Seite 6 von 6

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Feb 21, 2014 5:44 pm
von Anna
"Dè tha thu a' faicinn an sin?". Chaidh Ruairidh chun na h-uinneige agus choimhead e a-mach oirre
"Was siehst du dort?" Ruairidh ging zum Fenster und schaute heraus.

"Tha oileanaich eile dìreach a' ruigsinn". Shìn Caitrìona a làmh a-mach agus chunnaic Ruairidh na daoine a bha a' tighinn far a' bhus.
"Andere Studenten kommen gerade an". Caitrìona streckte ihre Hand aus und Ruairidh sah die Leute, die aus dem Bus stiegen.

"O mo chreach" dh'èigh a charaid ùr ris a thaobh agus gu h-obann bha i na seasamh air an làr.
"Du meine Güte" rief seine neue Freundin neben ihm und saß plötzlich auf dem Boden.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Feb 24, 2014 4:48 pm
von Siùsaidh1501
"Dè thachair?", dh'fhaighnich Ruairidh gu clisgeadh. "A bheil thu ceart gu leòr?"
"Was ist passiert?", fragte Ruairidh erschrocken. "Bist du in Ordnung?"

Chrath i a ceann gu h-eagalach. "Chan eil, chan eil mi ceart gu leòr idir", ars ise. "Bha mi an dòchas gum biodh sin uile seachad rè na h-ùine sin, ach chaidh mi air iomrall dha-rìreabh!"
Ängstlich schüttelte sie den Kopf. "Nein, ich bin überhaupt nicht in Ordnung", sagte sie. "Ich hatte die Hoffnung, es wäre inzwischen vorbei, aber das war wohl ein Irrtum!"

"Ach dè a tha thu a' ciallachadh? An cuidich mi thu?", dh'fhaighnich Ruairidh fo chùram.
"Aber was meinst du? Kann ich dir helfen?", fragte Ruairidh besorgt.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Feb 26, 2014 9:35 am
von Anna
"Cha chuidich" fhreagair Catrìona. "Am faic thu am boireannach air a bheil am falt bàn? 'S e òinseach uabhasach a th'innte. Chaidh sinn dhan aon sgoil agus bha i a' dèanamh mo bheatha an sin glè dhoirbh. "
"Nein" antwortete Catrìona. "Siehst du die Frau, die die blonden Haar hat? Sie ist eine absolut dumme Gans. Wir sind in die selbe Schule gegangen und sie hat mir mein leben dort sehr schwer gemacht."

Bha sin rud-eigin air an robh Ruairidh eòlas agus ghabh e truas rithe. Sheas e ri taobh agus thuirt e:" Innis dhomh, dè rinn an oinseach seo. Agus an dhèidh dhut innse dhomh sin, thèid sinn a ghabhail na dìnneire còmhla. Dè tha thu ag ràdh?"
Das war etwas, das Ruairidh kannte und er hatte Mitleid. Er setzte sich an ihre Seite und sagte: "Erzähl mir, was diese dumme Gans gemacht hat. Und nachdem du mir das erzählt hast, werden wir gemeinsam zum Abendbrot gehen. Was sagst du?"

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Feb 26, 2014 2:50 pm
von Steffi1
"Chanainn-sa gum bu toil leam an dà chuid a dhèanamh ach gu mì-fhortanach tha tòrr ri sgioblachadh fhathast mus tèid sinn dhan chèilidh a-nochd", ars ise.
"Ich würde sagen, dass ich gerne Beides machen würde, aber ich habe leider noch viel aufzuräumen, bevor wir heute Abend zum Cèilidh gehen", sagte sie.

Bu choltach gun do chuir rudeigin nach do thuig Ruairidh gu buileach dragh air Catrìona. Bha faireachdainn air gun do dh'fheuch ise ris a´chuspair a sheachnadh.
Es schien, dass etwas, dass Ruairidh nicht völlig verstand Catrìona Sorgen machte. Er hatte das Gefühl, dass sie versuchte, das Thema zu meiden.

"Tha mi an dòchas gum bi foighidinn gu leòr agad gus am faic thu a-nochd mi. Tha mi ann an cabhag a-nis." ars ise.
"Ich hoffe, dass Du genug Geduld hast, bis Du mich heute Abend siehst. Ich bin jetzt in Eile", sagte sie.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Feb 26, 2014 5:33 pm
von Siùsaidh1501
Gu h-obann sheas i agus dh'fhàg i seòmar Ruairidh.
Plötzlich stand sie auf und verließ Ruairidhs Zimmer.

Choimhead e rithe gu clisgeadh. "Chan eil mi ga tuigsinn idir", rinn e brunndail. "Ach feumaidh mi a bhith foighidneach. Is dòcha gun innis i dhomh dè thachair a-nochd."
Erschrocken schaute er ihr nach. "Ich verstehe sie überhaupt nicht", murmelte er. "Aber ich muss geduldig sein. Vielleicht erzählt sie mir heute Abend, was passiert ist."

Ach a dh' innse na firinn: cha robh e cinnteach mar sin idir!
Aber um die Wahrheit zu sagen: er war sich deswegen überhaupt nicht sicher!

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Mär 02, 2014 11:23 am
von NoClockThing
Sin rud-eigin air a bha Ruairidh eòlach

Innis dhomh na rinn an òinseach seo

Dè tha thu ag ràdh? sagt man nicht in diesem Zusammenhang. Dè do bheachd?

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Mär 02, 2014 12:12 pm
von Anna
Tapadh leat, a NCT,

aber zwei Sachen verstehe ich nicht :1.
Sin rud-eigin air a bha Ruairidh eòlach. Nach dem air kommt ein indirekter Relativsatz und ich meine mich zu erinnern, dass in einem indirekten Relativsatz die abhängige Form des Verbs, hier also air an robh, kommt.

Warum gilt diese Regel hier nicht?

2. Ich habe mir einen nahezu identischen Beispielsatz notiert, mit der Erklärung, dass man "na" nimmt, wenn man über den Inhalt weiß, "dè", wenn man nicht weiß worum es geht. Warum passt dies hier nicht?

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Mär 02, 2014 9:57 pm
von NoClockThing
1. Du hast Recht, ich habe es mir "nuair a bha" verwechselt

2.
Sag mir, was sie gemacht hat = na, indirekte Rede
Sag mir, was hat sie gemacht? = dè, Frage

Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl, ich lasse mich da gerne durch Michael eines besseren belehren.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Mär 04, 2014 1:20 pm
von akerbeltz
Sag mir, was sie gemacht hat = na, indirekte Rede
Sag mir, was hat sie gemacht? = dè, Frage


Bauchgefühl stimmt. Etwas zuverlässiger ist die folgende Regel:
1) kann man ein ? hintendranklatschen > dè/cuin etc
2) kann man den Nebensatz mit that which/das was einleiten > na

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Mär 04, 2014 11:30 pm
von Micheal
Relativsätze mit was
Bezieht sich der Relativsatz auf ein Demonstrativpronomen oder eine bereits bekannte Tatsache, benutzt man na – was + Aussageform des Verbs. Das Demonstrativpronomen setzt voraus, dass der Sachverhalt, auf den sich der Relativsatz bezieht, bereits bekannt ist.

Beispiel
Thuirt e gur toil leis an leabhar seo
Er sagte, dass ihm das Buch gefällt.

Darauf nimmt nun der folgende Satz Bezug.
Is e sin na thuirt e.
Das ist es was er sagte.

Is e sin dìreach na tha mi a’ ciallachadh.
Das ist genau das, was ich meine.

Im Gegensatz zur indirekten Frage:

Cha do thuig mi, dè thuirt e.
Ich habe nicht verstanden, was er sagte.

Jetzt klarer?

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Mär 12, 2014 6:47 pm
von elke
Lorg Ruairidh Catrìona feasgar.
Ruairidh suchte am Abend Catrìona.
An uair sin chunnaic e Catrìona.
Dann sah er Catrìona.
Bha i na suidhe air a' bheing air beulaibh an taighe agus leugh i leabhar tiugh.
Sie saß auf der Bank vor dem Haus und las ein dickes Buch.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Mär 21, 2014 3:11 pm
von Siùsaidh1501
Bha coltas gun do dhìochuimhnich i Ruairidh agus a' chèilidh. "A Chaitrìona", thuirt Ruairidh, "dè tha thu a' dèanamh? Bha mi den bheachd gun tèid sinn dhan chèilidh còmhla..."
Es hatte den Anschein, als habe sie Ruairidh und das Cèilidh vergessen. "Caitrìona", sagte Ruairidh, "was machst du da? Ich war der Meinung, dass wir zusammen zum Cèilidh gehen..."

"Tha mi duilich, a Ruairidh, ach feumaidh mi an leabhar seo a leughadh airson a' chùrsa a-màireach. Bha mi ga dhìochuimhneachadh dha-rìreabh!"
"Es tut mir Leid, Ruairidh, aber ich muss dieses Buch für den Kurs morgen lesen. Ich habe das tatsächlich vergessen!"

"Nach bochd sin!", arsa Ruairidh. "Ach dè mu dheidhinn cupa cofaidh ann an cafaidh an oilthigh a-màireach? Biodh ùine agam eadar trì is ceithir uairean..."
"Das ist schade!", sagte Ruairidh. "Aber wie wäre es morgen mit einer Tasse Kaffee im Uni-Cafè? Ich hätte zwischen drei und vier Uhr Zeit..."

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Sa Apr 26, 2014 12:27 pm
von Siùsaidh1501
"Ceart gu leòr", arsa Caitrìona, "bidh mi ann a-màireach."
"In Ordnung", sagte Caitrìona, "ich werde Morgen da sein."

Dh'fhalbh Ruairidh ach cha robh sunnd air a' chèilidh a thadhal gun Caitrìona idir.
Ruairidh ging, aber er hatte keine Lust, ohne Caitrìona zum Cèilidh zu gehen.

Mar sin choisich e mun cuairt àrainn an oilthighe ach nuair a chaidh e na b' fhaisge air an talla mòr chuala e na h-òrain agus an ceòl. Smaoinich e gum biodh e spòrsail a bhtith ann co-dhiù.
Deshalb wanderte er auf dem Campus der Uni umher, aber als er sich der großen Halle näherte, hörte er die Lieder und die Musik. Er dachte, dass es spaßig sein würde, trotzdem dort zu sein.

Thig e a-steach dhan talla agus ghabh e deoch bhon bhàr. An uair sin lorg e bòrd beag ann an cùil an t-seòmair agus shuidh e sìos. Bha an t-àite seo gu math cofhurtail oir b'urrainn do Ruairidh coimhead air na daoine, a bha a' dannsadh.
Er betrat die Halle und holte sich ein Getränk von der Bar. Dann fand er einen kleinen Tisch hinten im Raum und setzte sich. Dieser Platz war ziemlich bequem, denn Ruairidh konnte den Leuten zuschauen, die am Tanzen waren.

Greiseag an dèidh sin theann nighean ris a' bhòrd. "Am faod mi suidhe an seo?", dh'fhaighnich i.
Eine Weile später näherte sich ein Mädchen dem Tisch. "Darf ich mich hier hin setzten?", fragte sie.

"Faodaidh", fhreagair Rauairidh, "faodaidh tu gu dearbh! - Is mise Ruairidh."
"Ja", antwortete Ruairidh, "ja, darfst du sicher. - Ich bin Ruairidh."

"Halò, a Ruairidh. 'S math do choinneachadh. Is mise Èilidh", thuirt i le fiamh-gàire.
"Hallo, Ruairidh. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Èilidh", sagte sie mit einem Lächeln.

"An tòisich thu air cùrsa ùr cuideachd?", dh'fhaighnich e.
"Fängst du auch einen neuen Kurs an?", fragte er.

"Tòisichidh. Bidh mi ag ionnsachadh bith-eòlais."
"Ja, ich werde Biologie studieren."

"Abair tuitemas!", arsa Ruairidh. "Is coltach gum bi sinn anns an aon chùrsa!" Bha e aig an oilthigh a chiad latha agus choinnich e ri dithis bhoireannach laghach mar-thà! Abair latha sgoinneil!
"Was für ein Zufall!", sagte Ruairidh. "Es scheint, dass wir im gleichen Kurs sind!" Er war den ersten Tag an der Uni und hatte schon zwei nette Frauen kennengelernt! Was für ein toller Tag!

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Apr 27, 2014 10:26 am
von Siùsaidh1501
An ath-mhadainn...
Am nächsten Morgen...

Dh'fhalbh Caitrìona an seòmar aice le baga leabhraichean tròm agus chaidh i a-muigh. Chaidh i seachad air an talla-còmhnaidh agus greiseag an dèidh sin ràinig i a' phàirc faisg air an oilthigh.
Caitrìona verließ ihr Zimmer mit einer schweren Büchertasche und ging nach draußen. Sie ging am Studentenwohnheim vorbei und kurz darauf erreichte sie den Park in der Nähe der Uni.

'S e latha brèagha a bh' ann agus bha ùine gu leòr aig Caitrìona cuairt bheag a ghabail ron chùrsa aice. Bha i a' smaointinn mu Ruairidh. "Tha mi duilich nach do thadhail mi air a' chèilidh còmhla ris an-raoir", smaoinnich i, "ach bha an t-eagal orm gun cruinnicheadh mi ris an òinseich seo. Bha mi cho eagalach gun do dh'innis mi breug dha! Tha mi nàraichte a-nis mar sin..."
Es war ein schöner Tag und Caitrìona hatte genug Zeit, vor ihrem Kurs einen kleinen Spaziergang zu machen. Sie dachte an Ruairidh. "Es tut mir Leid, dass ich gestern Abend nicht mit ihm zum Cèilidh gegangen bin", dachte sie, "aber ich hatte Angst, dass ich diese dumme Ganz treffen könnte. Ich war so ängstlich, dass ich ihm eine Lüge erzählt habe. Jetzt schäme ich mich deswegen..."

Bha fios aig Caitrìona gun tachaireadh i ris a' bhoireannach eile an seo latha brèagha air choireigin ach gu fortanach cha robh ùidh aig an òinseich seo ann an eachdraidh neo arc-eòlas idir. " 'S fheàrr leatha saidheansan nàdarrach", smaoinnich Caitrìona, "agus mar sin tha mi an dòchas nach tachair mi rithe gu tric."
Caitrìona wußte, dass sie der anderen Frau hier eines Tages begegnen würde, aber glücklicherweise interessierte sich die dumme Gans überhaupt nicht für Geschichte oder Archäologie. "Sie bevorzugt Naturwissenschaften", dachte Caitrìona, "und deshalb hoffe ich, dass ich sie nicht oft treffen werde."

Ghlac a sùil an uaireadair aice. "Uill, feumaidh mi tilleadh a-nis. Tòisichidh an cùrsa a dh'aithghearr. Agus ma choinnicheas mi ri Ruairidh anns a' chafaidh feasgar, feumaidh mi innse dha a h-uile rud."
Ihr Blick fiel auf ihre Armbanduhr. "Nun, ich muss jetzt zurückkehren. Der Kurs fängt bald an. Und wenn ich Ruairidh heute nachmittag im Café treffe, muss ich ihm alles erzählen."

Thàinig faothachadh mòr air Caitrìona agus cho luath ‘s a ghabhas thill i air ais dhan oilthigh. Nuair a chaidh i timcheall air oisean an togalaich stad i gu clisgeadh. Chunnaic i Ruaraidh, a bha a' cabadaich ri Èilidh.
Große Erleichterung überkam sie und so schnell wie möglich kehrte sie zur Uni zurück. Als sie um die Ecke des Gebäudes ging, blieb sie erschrocken stehen. Sie sah Ruairidh, der sich mit Èilidh unterhielt.

Bha coltas ann gun do choinnich Ruairidh ris an òinseich seo mar-thà!
Anscheinend hatte Ruairidh diese dumme Gans schon kennengelernt!

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Mai 05, 2014 10:07 pm
von elke
Chaidh Caitrìona air ais timcheall air an oisean. 'S dòcha cha robh iad gam fhaicinn , smaoinich i. Dè nì mi a-nis ?
Caitrìona ging zurück um die Ecke . Vielleicht haben sie mich nicht gesehen, dachte sie . Was mache ich jetzt ?