Seite 3 von 6

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 18, 2012 2:11 am
von Steffi1
Bha Lìosa a´crathadh a cinn agus bha i a´caoineadh: „Chaidh am bàta fodha gu dearbh.“
Lisa schüttelte ihren Kopf und sie weinte: „Das Schiff ist bestimmt untergegangen.“

„Tha mi dhen bheachd gu bheil iad uile marbh, bhàsaich am criutha, tha mi cinnteach.“
„Ich bin der Ansicht, dass sie alle tot sind, die Mannschaft ist gestorben, ich bin sicher.“

„´S e an sgeul as miosa a chuala mi a-riamh“, thuirt Calum.
„Das ist die schlimmste Geschichte, die ich jemals gehört habe“,sagte Calum.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 18, 2012 9:28 pm
von Anna
Bha Sìne a' gabhail geur-bheachd air Lìosa.
Sìne beobachtete Lìosa genau.

"Carson a bheil d' aodach tioram agus nach eil fluich?" dh'fhaighnich Sìne Lìosa.
Warum ist deine Kleidung trocken und nicht nass?" fragte Sìne Lìosa.

"Chan eil ach an còta a tha fluich. Dè tha dol ann?"
Nur der Mantel ist nass. Was ist hier los?

Dh'osnaich Lìosa agus bha i a' gabhail a' ghaoth dhi fhèin.
Lìosa seufzte und löste sich in Luft auf.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 19, 2012 2:35 am
von Steffi1
Bha Calum balbh an toiseach, ach an uair sin thuirt e gu bhith sàmhach: „ Nach fhaca tu a chunnaic mise an-dràsta, a ghràidh ?“
Zuerst war Calum sprachlos, aber dann sagte er beinahe leise: „Hast Du nicht gesehen, was ich gerade gesehen habe, mein Schatz ?

B' fheudar do Sìne aontachadh ri Calum: „Chunnaic, chunnaic mi sin cuideachd mar sin tha mi dhen bheachd nach eil sinn craicte gu dearbh.“
Jane musste Calum zustimmen: „Ja, ich habe das auch gesehen, deshalb bin ich der Ansicht, dass wir sicherlich nicht verrückt sind.

„ Dè nì sinn a-nis ?“ dh'fhaighnich Sìne.
„Was werden wir jetzt machen?“, fragte Jane.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jun 20, 2012 9:45 pm
von Anna
"Thèid sinn air ais dhan taigh-òsta againn. Tha an t-sìde beagan nas fheàrr a-nis agus tha mi fuar.
Wir werden zu unserem Hotel zurück gehen. Das Wetter ist etwas besser jetzt und mir ist kalt.

Feumaidh mi fràs a ghabhail agus nuair a bhios mi blàth a-rithist bidh mi airson rud-eigin ithe.
Ich muss eine Dusche nehmen und wenn ich warm sein werde, möchte ich etwas essen.

Dè tha thu a' ciallachadh?" Bha Calum a' sìneadh a làimh ri Shìne, ach gu h-obann mhothaich e do dath a h-aodainn.
Was meinst Du?" Calum streckt Sìne seine Hand hin, aber plötzlich bemerkte er die Farbe ihres Gesicht.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 22, 2012 2:19 am
von Steffi1
Chriothnaich an guth aice nuair a fhreagair Sìne: „Am b´urrainn dhut sealltainn air do chùlaibh ? Tha na rudan againn air falbh.“
Ihre Stimme zitterte, als Sìne antwortete: „Könntest Du hinter Dich schauen ? Unsere Sachen sind weg.“

Ruith iad chun an àite agus ghabh Calum fior-uamhas: „Ò daingeataidh!
Sie rannten bis zu der Stelle und Calum war wirklich entsetzt: „So ein Mist!

Feumaidh mi trod riut, carson a dh'fhàg thu na rudan an seo ?“ thuirt Calum dìreach crosta.
Ich muss mit Dir schimpfen, warum hast Du die Sachen hier gelassen ?" sagte Calum geradezu böse.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 29, 2012 10:17 pm
von Anna
“Mise? Carson a dh`fàg mise na rudan an seo? A bheil thu às do rian...”
"Ich? Warum ich die Sachen hier liegen lies? Bist du verrückt..."

Dh'fhàs aodann Sìne uabhasach dearg.
Sines Gesucht wurde rot.

“Cha do dh'fhàg mise....”
" Ich habe die Sachen nicht..."

“ A ghràidh, gabh air do shocair.” Chuir Calum stad oirre
"Liebling, beruhige Dich" unterbrach Calum sie.

“ Tha fios agam nach do dh'fhàg thu na rudan an seo. Ach feumaidh mi rud-eigin a deànamh.
"Ich weiß, dass du die Sachen nicht hier gelassen hast. Aber ich musste etwas tun.

Bha thu cho odhar. Na trod rium. Tha gaol agam ort. “
Du warst so fahl. Schimpf nicht mit mir. Ich liebe Dich"

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Sa Jun 30, 2012 3:50 am
von Steffi1
Bha Calum a´toirt pòg do Shìne agus bha e ga cniadachadh.
Calum gab ihr einen Kuss und er streichelte sie.

„Tha mi cho gòrach“, thuirt Calum, „ Tha mi nam sheasamh an seo agus tha mi a´dol a-mach ort.“
„Ich bin so blöd“, sagte Calum, „Ich stehe hier und streite mich mit Dir.“

„Chan eil sunnd orm, bidh sinn a´falbh sa bhad.“
„Ich habe keine Lust dazu, wir werden sofort weggehen.“

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jul 04, 2012 5:59 pm
von Anna
" Dè tha thu a' ciallachadh?
" Was meinst Du?

'S e cinnteach gun falbhaidh sinn anns a' bhad.
Es ist sicher, dass wir sofort gehen werden.

Mar a thuirt mi dhut: Tha mi fuar agus tha an t-acras orm.
Wie ich dir sagte: Mir ist kalt und ich habe Hunger.

Bha mi airson a bhith laghach dhut."
Ich wollte nett zu dir sein."

Bha Calum a' gabhail gu h-olc.
Calum war beleidigt.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jul 04, 2012 10:18 pm
von Isbeal
'S e cinnteach gun falbhaidh sinn anns a' bhad.
Es ist sicher, dass wir sofort gehen werden.


Tha e cinnteach gum falbh sinn ....

Bha Calum a' gabhail gu h-olc.
Calum war beleidigt.


Bha Calum ga ghabhail gu h-olc (Er nahm es auf schlechter Weise)

Oder (netter Ausdruck :lol: )

Ghabh Calum san t-sròin e.


'S math a rinn sibh - Cumaibh oirbh! :D

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Do Jul 05, 2012 5:53 pm
von Steffi1
Ghabh iad na rudan aca agus chiadh iad chun a´chàir.
Sie nahmen ihre Sachen und gingen bis zum Auto.

Rinn Calum na rudan ann an cùl a´chair agus an uair sin bha dithis aca a´suidhe dhan chàr.
Calum tat die Sachen in den Kofferraum und dann setzten sich die beiden ins Auto.

Bha iad a´ falbh na tràghad agus chaidh iad gun shealltainn air ais.
Sie verließen den Strand und fuhren ohne zurückzuschauen.

´S e latha neònach a bh´ann.
Es war ein merkwürdiger Tag.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Do Jul 05, 2012 11:50 pm
von Sleite
Ghabh iad na rudan aca agus chiadh iad chun a´chàir.
--> Thog iad ... chaidh...

Rinn Calum na rudan ann an cùl a´chair agus an uair sin bha dithis aca a´suidhe dhan chàr.
--> Chuir Calum ... cùl a' chàir ... a' suidhe anns a' chàr.

Bha iad a´ falbh na tràghad agus chaidh iad gun shealltainn air ais.
--> a' fàgail na tràghad agus dh'fhalbh iad ... gun sealltainn (ich wuerd sagen coimhead, aber ich weiss nicht ob sealltainn falsch ist.)

´S e latha neònach a bh´ann.


Slèite

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jul 06, 2012 3:45 am
von Steffi1
Vielen Dank, aber ich habe gleich zwei Fragen :( , die für mich offen geblieben sind:

1. Ich dachte, ich nehme "dhan", wenn ich in etwas hinein gehe, z.B. in den Ort, den Laden usw. und deshalb nahm ich hier "dhan", weil sie sich in das Auto hinein setzten ( ohne dass ich extra den Begriff a-steach do verwenden wollte). Im Gegensatz dazu hätte ich "anns" benutzt, wenn sie bereits im Auto gesessen hätten, es also keine Bewegung "hinein" gegeben hätte.

2. Ich dachte, das Verb "coimhead air" wende ich an, wenn ich bewegliche Dinge betrachte, aber der einfache Blick "zurück" war für mich eher eine Art Schauen als ein tatsächliches Betrachten einer Situation.

Vielen Dank
Steffi

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jul 06, 2012 7:49 pm
von Isbeal
Zu Nr.1, siehe meine Erklärung bei 'Dathan' S. 9 - ich kopiere sie hierhin :

Grundsätzliches zum Sitzen und Stehen.

Er setzte sich (abgeschlossene Bewegung) - Shuidh e (sìos)
Er saß schon / 'war am Sitzen' (Lage) - bha e na shuidhe (in seinem Sitzen)
Er setze sich gerade nieder ('war mitten in einer Bewegung') als plötzlich etwas anderes passierte - bha e a' suidhe nuair a chunnaic e am peant ùr.

Er stand auf (abgeschlossene Bewegung) - Sheas e (suas)
Er stand schon / war im Stehen (Lage) - bha e na sheasamh
Er stand gerade auf, als was anderes passierte - bha e a' seasamh nuair a mhothaich e dhan pheanta air a bhriogais


Darüber hinaus, muss man erst einmal im Auto sein, um sich setzen zu können - es geht um 'sich setzen' (wo?) und nicht um 'reingehen' (wohin?). Vgl. Chaidh iad dhan chàr agus dh'fhalbh iad gu luath.
'sich hinein setzen' ist eine Kombination, die in Gälisch nicht geht, glaube ich.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jul 09, 2012 12:11 pm
von Sleite
1. Ich dachte, ich nehme "dhan", wenn ich in etwas hinein gehe, z.B. in den Ort, den Laden usw. und deshalb nahm ich hier "dhan", weil sie sich in das Auto hinein setzten ( ohne dass ich extra den Begriff a-steach do verwenden wollte). Im Gegensatz dazu hätte ich "anns" benutzt, wenn sie bereits im Auto gesessen hätten, es also keine Bewegung "hinein" gegeben hätte.

Tapadh leat, Iseabail. Tha sin gu math freagarrach


2. Ich dachte, das Verb "coimhead air" wende ich an, wenn ich bewegliche Dinge betrachte, aber der einfache Blick "zurück" war für mich eher eine Art Schauen als ein tatsächliches Betrachten einer Situation.


Das muss wohl jemand anders beantworten. Ich kann nur sagen was sich richtig anfuehlt, aber nicht warum. Ich persoenlich benutze seall nur als "Schau mal da!" Aber das soll nicht heissen, dass man es nicht auch als zurueckschauen benutzen kann.

Slèite

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jul 17, 2012 2:59 am
von Steffi1
Ar leam gun do ghabh an sgeul againn fois bhèag. :wink:

Nuair a ràinig Calum is Sìne an taigh-òsta, bha iad uabhasach sgìth.
Als Calum und Síne das Hotel erreichten, waren sie schrecklich müde.

Chaidh iad chun an ionaid-fhàilte agus lorg iad am fàiltiche an sin.
Sie gingen zur Rezeption und fanden dort den Empfangschef.

Dh'fhaighnich iad dheth: „ Halò, am faigheamaid seòmar ? Tha feum againn air seòmar dùbailte.“
Sie fragten ihn: Hallo, Könnten wir ein Zimmer bekommen ? Wir brauchen ein Doppelzimmer.“