsinn ann an Ìosa Chrìosd, ach a dh’aindeoin sin tha mi den bheachd gur ann ma dheidhinn-san a tha Nollaig, chan ann mu bhodach na Nollaige.
Sogar ich glaube nicht an Jesus Christ, aber trotzallem bin ich der Meinung, dass es um ihn an Weihnachten geht, nicht um den Weihnachtsmann.

Co-dhiù, cha chluinnear facal ma dheidhinn an seo san Dùbhlachd ged a tha tòrr dhaoine an seo a’ dol dhan eaglais gach seachdain.
Trotzdem hört man hier kein Wort über ihn im Dezember, obwohl hier viele Leute jede Woche in die Kirche gehen.

Oh, cha tuirt mi seo dhuibh: Tha mi a’ cluinntinn nach robh e idir cumanta Nollaig a chomharrachadh air a’ Ghàidhealtachd gu, is dòcha, 30 bliadhna air ais.
Oh, ich habe Euch dies nicht gesagt: Ich höre, dass es überhaupt nicht üblich war, Weihnachten im Hochland zu feiern bis vielleicht 30 Jahre zurück.

Thuirt cuideigin rium “Thuirt mo sheanmhair nach eil e sgrìobhte sa Bhìoball gun robh Ìosa a’ comharrachadh a cho-là-breith, mar sin cha dèan sinne e”, agus bha iad an-còmhnaidh ag obair air làithean na Nollaige, mar gum b’ e làithean gu tur àbhaisteach a bh’ annta.
Jemand sagte mir: „Meine Großmutter sagte, dass es nicht in der Bibel geschrieben (steht), dass Jesus Geburtstag gefeiert hat, deshalb werden wir es nicht tun“ und sie haben immer gearbeitet an den Weihnachtstagen, so als ob es völlig gewöhnliche Tagen waren.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Dez 17, 2012 1:07 pm
von Sleite
Math fhèin!

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Di Dez 18, 2012 3:04 am
von Steffi1
Co-dhiù, an-diugh bidh Nollaig anns a h-uile teaghlach, cha mhòr.
Trotzdem findet Weihnachten heute in jeder Familie statt, fast.

Cha tachair dad sam bith air oidhche na Nollaige, mar a thachras anns a’ Ghearmailt.
Es findet gar nichts statt so wie es in Deutschland an Heiligabend stattfindet.

Ach bidh an teaghlach a’ fosgladh nan tiodhlacan aca air madainn Latha na Nollaige.
Aber die Familie wird ihre Geschenke am Morgen des (1.) Weihnachtstages öffnen.

Chan eil fhios agam dè nì iad fad an latha (ach chan eil fhios agam dè nì daoine sa Ghearmailt fad an latha), ach bidh dìnnear mhòr ann mu 3 no 4 uairean feasgar.
Ich weiß nicht, was sie den ganz Tag lang machen (aber ich weiß nicht, was die Leute in Deutschland den ganzen Tag machen werden), aber es wird ein großes Essen gegen 3 oder 4 Uhr Nachmittags geben.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Di Dez 18, 2012 12:13 pm
von Sleite
Es gibt ....

Cleachdar an tràth teachdail (Futur) airson rudan a ràdh a thachras gu tric no a tha cumanta.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Dez 19, 2012 4:00 am
von Steffi1
Mar as trice ’s e cearc Fhrangach, càl dearg, buinneagan agus buntàta ròsta a th’ ann.
Meistens gibt es Truthahn, Rotkraut, Rosenkohl und gebratene Kartoffeln.

Ach nì daoine rudan eile cuideachd, agus gu tradaiseanta, b’ e gèadh a bh’ ann.
Aber die Leute machen auch andere Dinge und ganz traditionell war Gans.

Mar mhìlsean gheibhear seòrsa de chèic bhlàth le tòrr branndaidh na bhroinn, raosaidean agus measan eile, tha mi a’ smaoineachadh, agus thèid a losgadh le deoch làidir air choireigin.
Als Nachtisch bekommt man eine Sorte von warmem Kuchen mit viel Brandy im Inneren (drin), Johannisbeeren * und anderen Früchten denke ich und er wird mit irgendeinem starken Getränk flambiert.

Gheibhear reòiteag no uachdar leis.
Man bekommt Eis oder Sahne dazu.

raosaran > Johannisbeeren, raosaidean gab es nicht im faclair beag ?

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Dez 19, 2012 12:11 pm
von Sleite
Rosinen. Das hab ich auch in keinem Woerterbuch gefunden, aber ich hab es so gehoert.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Dez 19, 2012 4:40 pm
von Regine
Gheibh gach duine cnacair na Nollaige. ’S e rud pàipeir a th’ ann a tha a’ coimhead mar bhonbon mòr.
Jeder bekommt ein Weihnachstknallbonbon. Es ist ein Ding aus Papier, das wie ein großes Bonbon aussieht.

Feumaidh dithis tarraing air na cinn (aon duine air gach ceann) agus an uair sin nì e fuaim agus fosglaidh e.
Man muss zu zweit daran ziehen und dann macht es einen Knall und es öffnet sich. (das air na cinn habe ich nicht verstanden: man macht das mit dem Kopf?)

Tha rudan gu tur gun fheum na bhroinn: ad pàipeir a dh’fheumar cur air a cheann, fealla-dhà gòrach, geama no rudeigin eile beag agus uaireannan striopan fada de phàipear dathte.
Da sind völlig unsinnige Sachen drin, wie z.B: Papierhüte, die man sich aufsetzen muß, dumme Witze, Spiele und andere kleine Dinge und manchmal Luftschlangen.

Tha e rud beag coltach ri carnabhal anns a’ Ghearmailt.
Das ist ein bisschen wie Fasching in Deutschland.

Tha mi a’ smaoineachadh gur e an rud as cudromaiche gum bi tòrr dibhe làidire ri faighinn agus gum bi a h-uile duine fo mhisg.
Ich denke, das es am wichtigsten ist, dass alle Spaß haben und einen Schwipps haben.

Nuair a thig an t-acras air daoine a-rithist gheibhear cèic Nollaig a tha loma làn mheasan tioram agus tha marzipan agus tòrr siùcair air a’ bhàrr.
Wenn die Leute wieder Hunger kriegen, bekommen sie Weihnachtskuchen, der voller Trockenfrüchte ist und der mit Marzipan und viel Zucker bedeckt ist.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Dez 19, 2012 5:44 pm
von Sleite
Math fhèin! Is toil leam an dòigh a tha thu gha chur gu Gearmailtis ghnàthasach!

aon duine air gach ceann
Man muss zu zweit daran ziehen und dann macht es einen Knall und es öffnet sich. (das air na cinn habe ich nicht verstanden: man macht das mit dem Kopf?)


--> jeder an einem Ende

Tha mi a’ smaoineachadh gur e an rud as cudromaiche gum bi tòrr dibhe làidire ri faighinn agus gum bi a h-uile duine fo mhisg.
Ich denke, das es am wichtigsten ist, dass alle Spaß haben und einen Schwipps haben.


Von Spass ist hier keine Rede, nur von Alkohol. ... dass es genug Alkohol gibt und alle einen Schwips haben/besoffen sind.