Seite 1 von 2

An toigh leibh èirigh tràth? Steht ihr gern früh auf?

Verfasst: Mo Okt 19, 2009 8:12 am
von mona nicleoid
An toigh leibh èirigh tràth sa mhadainn?

Steht ihr gern morgens früh auf?

Cha toigh leam-sa e! Gu h-àraidh sa gheamhraidh.

Ich gar nicht! Besonders im Winter.

Dé nì sibh sa mhadainn gus deagh shunnd a chur oirbh?

Was macht ihr morgens, um gute Laune zu bekommen?

Verfasst: Mo Okt 19, 2009 8:46 am
von NoClockThing
Cha toil agus leamsa èirigh tràth.

Ich mag auch nicht gern früh aufstehen.


Nì mi cupa cofaidh is shuidhidh mi sìos air beulaibh a' choimpiutair agam is leughaidh mi na fòraman.

Ich mache eine Tasse Kaffee, setzte mich vor meinem Rechner hin und lese die Foren.


Na bruidhinn riumsa gus am bith mi air fìor-dhùsgadh!

Rede nicht mit mir bevor ich nicht voll wach bin!

Verfasst: Mo Okt 19, 2009 12:51 pm
von susa
Is toil leamsa èirigh tràth.
Ich mag Frühes aufstehen.

Is toil leam an òg-mhadainn fèathail agus soilleir.
Ich mag den frühen Morgen, wenn er ruhig und klar ist.

Agus is toil leam an òg-mhadainn gailbheach agus fuar. Tha e glè grathal anns an taigh.
Und ich mag den frühen Morgen stürmisch und kalt. Da ist es gemütlich im Haus.

Ni mi cupa teth agus braiceas. Tha mi a'leughadh anns a taigh neo gàradh.
Ich mache mir eine Tasse Tee und Frühstück. Ich lese ein Buch im Haus oder im Garten.

Verfasst: Mo Okt 19, 2009 11:19 pm
von Sleite
Is lugha orm èirigh tràth. Chan eil dad san t-saoghal nas miosa! Nuair a dhùisgeas mi sa mhadainn 's e a' chiad smuain agam "obh obh dè an uair a tha e?" an dàrna, "dè an latha a th' againn agus am feum mi èirigh an latha sin?" Cha toil leam madainean idir agus cha bhruidhinn mi gus às dèidh bracaist. Nuair a thèid mi a-mach a streap, cha bhi mo chorp ag obrachadh gu ceart gus às dèidh meadhan latha. Is bidh mise a' dùsgadh nuair a tha a h-uile duine eile a' fàs sgìth.

Ich hasse frühes Aufstehen. Es gibt nichts in der Welt was schlimmer ist. Wenn ich morgens aufwache, ist mein erster Gedanke "Oh jee, wieviel Uhr ist es?", der zweite "welcher Tag ist es und muss ich an diesem Tag aufstehen?" Ich mag Morgende überhaupt nicht, und ich rede erst nach dem Frühstück. Wenn ich klettern gehe, funktioniert mein Körper erst nach Mittag. Und ich wache auf, wenn alle anderen Müde werden.

Slèite

Verfasst: Di Okt 20, 2009 1:56 am
von Isbeal
Sleite hat geschrieben:Is lugha orm èirigh tràth. Chan eil dad san t-saoghal nas miosa! Nuair a dhùisgeas mi sa mhadainn 's e a' chiad smuain agam "obh obh dè an uair a tha e?" an dàrna, "dè an latha a th' againn agus am feum mi èirigh an latha sin?" Cha toil leam madainean idir agus cha bhruidhinn mi gus às dèidh bracaist. Nuair a thèid mi a-mach a streap, cha bhi mo chorp ag obrachadh gu ceart gus às dèidh meadhan latha. Is bidh mise a' dùsgadh nuair a tha a h-uile duine eile a' fàs sgìth.

Ich hasse frühes Aufstehen. Es gibt nichts in der Welt was schlimmer ist. Wenn ich morgens aufwache, ist mein erster Gedanke "Oh jee, wieviel Uhr ist es?", der zweite "welcher Tag ist es und muss ich an diesem Tag aufstehen?" Ich mag Morgende überhaupt nicht, und ich rede erst nach dem Frühstück. Wenn ich klettern gehe, funktioniert mein Körper erst nach Mittag. Und ich wache auf, wenn alle anderen Müde werden.

Slèite


Cha b' urrainn dhomhsa seo a chur na b' fheàrr an cèill. 'S e cailleach-oidhche a th' annam. Mar sin tha mi ann fhathast... :twisted:

Ich hätte das nicht besser ausdrucken können. Ich bin eine Nachteule. Deshalb bin ich noch hier...

Verfasst: Di Okt 20, 2009 5:29 pm
von akerbeltz
The mise a' dol le Sléite, chan eil rud nas miosa fon ghréin na éirigh tràth. Tha mi fìor thoilichte mar sin gu bheil mi ag obair air mo cheann fhéin. Éiridh mi eader 11m is meadhan-latha mar is trice agus bidh mi air mo chasan gu 2-3 air an oidhche. Cha bhi mi 'nam mhac an duine ro 10 uairean sa mhadainn agus cha mhór gun dug e ás dhomh nuair a bha mi ag obair sioft na maidne san ospadal bliadhnaichean air ais.


Ich stimme Sléite zu, es gibt nichts schlimmeres auf der Welt als früh aufstehen. Ich bin deßhalb echt froh daß ich freiberuflich arbeite. Ich stehe normalerweise zwischen 11 und mittags auf und bin dann bis um 2-3 in der Nacht auf den Beinen. Ich bin vor 10 Uhr morgens nicht menschlich und es hat mich fast umgebracht als ich vor Jahren mal die Frühschicht im Krankenhaus hatte.

Verfasst: Di Okt 20, 2009 7:44 pm
von Micheal
seachd uairean sa mhadainn mach às an leabaidh agus an uair sin rabotti rabotti!

7 uhr raus aus dem Bett und dann rabotti rabotti

M 8)

Verfasst: Di Okt 20, 2009 9:14 pm
von akerbeltz
Nach tusa an neònachas fhéin!

du bist mir vielleicht ein schräger Vogel!

Verfasst: Mi Okt 21, 2009 12:31 am
von Micheal
akerbeltz hat geschrieben:Nach tusa an neònachas fhéin!

du bist mir vielleicht ein schräger Vogel!


Is mì a tha! 8)
Stimmt!

Mìcheal

Verfasst: Di Okt 27, 2009 10:27 am
von Livia
Is toil leamsa èirigh tràth cuideachd, mo nighean cuideachd.

Ich mag frühes Aufstehen auch, meine Tochter auch.


An uair sin tha mi a' coiseachd le mo chù (spazieren). Is toil leamsa tàmh ann an cluanan agus achadhan.

Dann gehe mich mit meinem Hund spazieren. Ich mag die Ruhe in den Wiesen und Feldern.

Livia

Verfasst: Di Okt 27, 2009 1:53 pm
von susa
Tha sibh ag ionndrainn mor - an uair òir, uair foisneach, gu iomlan neart.
Ihr verpasst viel, das Morgenrot, eine friedliche Stunde voller Kraft.

Verfasst: Di Okt 27, 2009 2:32 pm
von Livia
@ susa: Das sehe ich auch so...


Agus ceòl na nàdair.

Und die Musik der Natur.

Livia

Verfasst: Mo Nov 09, 2009 3:15 pm
von Tobias
Cha toil leam èirigh tràth, ach feumidh mi. Tha an t-acras air beathaichen againn. Agus chan eil iad sàmbach ma tha iad a' lorg biadh.
Tha mi air soar-làithean an-dè. Mar sin bha mi a' dol don leabaidh agam air ais an uair sin agus bha mi nam chadal a-rithist.

Ich mag nicht früh aufstehen, aber ich muß. Die Tiere haben Hunger. Und sie sind unruhig, wenn sie Essen suchen.
Heute habe ich frei, deshalb bin ich danach wieder in mein Bett gegangen und habe noch mal geschlafen.

Tha ceòl na nàdair feasgar agus laighe na grèine snog cuideachd. :wink:
Die Musik der Natur am Abend und ein Sonnenuntergang sind auch schön.

Verfasst: Mi Nov 11, 2009 11:51 pm
von ArmerStudi
'S beag orm èirigh tràth. Nuair a bhios mi airson an uair òir a faicinn, fan mi 'na do chaithris 8)

Ich mag früh aufstehen gar nicht. Wenn ich das Morgenrot sehen will, bleib ich die ganze nacht auf.

Chan urrain dhomh dad a dhéanamh idir gus deagh shunnd a chur orm sa mhadainn. Tha e nas miosa sa gheamhraidh. Tha a ghrian a dhith orm airson a bhith thoilichte.

Ich kann gar nichts tun, um morgens gute Laune zu bekommen. Im Winter ists noch schlimmer. Ich brauch Sonne um glücklich zu sein!


Le Suisses se lèvent tôt et se réveillent tard!

Re: An toigh leibh èirigh tràth? Steht ihr gern früh auf?

Verfasst: So Mär 18, 2012 3:11 am
von Steffi1
Is toil leamsa èirigh tràth sa mhadainn.
Chan fheum mi uairedair. Tha mi´a´ seasamh aig dà uair agus tha mi a´ leughadh leabhar uaigealta. An dèidh sin tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha e timcheall air trì uairean. Tha an taigh sàmhach. Tha an socair agam. Sin agaibh e ! ( no: Sin e !) Mise neònachas cuideachd. :wink:
Steffi

Ich liebe es, frühmorgens aufzustehen. Ich brauche keine Uhr (Wecker). Ich stehe um 2 Uhr auf und lese ein gruseliges Buch. Später lerne ich gällisch. Das ist so gegen drei Uhr. Das Haus ist still. Das ist meine Entspannung. Da habt ihr es! Ich bin auch ein schräger Vogel.