Seite 11 von 13

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mo Apr 08, 2013 3:10 pm
von Isbeal
Abair sgeulachd inntinneach!
Chan fhaca mise bìobhair riamh san àrainn nàdarrach aige.
Nach tu tha fortanach!

Was für eine interessante Geschichte!
Ich habe nie einen Biber in seiner natürlichen Umgebung gesehen.
Was für ein Glück für dich!


Glè mhath! :moladh:


Beagan ceartachaidh:

Ged nach robh e brèagha.... (Ge-tà = (in etwa) allerdings, trotzdem. Bha e fuar; bha e grìanach ge-tà.)
Bha bìobhair na shuidhe ('in seinem Sitzen').... agus ag ithe.... (Verlaufsform für andauernde Aktivitäten)
...chan fhaca an cù... (unregelmässiges Verb)


EDIT: omc, abair uiread de mhearachdan clò-bhualaidh a bh' ann an seo! Tha mi 'n dòchas gu bheil iad uile air falbh a-nis..bha mi ro sgìth. Duilich! :naire:
!!! Hoffe, ich habe die ganzen Tippfehler weggemacht - war wohl zu müde! Sorry!

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Apr 09, 2013 11:00 pm
von elke
A Isbeal, mòran taing !

Tha na bìobhairean ri taobh na h-Elbe gu tric. Ach chan fhaca sinn iad an-uiridh . Ma tha na bìobhairean a' snàmh , tha e a' faicinn a' cheann a-mhàin.
Die Biber sind oft an der Elbe. Aber letztes Jahr sahen wir sie nicht. Wenn die Biber schwimmen, sieht man nur den Kopf.
Kann man den letzten Satz auch mit "chan eil ach" bilden ?

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mi Apr 10, 2013 1:15 am
von Isbeal
Ja:

Chan eil ach an ceann ri fhaicinn - es ist nur der Kopf zu sehen (zu seinem Sehen . ri + a)
Chan eil ach na cinn rim faicinn - es sind nur die Köpfe zu sehen (zu ihrem Sehen. ri + am)

oder

Chan eil thu a' faicinn ach a' chinn (Genitiv nach Verlaufsform).

Ich weiss nicht, ob du schon Futur gelernt hast? Wenn ja, wäre das sogar noch besser in diesem Satz - Futur wird unter anderem benutzt, um immerwiederkehrene Handlungen oder Gewohnheiten auszudrücken.
z.B.
Ma bhios na bìobhairean a' snàmh, cha bhi thu a' faicinn ach a' chinn / chan fhaic thu ach an ceann.


'man' wird übrigens nicht mit 'e' übersetzt. Es gibt zwar ein unpersönliches Wort 'neach' dafür, aber das ist nicht so idiomatisch. Sag lieber einfach 'thu' oder 'sinn', je nach Situation.

Ach tha thu a' dèanamh glè mhath - cum ort! :D

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mi Apr 10, 2013 8:46 pm
von elke
Das Futur habe ich schon gelernt, aber noch nicht an die Regel gedacht.

Die ersten beiden Sätze mit "ri" muß ich mir erst noch zu eigen machen, sind mir noch nicht ganz klar. Kannst Du mir noch ein oder zwei andere Beispiele als Anwendung nennen ?

Alles andere verstehe ich gut . Mòran taing !

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Do Apr 11, 2013 1:11 am
von Isbeal
RI + Verbalnomen:

Unter seinen vielen anderen Anwendungen hat 'ri' + Verbalnomen eine fast passive Bedeutung.
Es heißt - etwas kann gemacht /getan werden, etwas ist zu machen (= ist machbar).

Nach dem 'ri' kommt die entsprechende Form des Possessivadjektivs: 'mo / do / a,a / ar / ur / an,am

Bha thu ri do chluinntinn - du warst zu hören
Bha iad ri an (oder: rin) cluinntinn - sie waren zu hören.
Bidh na bìobhairean rim faicinn. Die Biber sind (gewöhnlicherweise) zu sehen
Tha measan math ri an itheadh - Früchte sind gut zu essen


ri frisst aber 'a' auf:
Tha an leabhar furasta ri leughadh ( = ri a leughadh) - leicht zu lesen
Tha an taigh ri reic - das Haust ist zu verkaufen.
Cha robh e ri fhaicinn (Lenition nach 'a' sieht man aber, auch ohne 'a'. :P ) - er war nicht zu sehen


Bei unpersönlichen Subjekten wie mòran / etwas / sin / rudeigin findet man in der Regel die Form mit dem unsichtbaren 'a', d.h. ggf. mit Lenition.

Chan eil mòran ri ràdh. Es gibt nicht viel zu sagen.
Tha mòran ri dhèanamh - es gibt viel zu tun.
Chan eil sin furasta ri dhèanamh - das ist nicht leicht zu tun
A bheil rudeigin agad ri òl? - hast du was zum trinken?

:mc:

Gu leòr? :spors:

Tha mi 'n dòchas gu bheil sin ri thuigsinn..... :mhoire:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Fr Apr 12, 2013 12:47 pm
von elke
Danke, Du hast mir viele, gut anwendbare Sätze aufgeschrieben. Sie werden mir sehr von Nutzen sein.
Tha mi gan thuigsinn. :D . Tapadh leat !

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: So Apr 14, 2013 3:13 pm
von Sleite
Thill mi dhachaigh bho thaigh mo chèile sa mhadainn. Stad mi aig a' Bhlasta Van. 'S e bhana bidhe a th' ann. Ach chan eil e mar bhanaichean-bidhe àbhaisteach. 'S e biadh blasta a reiceas iad, biadh a nì na daoine fhèin. Tha e anns an Eilean Sgitheanach eadar an drochaid agus an t-Ath Leathann. Gheibhear cèic, brot, falafel, salad, ròlaichean agus bonnaich buntàta. Nì iad pàirt den bhiadh gun fheòil no math na bà. Tha a h-uile rud blasta, agus tha e a' còrdadh rium a bhith a' cur taic ri gnìomhachas beag ionadail.

Heute morgen bin ich von meinem Freund zurueckgekehrt. Ich hab am Blasta Van angehalten. Das ist eine Imbissbude. Aber es ist keine normale Imbissbude, sondern sie verkaufen gutes Essen, selbstgemacht. Sie ist auf Skye, zwischen der Bruecke und Broadford. Es gibt Kuchen, Suppe, Falafel, Salat, Broetchen und Kartoffelpuffer. Sie machen einen Teil ihrer Waren vegan. Alles schmeckt gut, und ich unterstuetze gerne kleine lokale Unternehmen.

Slèite

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mi Apr 17, 2013 8:25 am
von Micheal
Sin mar a nì mise. Bheir mi taic don fheòladair agus don fhuineadair agam. Dhùin iad uile sa' bhaile againn fhìn, nuair a thàinig ma mòr-bhuthan. Ach thèid mise don ath bhaile, far a bheil feadhainn ann fhathast.

So mache ich das auch. Ich unterstütze meinen Metzger und Bäcker. Alle haben zugemacht, als die Supermärkte kamen. Aber fahre ins nächste Dorf, wo es noch welche gibt.

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Apr 30, 2013 10:40 am
von Anna
Bha coinneamh anns an sgoil an-uiridh agus dh'faighnich neach-teagaisg sgoil mo mhic don pharantan am biodh e comasach garradh na sgoile a shàbhaladh.
Im letzen Jahr war ein Treffen in der Schule und die Lehrer der Schule meines Sohnes fragten die Eltern ob es möglich sei, den Schulgarten zu retten.

Bha na h-uile parantan làn-thoilichte mu sin, ach cha do thachair dad sam bith an dèidh a' chò-dhùnaidh seo.
Alle Eltern waren sehr angetan darüber, aber es passierte nach diesem Entschluss nichts mehr.

Gus am Màirt seo.
Bis diesen März.

Nuair a bha i fuar a-muigh fhathast agus bha an talamh reòite fhathast chuir maighstir na sgoile litir thugainn gun tòisicheadh na h-obraichean air a' gharradh a-nis.
Als es noch kalt draussen war und der Boden noch gefroren war, schickte uns der Schulleiter einen Brief, dass nun die Arbeiten am Garten begännen.


Chuir iongnadh orm gun robh còig parantan deug ann airson cuideachadh.
Ich war überrascht, dass 15 Eltern zum Helfen da waren.

Bha tòrr obrach ri dèanamh oir cha do dh'obair duine sam bith anns a' gharradh seo rè nan sia bliadhnaichean air ais.
Es war viel zu tun, denn in diesem Garten hat während der letzten sechs Jahren niemand gearbeitet.

Rinn sinn tòrr air an latha seo agus choinnich sinn a-rithist o chionn beagan ùine.
Wir machten viel an diesem Tag und trafen uns vor Kurzem wieder.

Threabh sinn bunan nan croabhan às an talamh agus shàr-mhìnich sinn na raointean ùra.
Wir frästen die Baumstümpfe aus dem Boden und gestalteten die neuen Felder.

Agus anns an t-seachdain sa chaidh chaidh na ciad lusan a phlanntachadh.
Und in der vergangenen Woche wurden die ersten Kräuter gepflanzt.

Rinn na sgoilearan sin glè mhath agus bha spòrs aca.
Die Schüler machten das sehr gut und sie hatten Spaß.

Agus nise, tha achlasan Chalum Chille, peapag, ròs-Màiri, sàiste msaa a' fàs anns a' gharradh mar-tha.
Und nun wachsen Johanniskraut, Kürbis, Rosmarin, Salbei usw. schon im Garten.

Ach chan eil e deiseil fhathast.
Aber er ist noch nicht fertig.

Thèid lusan eile a phlanntachadh anns na h-ath làithean.
Es werden noch weitere Kräuter in den nächsten Tagen gepflanzt werden.

Agus nuair a bhios na lusan mòr gu leòrm bidh na sgoilearan a' dèanamh pròiseactan leotha agus tha iad a' dèanamh fiughair mhòr ri sin.
Und wenn die Kräuter groß genug sind, werden die Schüler mit ihnen Projekte machen und sie freuen sich schon sehr darauf.

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mi Mai 01, 2013 10:47 am
von elke
Bha sibh uabhasach trang! Bha an obair doirbh gu dearbh . Tha an gàrradh aig a' chlainn anns an sgoil mo nighinn cuideachd. Bha iad a' planntachadh luibhean an seo. Tha gach pàiste a' coimhead ri aon lhuibh. Tha mo nighean a' toirt uisge don mhionnt .
Ihr wart unwahrscheinlich fleißig ! Die Arbeit war wirklich schwer. Die Kinder in der Schule meiner Tochter haben auch einen Garten. Sie haben hier Kräuter gepflanzt. Jedes Kind schaut nach einer Pflanze. Meine Tochter gibt der Pfefferminze Wasser.

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Do Mai 02, 2013 8:00 am
von Anna
'S e na sgoilearan a bha uabhasach trang agus tha mise glè mhoiteil asta.
Es waren die Schüler, die sehr fleißig waren und ich bin sehr stolz auf sie.

Ach tha thu ceart, bha e doirbh gu seo, ach bu fhiach an obair nuair a bhios an garradh deiseil agus bhios na luibhean fo bhlàth.
Aber du hast recht, es war anstrengend bisher, aber die Arbeit wird sich lohnen, wenn der Garten fertig sein wird und die Kräuter blühen.

Obraichidh sinn le lus na tùise as toil leam gu mòr a-màireach.
Wir werden morgen mit Lavendel , den ich sehr mag, arbeiten.

Ach ged as toil leam lus na tùise tha luibhean eile as fheàrr leam...
Aber obwohl ich Lavendel mag, sind es andere Kräuter, die ich bevorzuge...

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Mai 07, 2013 9:02 pm
von Teàrlach
'S toil leamsa dìtheanan brèagha fhaicinn ach chan e gàrradair math a th' annam idir. Gu fortanach tha mi a' fuireach ann am flat gun ghàrraidh. Ach tha for-uinneag agam le amar airson phlanntaichean. Cuiridh mi alyssum mediterraneum le flùraichean geala ann gach bliadhna - 's e gu leòr! Feumaidh mi alyssum a cheannachd an ath-sheachdain. Tha mi an dòchas nach bi reothadh ann ...

Was mich betrifft, sehe ich gern schöne Blumen, aber ich bin überhaupt kein guter Gärtner. Zum Glück wohne ich in einer Etagenwohnung ohne Garten. Aber ich habe einen Balkon mit einem Trog für Pflanzen. Dahin pflanze ich jedes Jahr alyssum mediterraneum mit weißen Blüten - das reicht! Nächste Woche muss ich alyssum kaufen. Hoffentlich gibt es keinen Frost ...

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Mo Jun 17, 2013 9:52 am
von Regine
Mar a thuirt mi dom charaidean an dè, chaidh mi a dh’fhaicinn am mhac-bràthar anns an ospadal. Bha mi ag iarraidh a dhol ann air sgàth‘ s gu bheil e an aon mhac-bràthar’s a tha agam agus cha robh còthrom agam fhathast, fhàilteachadh anns an t-saoghal idir fhathast leis aige air a bhith dìreach trì làithean a dh‘aois.
Wie ich meinen Freunden gestern sagte, ging ich meinen Neffen in der (Entbindungs-)Klinik anschauen. Ich wollte dort hingehen, weil er mein einziger Neffe ist und ich noch keine Gelegenheit hatte, ihn in der Welt willkommen zu heißen, der er erst drei Tage alt ist

Nach mi bha toilichte fhaicinn, agus bha e a‘ coimhead uabhasach snog leis cho beag’s a bha e. Tha mi air faireachdainn mar a bhith màthair ùr a-rithist. Bha e gu math air a dhòigh ach bha an t-acras air fad na h-ùine agus cha dèan a mhàthair càil ach air a bhith ga bhiathadh agus rinn e fuaimean mar uircean beag am feadh 's a bha e ag òl.
Was war ich glücklich, ihn zu sehen und er sah so süß aus, so klein wie er war. Ich hatte das Gefühl, wieder Mutter zu sein. Er war sehr zufrieden, aber er hatte andauernd Hunger und seine Mutter tat nichts anders als ihn zu füttern (stillen?) und er machte Geräusche wie ein kleines Ferkel während er trank.

Bha Nina (nighean agam) agus a cèile ann cuideachd agus bha sinn a’ fuireachd còmhla ri mo bhràthair agus an teaghlach aige fad dà ùair a thìde mus do thill mi dhachaigh mu dheireadh thall.
Meine Tochter Nina war auch mit ihrem Freund dort und wir blieben 2 Stunden bei meinem Bruder und seiner Familie, bis ich endlich nach Hause zurückfuhr (zurückkehrte).

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Jun 18, 2013 12:39 am
von Isbeal
Glè mhath! :moladh:
Agus aithris shnog! :-)

Beagan ceartachaidh:

....agus cha robh còthrom agam fhathast, fhàilteachadh anns an t-saoghal idir fhathast leis aige air a bhith dìreach trì làithean a dh‘aois.

Idiomatischer:
>...cha robh cothrom agam roimhe/gu ruige sin (bisher) fhàilteachadh dhan t-saoghal idir, leis nach eil e ach trì làithean a dh'aois.
ODER....dhan t-saoghal idir, is e ach 3 làithean a dh'aois a-mhàin. (is=agus - sehr beliebter Struktur für Parallelsituationen)


...Tha mi air faireachdainn mar a bhith màthair ùr a-rithist
> Bha mi a' faireachdainn mar mhàthair ùr (mi-fhìn) a-rithist.


....cha dèan a mhàthair càil ach air a bhith ga bhiathadh agus rinn e fuaimean mar uircean beag am feadh 's a bha e ag òl.
> Cha d' rinn a mhàthair càil ach a bhiadhadh / Cha robh a mhàthair a' dhèanamh càil ach (a bhith ga) a bhiadhadh.......mar uircean beag fhad 's a bha e ag òl. (Air feadh ist eine Orts-Präposition (air feadh an t-saoghail), fhad 's a ist eine Konjunktion)

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Jun 18, 2013 9:12 am
von Regine
mòran taing a Isbeal, tha an ceartachadh agad uabhasach cuideachail agus feumail dhomh :-)