Seite 1 von 1

Tha e ro sàmhach

Verfasst: Mi Jul 15, 2009 12:44 pm
von susa
Tha e ro sàmhach an seo an-drasda .
Es ist hier im Moment sehr ruhig.

A bheil iad uile air saor làithean?
Seid Ihr alle in den Ferien?

Susanne

Verfasst: Mi Jul 15, 2009 9:08 pm
von NoClockThing
Bha mise. Bha mi ann an Nirribhidh is cha till mi ach a-raoir.

Ja, ich. Ich war in Norwegen und bin erst gestern abend zurückgekommen.


Bha saor-làithean glè math agam is mi a' gabhail na grèine.

Ich hatte sehr schöne Ferien und Sonne getankt.

Verfasst: Do Jul 16, 2009 9:42 am
von mona nicleoid
Chan eil saor-laithean agam-sa, tha mi gu math trang le deuchainnean aig an oilthigh.

Ich habe keine Ferien, ich bin ziemlich beschäftigt mit Klausuren an der Uni.

Toisichidh na saor-laithean aig deireadh a' mhìos seo.

Die Ferien fangen Ende diesen Monats an.

Ach an uair sin bidh saor-laithean nan sgoiltean gu bhith seachad agus bidh mi trang le obair a-rithist (teagasg).

Aber dann sind die Schulferien schon fast wieder zu Ende und ich habe wieder viel Arbeit (unterrichten).

Ann an dòigh, chan eil fìor shaor-laithean agam idir ;) - ach nuair a theicheas mi a dh' Alba.

Eigentlich habe ich nie so richtig Ferien - außer wenn ich nach Schottland flüchte.

Verfasst: Do Jul 16, 2009 8:50 pm
von Catriona
Bha. Bha mi ann an Alba agus cha thill mi ach an-dè.
Ja. Ich war in Schottland und bin erst gestern zurückgekommen.

Am bliadhna bha mi a' chaitheamh na làithean saora agam anns an Eilean Leòdhais.
Dieses Jahr verbrachte ich meine Ferien auf der Insel Lewis.

Chòrd glan rium e.
Es hat mir sehr gut gefallen.

Caitrìona

Verfasst: Sa Jul 18, 2009 9:24 am
von mona nicleoid
A Chaitrìona!! Tha thu air ais :D Tha mi toilichte gun robh saor-laithean brèagha agad. Feumaidh sinn coinneachadh a-rithist, is dòcha as-dèidh an ath-sheachdain nuair a bhitheas saor-laithean agam aig an oilthigh.

Verfasst: Sa Jul 18, 2009 4:36 pm
von Catriona
A Mhona,

feumaidh sinn gu dearbh! :D
Thachair rudan inntinneach.
Ma bhios ùine agad, cuir bràth thugam.

Caitrìona

Verfasst: Sa Jul 18, 2009 4:53 pm
von Micheal
Agus cuimhnichibh gur e sin an roinn dà-chànanach.
Und schön dran denken, dass das hier der zweisprachige Bereich ist.


M :)

Verfasst: Sa Jul 18, 2009 5:17 pm
von mona nicleoid
Oh, tha mi duilich a Mhìcheil.
Tut mir leid, Michael.

Ach cha b' e ach comhradh eadar Catrìona is mi-fhìn a bh' ann co-dhiù.
Aber das war sowieso nur ein Gespräch zwischen Catrìona und mir.

Thuirt sinn gum bu toigh leinn coinneachadh ri chèile.
Wir haben gesagt, dass wir uns gern treffen wollen.

Is toigh leinn coinneachadh is cabadaich sa Ghàidhlig, ach gu tric tha sinn trang agus chan fhaigh sinn cothrom.
Wir treffen uns gern und quatschen auf Gälisch, aber oft haben wir zu viel zu tun und keine Gelegenheit dazu.

Verfasst: Sa Jul 18, 2009 6:55 pm
von Catriona
Tha mi duilich a Mhìcheil!
Tut mir leid Michael!

Ach thuirt Mona a cheana gun robh sin ach còmhradh eadarainn.
Aber Mona sagte ja schon, dass dies nur ein Gespräch zwischen uns war.

Beim nächsten Mal denke ich wieder daran, zweisprachig zu schreiben. Versprochen! :wink:
An ath thuras smaoinichidh mi air sgrìobhadh gu dà-chànanach.
Mo gheall!


Caitrìona

Verfasst: Di Aug 11, 2009 8:10 pm
von Isbeal
Agus a-nis tha mise air ais cuideachd. Bha saor-làithean loma-làn, inntinneach agus brèagha agam, ach cha robh mòran fois ann! Bha sinn air an rathad fad na h-ùine. Fìù 's ann an Arcaibh - gu fìor air a mholadh!

Und da bin auch ich zurück. Ich hatte vollgepackte, interessante und schöne Ferien, aber viel Erholung war nicht dabei. Wir waren dauernd unterwegs. Sogar auf Orkney - wirklich zu empfehlen!

Verfasst: Mi Aug 12, 2009 12:47 pm
von susa
Tha mi crioman crìon iomhach. Bha iad a' coiseachd?
Ich bin ein bisschen neidisch. Wart Ihr wandern?

Bruadar mi a'coisachd bho Barraigh gu Leòdhas aon là buidhe.
Ich träume davon eines Tages von Barra nach Lewis zu laufen.

Verfasst: So Aug 16, 2009 7:36 pm
von NoClockThing
Uill, chuir mi seachad mìos dripeil trang is falbhaidh mi saoir-laithean an deireadh-seachdaine ri tighinn. Alba, bi faiceallach, bidh an tè craicte ann a-rithist! :twisted:

Ich habe gerade einen vielbeschäftigten Monat hinter mir und nächstes Wochenende geht es in den Urlaub. Vorsicht Schottland, die verrückte Nudel ist wieder da!