Seite 2 von 6

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Sa Jun 09, 2012 10:36 pm
von Anna
"Trobhad, a ghràidh" thuirt bean Chaluim " Feumaidh sinn ruigsinn an taigh-tughaidh air cùlaibh an dùin-ghainmhich seo." (Korrektur: Feumaidh sinn an taigh-tughaidh.... ruigsinn.)
Komm her, mein Schatz" sagte Calums Frau " Wir müssen das Haus hinter der Düne dort erreichen."

"Tha thu ceart. Cuir sgoinn ort, tha an t-uisge a' tòiseachadh mu thràth."
Du hast Recht. Beeil Dich, es hat schon zu regnen begonnen."

Agus ruith iad cho lutha 's a ghabhas dhan taigh.
Und sie rannten so schnell sie konnten zu dem Haus.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Jun 10, 2012 2:43 am
von Steffi1
Nuair a ràinig iad an taigh, bha iad fliuch bàite.
Als sie das Haus erreichten, waren sie klatschnass.

„An urrainn dhut an doras fhosgladh ?“, dh´fhaighnich a´bhean.
„Kannst Du die Tür öffnen ?“, fragte die Ehefrau

„Seadh, is urrain dhomh ga fhosgladh. Nach buidhe dhut!“
Klar, ich kann sie öffnen. Glück gehabt.“

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Jun 10, 2012 11:37 pm
von Anna
Chaidh iad a-steach. Bha e dorch ann agus bha fàileadh neònach an sin cuideachd.
Sie gingen hinein. Es war dunkel drinnen und auch ein komischer Geruch war dort.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 11, 2012 1:46 am
von Steffi1
„A Chaluim, is urrainn dhutsa dìochuimhneachadh gu dearbh gum bidh mi a´fantainn an seo“, thuirt a´bhean.
„Calum, Du kannst wirklich vergessen, dass ich hier bleiben werde", sagte die Ehefrau.

Ach nuair a bhuail an dàrna dealanaich ri taobh an taighe dhan talamh, fhuair an t-eagal oirre agus leum i air a´bhòrd.
Aber als der zweite Blitz neben dem Haus in die Erde schlug, bekam sie Angst und sie sprang auf den Tisch.

„Gabh air do shocair, dè tha ceàrr ort?“, dh´fhaighnich Calum.
„Beruhig Dich mal, was ist los mit Dir ?“ fragte Calum.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 11, 2012 12:34 pm
von Sleite
Siùsaidh:
thairis air mullaichean nam beann(tan)

Steffi/Anna:
Cho luath 's a ghabhadh/cho luath 's a b' urrainn dha

Steffi: Nach buidhe dhuinn!

„A Chaluim, is urrainn dhutsa dìochuimhneachadh gu dearbh gum bidh mi a´fantainn an seo“, thuirt a´bhean.
„Calum, Du kannst wirklich vergessen, dass ich hier bleiben werde", sagte die Ehefrau.

--> Das kann man so nicht sagen. Vielleicht eher: Na smaoinich gum fuirich mise.... oder Is cinnteach nach fuirich mise....

...fhuair i an t-eagal, bha an t-eagal oirre, ghabh i an t-eagal, fhuair i clisgeadh...
dh'fhaighnich

Nach math a rinn sibh!

Slèite

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 11, 2012 11:33 pm
von Anna
Fhreagair a bhean: Nuair a bha mi nam nighean òg, bha mi air turas còmhla rim pharantan.
Seine Frau antwortete: Als ich ein junges Mädchen war, habe ich mit meinen Eltern eine Tour gemacht.

Nuair a bha sinn anns na beanntan bha tàirneanaich is dealanaich ann cuideachd.
Als wir in den Bergen waren, gab es dort auch ein Gewitter.

Gu h-obann bha an t-sràid air thoiseach dìobhalach agus mar sin dh'fhuirich sinn anns a' char fad na oidhche.
Plötzlich war die Straße voraus beschädigt und deshalb blieben wir die ganze Nacht im Auto.

Bha e dèistinneach.
Es war ängstigend/fürchterlich."

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 12, 2012 2:22 am
von Steffi1
Sheas Calum ri taobh agus thug e cofhurtachd rithe.
Calum stellte sich neben sie und er tröstete sie.

„ A ghràidh, tha mi duilich, dhìochuimhnich mi an sgeul“, thuirt Calum.
„Schatz, es tut mir leid, ich habe die Geschichte vergessen“, sagte Calum.

„ Ach bi faiceallach! Tha damhan-allaidh na shuide air do fhalt“.
„Aber sei vorsichtig! Eine Spinne sitzt auf Deinem Haar.“

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 12, 2012 3:50 pm
von Isbeal
Gu h-obann bha an t-sràid air thoiseach dìobhalach agus mar sin dh'fhuirich sinn anns a' char fad na oidhche.
Plötzlich war die Straße voraus beschädigt und deshalb blieben wir die ganze Nacht im Auto.

Bha e dèistinneach.
Es war ängstigend/fürchterlich."


..chunnaic sinn gun robh an rathad romhainn air a mhilleadh.... bha sinn a' fuireach ....fad na h-oidhche

Bha e eagalach

(dèistinneach ist eher 'ekelig')


thug e cofhurtachd rithe


thug e cofhurtachd dhi

air do fhalt


air d' fhalt

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 12, 2012 9:54 pm
von Anna
Thuirt a bhean: "Damhan-allaidh? A bheil thu cinnteach? Fantastach! Thoir e dhomh ach bi faiceallach. Na ciùrr e."
Seine Frau sagte:"Eine Spinne? Bist Du sicher?Fantastisch! Gib sie mir aber sei vorsichtig. Verletze sie nicht!"

Ràn e:"Cha bhuain mi an damhan-allaidh seo às d' fhalt! Is beag orm na beathaichean seo agus tha sin as fhearr as aithne dhut."
Er schrie auf: Ich werde diese Spinne nicht von deinem Haar pflücken. Ich hasse diese Tiere und du weißt das sehr wohl."

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jun 13, 2012 2:35 am
von Steffi1
„Tha thu a' dèanamh gaire orm“, fhreagair a´bhean, „´s e beathach cho meanbh is feumail a th´ann.“
„Du bringst mich zum Lachen“, antwortete die Ehefrau, es ist ein so winziges und nützliches Tier.“

„Dè a dhèanadh tu às m´aonais ?“
„Was würdest Du ohne mich machen ?“

„Thugad ! Chuala mi cuideigin air beulaibh an dorais.“
„Achtung ! Ich habe jemanden vor der Tür gehört.“

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Do Jun 14, 2012 9:10 pm
von Anna
Bha e ceart. Bha rud-eigin a' sgrobadh air bhalla an taighe a-muigh.
Er hatte Recht. Etwas kratzte draussen an der Wand des Hauses.

Bha a' ghaoth a' crith mullach an taighe.
Der Wind rüttelte das Dach des Hauses.

Dh' fhuaim sin uabhasach eagalach agus thàinig an t-eagal mòr orra.
Es hörte sich unglaublich ängstigend and und sie bekamen große Angst.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 15, 2012 2:57 am
von Steffi1
Bhuail cuideigin aig an doras gu h-obann.
Jemand klopfte plötzlich an der Tür.

Cò gabhadh sin a bhith ?
Wer könnte das sein ?

Dh'fhosgail Calum an doras.
Calum öffnete die Tür.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 15, 2012 11:14 pm
von Anna
Thill cuideigin a chuir còta uabhasach dèistinneach air.
Jemand kam herein, der einen unglaublich ekligen Mantel trug.

Chan e a-mhain salaich a bha e, ach bha e sracte cuideachd agus bha fàileadh a leagadh an t-each air cuideachd.
Er war nicht nur dreckig, sondern auch zerrissen und er stank, dass es einen umhaute.

Agus nuair a thug an duine cochall a' chòta dheth, chunnaic Calum agus a bhean boireannach anabarrach àlainn is òg.
Und als die Person die Kapuze des Mantels abnahm, sahen Calum und seine Frau eine unglaublich schöne und junge Frau.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Sa Jun 16, 2012 3:05 am
von Steffi1
„Dhia! Dè thachair còmhla riut?“, thuirt a´bhean, „Suidh sìos!´S e Sìne an t-ainm a th´orm.
„Oh, Gott! Was ist mit Dir passiert ?“, sagte die Ehefrau, „Setz Dich! Ich heiße Jane.“

Shuidh a´bhean agus fhreagair i: „Tapadh leibh! Is mise Lìosa. Tha mise cho teirig.“
Die Frau setzte sich hin und sie antwortete: Danke Ihnen ! Ich bin Lisa. Ich bin so erschöpft.“

„Nuair a thòisich an stoirm“, shòr i, „ nuair a thòisich an stoirm, bha sinn air a' mhuir.“
„Als der Stum begann“, sie zögerte, „als der Sturm begann, waren wir auf dem Meer.“

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Jun 17, 2012 6:30 pm
von Anna
" 'S rapal uabhasach a bh' ann a-muigh agus bha an long a' crith gu spracach."
Es war ein unglaublicher Lärm draussen und das Schiff schüttelte sich heftig.

Agus gu h-obann, dh'fhàs e dorch timcheall orm.
Und plötzlich wurde es dunkel um mich herum.

Agus nuair a' dùsgadh mi air an traigh, bha mi aonaranach agus cha do lorg mi dad ach an còta seo."
Und als ich am Strand aufwachte, war ich alleine und fand nichts als diesen Mantel.