Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Di Okt 30, 2012 4:24 am

Thàinig an latha mu dheireadh thall Diluain seo chaidh.
Der Tag kam endlich letzten Montag.

Mar a tha fhios agaibh, 's e maor-choille a tha nam bhràmair agus tha e a' coimhead às dèidh sgìre mòire bho Chinn Tàile gu Gleann Afraig.
Wie ihr wisst ist mein Freund Förster/Ranger und er kümmert sich um eine große Gegend von Kintail bis Glenn Afric.

Bidh e ag obair an sin gu tric, a' càradh fheansaichean is slighean, a' cur chraobhan no a' cunntadh bheathaichean.
Er arbeitet* dort oft, repariert die Zäune und Wege, setzt Bäume oder zählt Tiere.

Bha aige ri dol ann a-rithist Diluain is Dimàirt seo chaidh gus feans a chàradh agus bha an t-sìde gu bhith brèagha.
Er musste wieder letzten Montag und Dienstag hinfahren, um einen Zaun zu reparieren und das Wetter war ganz schön.

Mar sin ghabh mi dà latha de shaor-làithean agus chaidh mi còmhla ris.
Deshalb nahm ich zwei Tage Urlaub und fuhr mit ihm.

* ( regelmäßig, deshalb Futur )
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Okt 30, 2012 12:06 pm

Anna, glè mhath! :)

Steffi: er musste hingehen, nicht fahren, und ich ging mit ihm, denn wie gesagt ist es 5 Stunden zu laufen und weit ab von jeglichen Strassen.
a' càradh fheansaichean - das ist unbestimmt.
Agus bha an t-sìde gu bhith brèagha: das Wetter sollte schoen sein/werden (das Wetter war zum schoen sein). Kann auch heissen war fast schoen, aber das macht hier keinen Sinn.

Sgonnei!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Okt 31, 2012 2:06 am

Ach cha do dh'fhalbh sinn còmhla.
Aber wir gingen nicht gemeinsam.

Bha esan ag obair agus dh'fhalbh e na bu tràithe.
ER musste arbeiten und er ging eher.

Thòisich mi aig 2f bhon Mhorbhaich.
Ich startet um 2 Uhr nachmittags von Morvich(?)

Ged a bha e dìreach 12 ceum celsius, bha a' ghrian cho blàth gus an do choisich mi ann an lèine-t.
Obwohl es gerade 12 Grad waren, war die Sonne so warm, dass ich im T-shirt wandern konnte.

Chaidh mi air an rothair-bheinne fad uair a thìde. Bha an t-slighe gu math garbh agus cha mhòr nach do thuit mi far a' bhaidhsagal dà thuras.
Ich fuhr eine Stunde mit dem Mountainbike. Der Weg war ziemlich rau und und es fehlte nicht viel, dass ich zwei Mal fast vom Rad viel.

Dh'fhàg mi e aig bothan aig deireadh an rathaid agus an uair sin choisich mi suas gu bealach.
Ich lies es bei der Hütte am Ende des Weges und dann wanderte ich rauf zum Pass.

Choisich mi gu math luath, oir bha fhios agam gum biodh e a' fàs dorcha aig a sia.
Ich wanderte ziemlich schnell, denn ich wusste, dass es um sechs Uhr dunkel werden würde.

Ghabh mi beagan fois shuas air mullach a' bhealaich agus dh'ith mi beagan.
Ich machte eine kleine Pause auf dem Gipfel des Passes und ich aß etwas.

Bha solas an fheasgair mar an òr agus bha beanntan Chinn Tàile a' coimhead anabarrach brèagha.
Das Licht des Nachmittages war wie Gold und der Berg des/von Kintail schaute ausgesprochen schön aus.

Cha robh duine sam bith mun cuairt, ach mi fhìn.
Es war niemand ausser mir unterwegs.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mi Okt 31, 2012 3:48 am

Chùm mi orm, gu tric a' coimhead air a' chlàr-dhùthcha gus faighinn a-mach dè cho fad 's a bheireadh e fhathast dhan ath rud inntinneach.
Ich ging weiter, schaute oft auf die Landkarte bis ich heraus bekam*, wie weit es war, um noch die nächste interessante Sache zur erreichen*.

Bha mi air mo bheò-ghlacadh leis na sgilean iùil agam agus bha mi airson am feuchainn fad na h-ùine.
Ich war fasziniert gewesen von meinen Fähigkeiten einer Orientierung und ich wollte sie die ganze Zeit lang ausprobieren.

Ràinig mi bothan beag agus b' urrainn dhomh an ostail-òigridh fhaicinn bho sin.
Ich erreichte eine kleine Hütte und konnte die Jugendherberge von dort sehen.

An uair sin ghabh mi air mo shocair, oir bha fhios agam gun ruiginn an ostail mus biodh e dorcha.
Dann ließ ich mir Zeit, denn ich wusste, dass ich die Herberge erreichen würde, bis es dunkel wäre.

* wiederholte Handlung in der Vergangehnheit > Konjunktiv
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Okt 31, 2012 7:16 am

Thog mi tòrr dhealbhan agus ràinig mi an ostail aig leth uair as dèidh 5, dìreach mar a bha mi an dùil
Ich machte viele Bilder und ich erreichte das Hostel um halb sechs, genau, wie es meine Absicht war.

Bha agam ri feitheamh gus an tàinig esan air ais bhon obair.
Ich musste warten, bis er von der der Arbeit kam.

Bha an ostail dùinte don phobaill ach bha iuchair aige agus cead fuireach ann.
Das Hostel war für die Leute geschlossen, aber er hatte einen Schlüssel und die Erlaubnis, sich dort aufzuhalten.

Thog sinn teine san ostail agus rinn sinn biadh.
Wir schürten ein Feuer im Hostel und wir machten Essen.

Bha e cho fuar ris a' phuinnsein, agus mar sin rinn sinn leabaidh suas anns an t-seòmar-suidhe agus chaidh sinn innte tràth.
Es war eiskalt und deshalb machten wir das Bett oben im Wohnzimmer und gingen früh hinein.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Okt 31, 2012 11:47 am

Math fhèin

rinn sinn leabaidh suas = wir machten das/ein/unser Bett (nicht oben).
chaidh sinn innte = wir gingen ins Bett (feststehender Ausdruck)

Sgoinneil!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Fr Nov 02, 2012 1:22 am

An ath mhadainn chaidh esan a dh'obair a-rithist agus chaidh mise suas beinn.
Am nächsten Morgen hatte er wieder zu arbeiten * und ich ging einen Berg hinauf.

Bha mi ag obair gu cùramach leis a' chombaist agus a' chlàr-dhùthcha.
Ich arbeitete sorgfältig mit dem Kompass und der Landkarte.

Bha fios agam mionaideach fad na h-ùine far an robh mi agus bha mi airson practice fhaighinn.
Ich wusste die ganze Zeit lang exakt, wo ich war und ich wollte Praxis bekommen.

Chaidh mi thairis air 3 mullaichean beaga gus an do ràinig mi am mullach.
Ich ging über 3 kleine Gipfel bis ich den Gipfel erreichte.

*> Passiv ?
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Fr Nov 02, 2012 11:29 am

chaidh esan a dh'obair *> Passiv ?

Nein, ganz woertlich: er ging zur Arbeit, arbeiten

Den Verben der Bewegung folgt ein leniertes Verbalnomen
Thig a theagasg - Komm unterrichten
Chaidh mi a shnàmh - ich ging schwimmen
Tha mi a' dol a cheannachd arain - Ich gehe Brot kaufen

Das Passiv funktioniert mit Possessivpronomen:
Chaidh mo cheannachd - ich wurde gekauft ;-)

Ansonsten: Sgoinneil!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » So Nov 04, 2012 1:35 am

Bha i sgòthach agus chan fhaca dad sam bith.
Es war neblig und es war nichts zu sehen.

Bha 4 dromannan a' dol sìos bhon mhullach, agus sin as adhbhar gur e Sgùrr nan Ceathramhnan an t-ainm a th' air a' bheinn.
Vier Pässe gingen vom Gipfel runter, und das ist der Grund, warum der Berg „Sgùrr nan Ceathramhnan“-Berg der Vierer(?) heißt.

Bha e cudromach gum faighinn am fear ceart, no bhithinn a' dol sìos gu àite eile, fad air falbh bhon t-slighe.
Es war wichtig, dass ich den richtigen nähme, oder ich liefe zu einem anderen Platz hinunter, weit ab des (gewünschten)Weges.

Ach rinn mi an gnothach agus chaidh mi sìos druim, gu dall a' leantainn cùrsa na combaiste, agus an uair sin leathad agus ràinig mi an t-slighe dhachaigh.
Aber ich schaffte es und ging den Bergrücken hinunter , blind geleitet vom Kompass und dann den Abhang bis ich den Weg nach hause erreichte.

Bha mi glè thoilichte agus rud beag pròiseil.
Ich war sehr froh und etwas stolz.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Nov 06, 2012 5:23 pm

Bha i uabhasach bog agus fliuch agus bha agam ri leum thairis air puill fad na h-ùine agus an uair sin dol suas gu Bealach an Sgàirnich.
Er war weich und feucht und ich musste die ganze Zeit über Pfützen springen und dann rauf zum Bealach an Sgàirnich.

Bha mi an sin aig cairteal às dèidh 4 agus ghabh mi beagan fois
Ich war dort um viertel nach vier und machte eine kleine Pause.

Bha mi eòlach air an rathad dhachaigh bhon uair sin agus mar a bha mi an dùil, ràinig mi an taigh aig leth uair as dèidh 5, dìreach nuair a thàinig mo bhràmair tron gheata leis an Landrover.
Ich kannte die Straße heim von dort aus und wie ich hoffte, erreichte ich um halb sechs das Haus, gerade als mein Schatz mit dem Landrover durchs Tor kam.

Bha an dithis againn gu math sgìth, ach bha deagh dà latha air a bhith againn gu dearbh.
Wir Zwei waren reichlich müde, aber wir hatten zwei echt gute Tage.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Nov 06, 2012 5:52 pm

Bha 4 dromannan a' dol sìos ...
Vier Pässe gingen vom Gipfel runter, ...


--> vier Bergrueclem, Kaemme

Ich kannte die Straße heim von dor

So ist es woertlich. Aber rathad beutzt man auch fuer Weg (z.B. ich kenne den Weg nicht. Ich bin auf dem Weg, also figuerlich.

Sgoinneil fhèin! Dè a-nis?
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Nov 06, 2012 10:37 pm

Dè tha sibh ag iarraidh a-nis? Dh'innis mi dhuibh tòrr mu dheidhinn chuairtean agus saor-làithean. Am biodh cuspair eile a' còrdadh ribh?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Fr Nov 09, 2012 6:17 pm

Nise, bha sibh ag iarraidh orm rudeigin a sgrìobhadh mu dheidhinn Sabhal Mòr Ostaig. Tha tòrr diofar bheachdan aig daoine mun t-Sabhal Mhòr. Mar as trice bidh daoine air saor-làithean a' smaoineachadh gur e an t-àite as brèagha fo na neòil a th' ann, bidh daoine a tha ag obair ann toilichte gu bheil an t-àite ann, ach ro thoilichte nuair a thig 5 uairean feasgar agus gum faod iad an t-àite fhàgail, agus tha cuid de Ghàidheil thradaiseanta den bheachd gur e rud dona uile gu lèir a th' anns an t-Sabhal. Agus gu nàdarra tha iomadh rud math agus iomadh rud dona aig a' cholaiste sin.

Tha mise uabhasach toilichte gu bheil a' cholaiste ann agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil i air tòrr a dhèanamh airson suidheachadh na Gàidhlig an-diugh. 'S e colaiste Ghàidhlig a th' ann agus 's e àite-obrach Gàidhlig a th' ann. Tha e mar phrìomh amas don cholaiste àite a chruthachadh anns am bi a h-uile duine a' bruidhinn na Gàidhlig, oir mar a tha fhios againn uile, tha e nas fhasa cànan ionnsachadh ma tha e timcheall ort. Ach chan ann airson ionnsachadh a-mhàin a tha sinn a' cumail àrainneachd Ghàidhlig. Chan eil mòran àiteachan ann, fiù 's anns na h-Eileanan Siar, far a bheil Gàidhlig aig an àite-obrach. Chan fheumar ach aon duine ann an oifis aig nach eil a' Ghàidhlig, agus bidh na còmhraidhean air fad anns a' Bheurla. Mar sin cha tèid daoine fhastadh aig a cholaiste aig nach eil Gàidhlig. Bidh a h-uile conaltradh, post-d, fàirdealan, teachdaireachdan, còmhraidhean, aithisgean agus ro-innleachdan anns a' Ghàidhlig. Tha aon àite a-mhàin ann far nach eil sin ag obair fhathast, ge-tà. Chan eil Gàidhlig aig a h-uile duine anns a' chidsin agus anns an sgioba glanaidh. Chaidh am fastadh nuair nach robh daoine a' smaoineachadh gum biodh e cudromach gu bheil Gàidhlig aca. Bha iad a' smaoineachadh gum biodh e math gu leòr nam biodh Gàidhlig an an luchd-teagaisg. Ach a-nis tha iad uile a' dol gu clasaichean Gàidhlig saor an asgaidh taobh a-staigh nan uairean obrach aca, ach gu mì-fhortanach chan eil a h-uile duine a' dèanamh cho math.

Tha an sgeul diofraichte aig na h-oileanaich. Tha oileanaich làn-ùine aig a' cholaiste bhon t-Sultain chun a' Chèitein gach bliadhna. Bidh iad a' dèanamh cùrsa ann an Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte, aig diofar ìrean, suas gu MA agus ceum dotarail. Anns a' chiad bliadhna bidh oileanaich a' tighinn dhan cholaiste aig a bheil glè bheag de Ghàidhlig. Feumaidh iad agallamh a dhèanamh mus tig iad agus feumaidh ìre a bhith aca a leigeas leotha còmhradh sìmplidh a chumail. Tha riaghailtean aig a' cholaiste a tha ag ràdh nach fhaod oileanaich ach Gàidhlig a bhruidhinn anns na h-àiteachan poblach. Tha sin glè dhoirbh dhaibh aig an toiseach, air sgàth 's nach eil mòran aca. Ach tha oileanaich fileanta ann cuideachd, gu tric daoine glè òg bhon Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Agus ged a tha iad fileanta, tha e glè dhoirbh dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine. Chan eil iad cleachdte ris idir. Chan eil e àbhaisteach do dhaoine òga a bhith a' bruidhinn Gàidhlig am measg a' chèile. Chan eil trioblaidean sam bith aca bruidhinn ris na seann-phàrantan aca no ris an luchd-obrach aig a' cholaiste, ach tha e cha mhòr do-dhèanta dhaibh bruidhinn ris na caraidean aca anns a' Ghàidhlig.

Tha diofar adhbharan airson sin ann. Tha iad uile nas fileanta anns a' Bheurla na tha iad anns a' Ghàidhlig, ged a tha iad dà-chànanach. Tha iad òg, agus mar sin fhathast a' togail an cuid fèin-aithne, a' feuchainn ri caraidean ùra a lorg no fiù 's bràmair, agus tha iad ag iarraidh coimhead misneachail, cinnteach, fasanta, agus an rud as cudromaiche, aig an aois sin, chan eil iad ag iarraidh a bhith diofraichte bho dhaoine eile. Tha iad ag iarraidh a bhith nam pàirt den choimhearsnachd. Gu mì-fhortanach tha bruidhinn na Gàidhlig diofraichte, doirbh, mì-àbhaisteach agus chan eil e buileach fasanta. Agus co-dhiù, tha e uabhasach fasanta a bhith a' briseadh riaghailtean. Gu fortanach tha iad uile a' tuigsinn gu bheil a' Ghàidhlig ann an cunnart, gu bheil i brèagha agus gu bheil iad airson Gàidhlig ionnsachadh no a leasachadh, mar sin bidh iad a' dèanamh oidhirp Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile, ged a tha e doirbh. Ach gu sònraichte air an oidhche, nuair a bhios iad sgìth, no nuair a bhruidhneas iad ri cuideigin nach eil cho fileanta, bidh iad a' tionndadh chun na Beurla.

Ma tha sibh airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu cleachdadh na Gàidhlig agus carson a tha e cho doirbh do dhaoine òga, sgrìobhaidh mi teacsa eile dhuibh.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Sa Nov 10, 2012 4:12 am

Nise, bha sibh ag iarraidh orm rudeigin a sgrìobhadh mu dheidhinn Sabhal Mòr Ostaig.
Jetzt wolltet ihr, dass ich etwas über Sabhal Mòr Ostaig schreibe.

Tha tòrr diofar bheachdan aig daoine mun t-Sabhal Mhòr.
Die Leute haben viele unterschiedliche Meinungen über Sabhal Mhòr (die große Scheune).

Mar as trice bidh daoine air saor-làithean a' smaoineachadh gur e an t-àite as brèagha fo na neòil a th' ann, bidh daoine a tha ag obair ann toilichte gu bheil an t-àite ann, ach ro thoilichte nuair a thig 5 uairean feasgar agus gum faod iad an t-àite fhàgail, agus tha cuid de Ghàidheil thradaiseanta den bheachd gur e rud dona uile gu lèir a th' anns an t-Sabhal.
Meistens denken Leute im Urlaub dass es der schönste Platz unter den Wolken ist, Leute, die da arbeiten, glücklich sind, dass es den Ort gibt, aber zu glücklich, wenn es 5 Uhr nachmittags ist ( kommt) und, dass sie den Ort verlassen dürfen, und ein Teil der traditionellen Gälen sind der Ansicht, dass Sabhal eine ganz schlechte Sache ist.

Agus gu nàdarra tha iomadh rud math agus iomadh rud dona aig a' cholaiste sin.
Und natürlich hat das College dort unterschiedlich Gutes und unterschiedlich Schlechtes.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Regine » Sa Nov 10, 2012 10:09 am

Taing mhòr airson an teacsa ùr agad! Feuchainn mi beagan eadar-theangachadh a dhèanamh a dh'aithghearr :-)
Tha e math a bhith beò!


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast